Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 8 Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:8899/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu edellisen kerran vuonna 2010, jolloin toteutettiin Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus koskien määräystä oman pääoman käyttämisestä osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus liittyi vuoden 2009 yhtiöjärjestyksen muuttamisen toimeenpanoon, jolloin yhtiöjärjestykseen lisättiin maininta voitonjaosta ”Yhtiön toiminnan tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.”, jotta yhtiö voisi jatkossakin toteuttaa EU-hankkeita

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa vuoden 2021 aikana. Omistajaohjaus informoi yhtiön hallitusta yhtiönjärjestykseen liittyvästä muutosprosessista 25.5.2021. Yhtiön hallitus käsitteli yhtiöjärjestysluonnosta joulukuun 2021 kokouksessa. Tampereen kaupungin suora omistus yhtiössä on 62,5 prosenttia. Yhtiön muilta osakkailta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä (omistus 18,75 %) ja Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä (omistus 18,75 %) pyydettiin 9.12.2021 kommentteja yhtiöjärjestysluonnokseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet, muutokset ja vaikutukset ovat perusteluineen seuraavat:

1 §:ssä yhtiön englanninkielinen nimi EcoFellows Ltd. on tarkennettu yhtiön rinnakkaistoiminimeksi.

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia, mutta toimialapykälää tarkennetaan. Nykyisen yhtiöjärjestyksen ensimmäinen kappale pysyy ennallaan. Toista kappaletta muutetaan siten, että nykyisen yhtiöjärjestyksen pykälissä 3 ja 4 olevat kappaleet yhdistetään ja muotoilut nykyaikaistetaan vastaamaan vielä selkeämmin toiminnan tarkoitusta koskien muuta kuin taloudellisen hyödyn tavoittelua. Lisäksi loppuun lisätään kappaleet, jotka selkiyttävät sidosyksikköasemaa. Konsernijaoston 23.2.2021 hyväksymän in-house yhtiöjärjestyspohjan 3 §:n viimeinen kappale "Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä." on havaittu myöhemmin osakeyhtiölain vastaiseksi, joten se on poistettu ja huomioidaan tarvittaessa yhtiöitä koskevissa osakassopimuksissa.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen. Kirjauksella ei ole vaikutusta hallituksen jäsenten lukumäärään eikä jäsenten nimitysoikeuteen, joten Tampereen kaupunki nimeää jatkossakin kolme hallituksen jäsentä (joista yksi pj.) ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy kukin yhden hallituksen jäsenen.

8 § on konsernijaoston päättämän kirjauksen mukainen. Kirjaus on informoitu yhtiön muille osakkaille. Kirjauksella ei ole käytännössä konkreettisia vaikutuksia suhteessa nykytilanteeseen, mutta se selkeyttää asiaa ja kertoo esim. ulkopuolisille läpinäkyvästi kuntakonserniin kuulumisen vaikutuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi keväällä 2022.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja muuttamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään. 

Konsernijaosto kehottaa Ekokumppanit Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Miisa Karjalainen/Ekokumppanit Oy, Suvi Holm/Ekokumppanit Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.