Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 47 Konserniyhtiöiden hallitusten henkilöstön edustajien palkan maksaminen hallitusten kokousten ajalta 

TRE:2880/01.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaoston päätösten mukaisesti muutaman tytäryhtiön hallitukseen on jo valittu henkilöstön nimeämä jäsen, ja konsernijaoston 31.8.2021 tekemän päätöksen mukaisesti käytäntö laajenee edelleen tämän kevään yhtiökokouksissa.

Jotkut yhtiöistä ovat pyytäneet linjausta siitä, miten henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten palkan maksamiseen tulisi suhtautua kokousten ajalta. Konserniohje ei tätä linjaa, sillä edellisen uudistuksen yhteydessä kysymys ei ollut relevantti.

Yhtiöiden hallitusten kokouksia järjestetään tyypillisesti arkisin joko päivällä normaaliin työaikaan tai alkuillasta. Satunnaisesti hallitukset saattavat järjestää myös laajempia kokouksia ja seminaareja. Yhtiöstä riippuen kokouksia on tyypillisesti 8-12 vuodessa.

Osakeyhtiölaki ei erottele hallituksen jäsenten valtaa tai vastuuta hänet nimenneen taustan mukaan, vaan kaikki jäsenet ovat yhtäläisiä. Laki henkilöstön edustajasta yrityksen hallinnossa määrittelee tietyt erityistilanteet, joista päättämiseen asianomainen henkilö ei voi osallistua.

Yleinen käytäntö hallituksen jäsenten varsinaista työsuhdetta ja palkanmaksua koskien on, että hallitusjäsenyydelle on työnantajan sivutoimilupa tai työnantaja on nimenomaan nimennyt henkilön omistamansa konserniyhtiön hallitukseen. Siten osallistumisilla hallitusten kokouksiin ei ole normaalisti vaikutusta palkanmaksuun, riippumatta siitä milloin hallituksen kokous on. Samaa käytäntöä tulee noudattaa Tampereen konserniyhtiöiden hallituksiin valittujen henkilöstön nimeämien jäsenten palkan maksamisen osalta.

Päivitystarve otetaan huomioon konserniohjeen seuraavan uudistuksen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Konserniyhtiöiden hallituksiin valittujen henkilöstön edustajien osallistuminen hallituksen kokouksiin on palkallista henkilön säännöllisen työajan osalta.

Muuna aikana järjestetyn hallituksen kokouksen osalta ei palkkaa makseta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

omistajaohjaus@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.