Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 20.4.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 45 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osingonmaksu vuodelta 2021 

TRE:2737/02.04.00/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta-​ ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen,​ puh. 050 345 1397 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskokouksessa 7.5.2020 on yksimielisesti päätetty, että mikäli vain OYL mahdollistaa, korotettua osinkoa maksetaan 2021-2024 ja että tämän jälkeen siirrytään kohti hallituksen valmistelemaa osingonjakopolitiikkaa. Muistiossa hallitus on linjannut yhteensä 9 milj. euron osingonjaosta seuraavasti: vuonna 2021 3 milj. euroa, vuonna 2022 3 milj. euroa, vuonna 2023 2 milj. euroa ja vuonna 2024 1 milj. euroa. Muistiossa on myös todettu, että tämän suuruinen osinko ei ole jatkossa mahdollista, vaan tulevaisuudessa tulee liukuen siirtyä kohti yhtiön hallituksen valmistelemaa osingonjakopolitiikkaa.

Yhtiö kuuluu Tampereen kaupungin konserniin (äänivalta 65,3 %, osuus osakkeista 49,7 %) ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vuoden 2022 tavoitteissa osingonjaon yhteensä 3 milj. euroa (josta Tampereen osuus 1,5 milj. euroa). Tämä tavoite on ollut yhtiön tiedossa.

Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen tavoitteena ollutta osingonmäärää pienemmästä osingosta kokouksessaan 4.4.2022. Omistajaohjaus on pyytänyt hallitukselta perusteluita osinkotavoitteesta poikkeamiselle. Hallituksen muistiossa 30.3.2022 osingonjakoehdotusta koskien on kirjattu: 'Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.' Edellä muistiossa on kuitenkin esitetty merkittäviä kokonaisuuksia, joilla on suora vaikutus yhtiön kassavirtaan tilikaudella 2022. Osingonjakoehdotus huomioi yhtiön hallituksen mukaan osinkopolitiikan ja osakaskokouksen aiemman linjauksen, mutta muokkaa sitä seuraavasti: Osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle: 500 000 euroa maksetaan aiemmista voittovaroista ja 460 000 euroa maksetaan tilikauden 2021 markkinaehtoisen ja sidosyksikkötoiminnan tuotoista. Osinkoa jaettaisiin siten 756 euroa kullekin 1 270 osakkeelle, yhteensä 960 120 euroa. Esitetyksen mukaisesti Tampereen kaupungin osingoksi tulee 477 036 euroa.

Muistiossa mainittuja merkittäviä kassavaikutteisia eriä 2022 ovat mm. polttoaineiden hintakehityksen seurauksena arvioitu kuljetus- ja koneurakkakustannusten nousu, biolaitosinvestoinnin kustannusarvion ylittyminen ja lisäinvestointitarpeet sekä Nekalan jäteasemainvestointi.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on lisäksi toimittanut liittenä olevan kirjeen konsernijaostolle koskien osingonmaksun hyväksymistä. Tulleessa kirjeessä on perusteltu, että yhtiön hallituksen ei ole toistaiseksi tarkoitus poiketa 7.5.2020 tehdystä osakaskokouksen linjauksesta kokonaiseurojen osalta. Hallitus on kuitenkin keskustelujensa perusteella päätynyt ottamaan huomioon toimintaympäristön merkittävät epävarmuudet poikkeamalla ajallisesti omistajakuntien linjauksesta vuoden 2022 osalta. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että linjauksen mukaista osingonjakoa toteutetaan vielä vuoden 2024 jälkeenkin.

Yhtiön hallitus tuo hyvin esiin mittavat investointitarpeet ja kassatilanteen sekä toimintaympäristön merkittävät epävarmuudet. Toisaalta on kuitenkin todettava, että yhtiön on mahdollista myös edellä mainitut tekijät ja kassatilanne huomioiden pysyä alkuperäisessä osingonjakosuunnitelmassa. Tämä voi johtaa siihen, että yhtiö tarvitsee lainarahoitusta investointien toteuttamiseen. Yhtiölle annetuissa tavoitteissa on myös vuodelle 2022 vieraan pääoman lisääntyminen investoinneissa ja on todettava, että tämä tavoite ei täyttynyt vuodelta 2021.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vapaa oma pääoma eli käytännössä osingonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2021 olivat 28,6 milj. euroa.

Konsernijaosto antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle kuntalain 46 §:n mukaisen ohjeen koskien osingonmaksua Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022.

Yhtiön muistio osingonjaosta on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vuodelta 2021 osakkeenomistajille maksettavaksi osingoksi edellytetään alkuperäisen suunnitelman mukaista yhteensä 3,0 milj. euroa, josta Tampereen osuus noin 1,5 milj. euroa.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ja mahdollisissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henri Backman/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Harri Kallio/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, omistajaohjaus@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.