Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2022-2024 

TRE:2786/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

A.R. Winterin Muistosäätiön asiamies on pyytänyt 6.4.2022 lähettämällään sähköpostilla nimeämään yhden hallituksen jäsenen toimikaudelle 2022-2024.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää kaksi jäsentä, Tampereen kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja Tampereen Kauppaseura ry yhden jäsenen. Hallituksen toimiaika on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Tampereen kaupungin valitsemana hallituksen jäsenenä Pekka Kivekäs jatkaa hallituksen jäsenenä (toimikausi 2021-2023).

Toimikaudelle 2020-2021, edesmenneen Seppo Kovalan tilalle, on nimetty Pekka Salminen. Säätiön edustajan mukaan Pekka Salminen on halukas jatkamaan tehtävässään myös toimikaudella 2022-2024 ja jatkuvuus hallitustyöskentelyssä olisi myös säätiön edun mukaista.

Säätiön asiamies pyytää, että nykyinen jäsen Pekka Salminen valitaan uudelleen toimikaudelle 2022-2024, joka päättyy säätiön vuosikokoukseen, jossa käsitellään vuoden 2024 tilinpäätös.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2022-2024 nimetään Pekka Salminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty, säätiön asiamies ja puheenjohtaja, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.