Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 12 Jäsenen nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 

TRE:342/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo,​ puh. 041 730 5437,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy on ilmoittanut Tampereen kaupungille, että hallituksen puheenjohtaja Pekka Alanen on kuollut 28.11.2021. Hän on ollut Tampereen kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä ja nimettynä myös puheenjohtajaksi. Yhtiön on myös ilmoittanut kutsuvansa koolle tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen täydentämiseksi, jos konsernijaosto niin päättää.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 yhtiön hallitukseen Pekka Alasen (pj.) ja Hannu Jouhkin. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 22.6.2021 yhtiön hallitukseen Tampereen kaupungin nimeäminä Pekka Alasen ja Hannu Jouhkin, muiden omistajakuntien ehdottamina valittiin Juha Kuusisto ja Marko Jarva sekä Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ja Tampereen kauppakamarin ehdottamana Pasi Mäkinen. Pekka Alanen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi nimetään Timo Mäki-Ullakko.

Konsernijaosto pyytää yhtiötä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen täydentämiseksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty, Harri Airaksinen/Business Tampere Oy, Marko Jarva/Business Tampere Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.