Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 7 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

TRE:2451/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Tampereen kaupunki omistaa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n kaikki osakkeet.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö valmistelivat esityksen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukseen 20.4.2021 § 39. Samassa yhteydessä esitettiin toteutettavaksi yhtiön nimenmuutos POAS Oy:ksi. Konsernijaosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia valmisteltiin uudelleen ilman edellä mainittua yhtiön nimenmuutosta konsernijaoston kokoukseen 18.5.2021 § 52. Asian esittelijä peruutti kokouksessa ehdotuksensa ja asia poistettiin esityslistalta.

Viime keväänä esitetyt perustelut yhtiön nimenmuutoksen osalta eivät ole omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan muuttuneet. On kuitenkin tarkoituksenmukaista jatkaa yhtiön nimen osalta nykyisellä mallilla eli käytännössä kahdella nimellä (Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja POAS) toimimista. Myös Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen 3.5.2021 antama lausunto tukee yhtiön nykyisen nimen pitämistä tässä vaiheessa ennallaan. Muutoin perustelut ja ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat samoja mitä esityslistalta 18.5.2021 poistetussa ehdotuksessa. Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Asia oli esillä yhtiön hallituksen kokouksessa 21.12.2021.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu edellisen kerran, kun KOy Opintanner ja Insinöörioppilastalo Oy sulautuivat yhtiöön 31.8.2016.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet ja muutokset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia. Yhtiö kävi vuoden 2016 fuusion jälkeen pitkän oikeusprosessin yhtiön asemasta yleishyödyllisenä yhteisönä. Korkein hallinto-oikeus teki 9.5.2019 päätöksen, että yhtiö on yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiön asemaa yleishyödyllisenä yhteisönä ei haluta tältä osin vaarantaa, joten toimialaan ei esitetä mitään muutoksia.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden edustusta yhtiön hallituksessa. Esitetty kirjaus on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukainen.

10 §:ssä yhtiön tilintarkastajia koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden kokouksen tai asukastoiminnan oikeutta nimetä toinen tilintarkastaja. Mikäli toinen tilintarkastaja päädytään nimeämään, toimii tilintarkastaja myös yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukaisena valvojana. Asukkailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta nimetä yhtiölle toista tilintarkastajaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §).

Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi keväällä 2022.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja muutoksista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään. 

Konsernijaosto kehottaa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jussi Kuortti/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Timo Jokinen/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.