Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 25.1.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 11 Vuores Palvelu Oy:n puheenjohtajan ja yhden hallitusedustajan nimeämisoikeudesta luopuminen 

TRE:85/00.03.01/2022

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on Vuores Palvelu Oy:n perustajaosakas ja määräysvaltaan perustuen Vuores Palvelu Oy:llä on kaupungin tytäryhtiön rooli.

Tampereen kaupungin lisäksi osakkaina on jo yli 120 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä. Jokainen Vuoreksen yhtiömuotoisen tontin haltija on velvoitettu liittymään palveluyhtiön osakkaaksi tontinluovutuksen yhteydessä, jolloin tehdään osakekauppa ja solmitaan osakassopimus.

Yhtiön aloitettua toimintansa Vuores Palvelussa tehtiin osakeanti 258 000 osakkeesta, jotka kaupunki (ensimmäisten investointien rahoittamiseksi) osti ja joita se on tämän jälkeen myynyt kiinteistöjen haltijoille tontinluovutusten yhteydessä (1 osake/kiinteistön rakennusoikeuden kerrosneliö). Vuores Palvelu on tehnyt vuonna 2019 uuden suunnatun osakeannin, jossa merkittäviä osakkeita ei ole myyty ensin kaupungille, joka luovuttaisi ne taas eteenpäin, vaan uudet Vuoreksen kiinteistöjen haltijat ovat merkinneet osakkeet suoraan yhtiöltä.

Kaupungin omistusosuus on vuoden 2021 lopussa noin 8 prosenttia (kaupungin hallitsemat Vuoreksen kiinteistöjen osakkeet). Muiden osakkaiden omistusosuudet ovat 0,2-5 prosenttia. Vuoreksen tontteja on luovuttamatta 20-30 prosenttia.

Katurakenteeseen sijoittuva tietoverkkoinfra rakennetaan aina muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Valokuitukaapelit tuodaan valmiiksi tonteille talojen myöhempää liittymistä varten. Vuoreksen osayleiskaavan Tampereen puolelta kunnallistekniikasta on rakentamatta enää Västinginmäen kaava-alue Särkijärven sillan toisella puolella. Västinginmäen rakentamisen aikataulu on vahvistumatta kaavavalituksen vuoksi.

Osakassopimukseen pohjautuen yhtiön hallituksen kuudesta jäsenestä Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä neljä ja muilla osakkailla kaksi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan osakassopimuksen mukaan Tampereen kaupungin edustaja. Osakassopimuksessa on mainittu: ”Sen jälkeen, kun koko Vuoreksen alue ja sitä palveleva tietoverkko on toteutettu, voi kaupunki luopua oikeudestaan nimittää hallituksen jäseniä.”

Vuoden 2020 ja 2021 yhtiökokouksissa kaupunki luopui jo yhdestä hallituspaikasta. Tällä hetkellä kaupunki on nimennyt hallitukseen kolme jäsentä ja puheenjohtajan. Muita osakkaita edustavia jäseniä on valittu yhtiökokouksissa hallitukseen kolme kappaletta.

Alun perin on ollut tarkoitus, että Tampereen kaupunki luopuu nimeämisoikeudesta alueen rakentuessa tiettyyn pisteeseen, joka on yhtiön näkemyksen mukaan saavutettu. Yhtiötä pystytään kehittämään alueen kiinteistöjen haltijoiden toimesta ja kaupungin voimakasta osallistumista ei yhtiössä tarvita. Yhtiöjärjestys ei ole esteenä jatkaa hallitusvalinnoista väistymisen prosessia, mutta osakassopimuksella on vaikutusta asiaan. Osakassopimuksen sanamuoto ei vastaa alkuperäistä ajatusta ja tue valinnoista luopumista vielä joten hallitusvalinnoista luopuminen on sopimusoikeudellinen asia.

Vuores Palvelu Oy:n hallituksen kokouksessa 6.4.2020 on sovittu, että yhtiö ja kaupunki tekevät suunnitelman, jonka mukaan kaupunki vähentää hallitusjäsenpaikkojaan sopivassa aikataulussa tietoverkon valmistuminen huomioon ottaen. Tampereen kaupungin edustaja on ilmoittanut yhtiökokouksessa 2021, että Tampereen kaupunki suunnittelee vievänsä syksyllä 2021 kaupungin päätöksentekoon hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimeämisoikeudesta luopumista koskevan asian.

Edellä mainituin perustein Tampereen kaupunki esittää luopuvansa hallituksen puheenjohtajan nimeämisestä yhtiökokouskutsussa 2022 sekä vähentää hallitusedustajien nimeämistä vielä yhdellä. Jatkossa Tampereen kaupungin nimeämiä hallitusedustajia on näin ollen kaksi ja jatkossa Vuores Palvelu Oy ei kuulu konsernirakenteeseen. Näin toimiessa kaupunki toteuttaa alkuperäistä ajatusta antaa yhtiön hallinto vahvemmin alueen tontinomistajien ja tontinhaltijoiden tehtäväksi. Kuitenkin, mikäli osakas tai osakkaat vastustavat Tampereen kaupungin edellä mainituista hallituspaikkojen nimeämisistä luopumista, voidaan nimeämisestä luopuminen kokonaan tai ainakin osittain (puheenjohtajan nimeäminen) peruuttaa tällä kertaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Vuores Palvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeämisoikeudesta luovutaan ja vähennetään hallitusedustajien nimeämistä vielä yhdellä mikäli osakkaat eivät vastusta nimeämisoikeudesta luopumista. Jatkossa Tampereen kaupungin nimeämiä hallitusjäseniä on kaksi.

Edellä mainitut päätökset annetaan kuntalain 46 §:n mukaisena ohjeena kaupungin yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Konsernilakimies Janne Kytö:
Lakiasiat on osallistunut asian valmisteluun ja katsoo sen olevan yhtiö- ja sopimusoikeudellisesti hyväksyttävissä.

Tiedoksi

Reetta Hynynen/Vuores Palvelu Oy, kaupungin yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.