Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 6 Coxa Oy:n osakkeiden myynti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle 

TRE:8366/02.04.00/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on yksi tekonivelsairaala Coxa Oy:n perustajista. Tällä hetkellä Coxa lienee Suomen arvostetuin tekonivelkirurgiaan erikoistunut yhtiö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 23 § toteaa, että hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Em. perusteella kaupungin omistamat Coxa Oy:n osakkeet siirtyisivät vastikkeetta hyvinvointialueelle.

Kaupunki omistaa 288 Coxa Oy:n osaketta, jotka vastaavat 10,1 prosentin osuutta koko osakekannasta. Yhtiön muita osakkaita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 62,3 %, Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä 10,5 %,  Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä 5,9 %, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 3,0 %, Vaasan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä kukin 3,0 %, Mänttä-Vilppulan kaupunki 1,7 %, Sastamalan kaupunki 1,7 % ja Valkeakosken kaupunki 1,7 %. Osakkeita on yhteensä 2 860 kappaletta.

Osana sote-uudistuksen valmistelua Tampere on vähentänyt omistustaan tekonivelsairaalassa kahdella osakekaupalla vuonna 2019 niin, että omistus laski aiemmasta 20,6 prosentista nykyiseen 10,1 prosenttiin. Tamperen kaupunki myi konsernijaoston päätöksellä 19.2.2019 § 14 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille 215 osaketta ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymälle 85 osaketta. Kummassakin kaupassa osakekohtaisena hintana oli 12 000 euroa osakkeelta. Kauppahinta perustui omistajaohjauksen ja konsernijohdon käsitykseen osakkeen käyvästä arvosta vapaassa tarjouskilpailussa. Arvio ylitti aiemmin tehdyn ulkopuolisen laatiman laskennallisen arvonmäärityksen. Omistuksen vähenemisen takia kaupunki luopui oikeudestaan nimittää hallituksen jäsen yhtiön hallitukseen.

Tampereen kaupunki ilmaisi Coxa Oy:n omistajakokouksessa 25.8.2021 halunsa myydä loputkin omistamansa yhtiön osakkeet. Samassa kokouksessa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä puolestaan toi esiin tahtonsa lisätä omistusta. Tämän jälkeen Tampereen ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän edustajat ovat neuvotelleet mahdollisen osakekaupan toteuttamisesta. Neuvottelujen tuloksena Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on valmis ostamaan kaikki Tampereen omistamat 288 osaketta aiemmissa kaupoissa käytetyllä 12 000 euron osakekohtaisella hinnalla yhteensä 3 456 000 eurolla. Lisäksi osapuolet ovat sopineet, että Coxa Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2022 päättämä osinko kaupan kohteena oleville osakkeille kuuluu myyjälle. Yhtiökokous päätti 770 euron osakekohtaisesta osingosta, joka 288 osakkeelle on yhteensä 221 760 euroa.

Osakassopimuksessa ei ole ehtoja, jotka estäisivät kuvattujen osakekauppojen solmimisen. Osakkeiden myynti tarkoittaa myös sitä, että Tampereen kaupunki irtautuu Coxa Oy:n osakassopimuksesta.

Omistajaohjaus pitää sovittua kauppahintaa johdonmukaisena aiempiin osakemyynteihin verrattuna ja hinta ylittää hieman mm. osakkeille lasketun tuottoarvon, joka kolmen viime vuoden nettotuloksesta laskettuna on noin 11 775 euroa osakkeelta. Kaupalla turvataan kaupungin omistuksen arvo tilanteessa, jossa yhtenä vaihtoehtona olisi osakkeiden siirtyminen korvauksetta hyvinvointialueelle.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa talven 2022 aikana heti sen jälkeen kun myyjän ja ostajan päätökset ovat lainvoimaisia.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle myydään 288 kappaletta Coxa Oy:n osakkeita hintaan 12 000 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 456 000 euron kauppahinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.