Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 16 Selvitys Pirkanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirrosta 

TRE:5739/00.01.05/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirto tapahtuu voimaanpanolain 616/2021, Laki terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, mukaisesti.

Järjestämisvastuun siirrossa hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö, opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit sekä tukipalveluhenkilöstö, jos henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet kohdistuu siirtyvään toimintaan. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka siirtyy. Kaupungin järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialueelle siirtyy järjestämisvastuuseen kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla niin sanottuna yleisseuraantona 1.1.2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta yksittäisistä sopimuksista sovi toisin. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

Hyvinvointialueelle annettava selvitys
Kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa samassa määräajassa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue on 30.11.2021 antanut kunnille ohjeen ja lomakepohjat selvityksen laatimiseksi.  Kaupungin antama selvitys noudattelee ohjeistusta. Selvityksessä kaupunki ilmoittaa hyvinvointialueelle voimaanpanolain edellyttämät lakisääteiset tiedot ja antaa muut hyvinvointialueen pyytämät tiedot. Lisäksi kaupunki toimittaa oma-aloitteisesti tiedot siirtyvästä tietoaineistosta (voimaanpanolaki 64 §). Selvitys koostuu koontisivusta, jossa annetaan tiedot kohtien 1-4 mukaisista asioista sekä liitteistä 2-12, joilla annetaan tiedot kohtien 5-9 mukaisista asioista.

Tampereen selvitys Pirkanmaan hyvinvointialueelle:

  1. Arvio siirtyvän henkilöstön kokonaismäärästä 31.12.2022
  2. Arvio siirtyvän henkilöstön palkkakuluista (vuosipalkka) 31.12.2022
  3. Arvio siirtyvän henkilöstön vuosipalkan sivukuluista 31.12.2022
  4. Arvo lomapalkkavelasta 31.12.2022
  5. Siirtyvät sopimukset (liite 2)
  6. Siirtyvä omaisuus (liitteet 3-8)
  7. Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toiminnan toimitilat (liite 9)
  8. Keskeneräisten sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitilainvestointien kokonaisarvo 31.12.2021, euroa
  9. Osakkeet ja muut ilmoitettavat tiedot (liitteet 11 ja 12)


Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kuntien antamat selvitykset viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Aluevaltuuston päätös toimii saantokirjana, joten erillisiä sopimuksia mainitusta omaisuudesta ei tehdä lukuun ottamatta kaupungin omistamia toimitiloja, joista kaupunki ja hyvinvointialue tekevät erikseen vuokrasopimukset.

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille. Tampereen kaupungin hallintosäännössä ei ole siirretty toimivaltaa millekään toimielimelle hyvinvointialueelle annettavan selvityksen osalta. Hyvinvointialueelle siirtyy kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut kokonaisuudessaan sekä Pirkanmaan pelastuslaitos. Järjestämisvastuun siirtyminen aiheuttaa myöhemmin erikseen päätettäviä muutoksia Tampereen kaupungin hallintosääntöön. Selvitysten antamisen toimeenpanoon liittyvät tehtävät kuuluvat kaupungihallitukselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pirkanmaan hyvinvointialueelle annetaan laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 26 §:n mukainen liitteenä oleva selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista.

Lisäksi annetaan arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Selvityksen antamisen jälkeen tarvittavat täydennykset annetaan 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden suunnittelujohtaja Tarja Puskalalle sekä lakimies Jyri Nuojualle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Tarja Puskala, puh. 050 595 1079 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio,​ puh. 040 514 4884,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan hyvinvointialueelle annetaan laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 26 §:n mukainen liitteenä oleva selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista.

Lisäksi annetaan arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Selvityksen antamisen jälkeen tarvittavat täydennykset annetaan 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo@pirha.fi, Tarja Puskala, Jyri Nuojua, Taru Kuosmanen, Olli-Pekka Ojanen, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)