Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2022 

TRE:296/00.00.03/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten,​ että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun,​ valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen,​ hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,​ johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta,​ jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2022 kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tai sähköisenä kokouksena. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-​antavan työsuunnitelman vuodelle 2022. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita,​ jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa. Lisäksi vuoden aikana olisi tavoiteltavaa järjestää yksi seminaarityyppinen kehittämistilaisuus sekä 1-2 päivän mittainen pidempi kokous konserniyhtiöiden omistajastrategioista päättämiseksi. Myös konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia päätösasioita tulee kokouksiin vielä useita,​ muttta näiden ajankohdat riippuvat yhtiöiden valmiudesta ja tarpeista,​ eikä niitä siksi ennalta voi työsuunnitelmaan laittaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2022 hyväksytään.

Mahdollisista kehittämis- ja seminaaritilaisuuksista päätetään tulevissa kokouksissa erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

omistajaohjaus@tampere.fi, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)