Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 29 Tiedoksi nuorisovaltuuston aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta oppilaitoksissa 

TRE:6520/11.01.00/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Perustelut

Tampereen nuorisovaltuusto esittää aloitteessaan kaikkiin Tampereen kaupungin oppilaitoksiin tarkoituksenmukaisia kierrätysmahdollisuuksia.  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kestävän tulevaisuuden näkökulma on esillä monin eri tavoin. Teema on kirjattu eri oppiaineiden kokonaisuuksiin sekä läpileikkaavasti laaja-alaisen osaamisen kuvauksiin. Lisäksi koulut laativat kolmevuotisen, sitovan kestävän tulevaisuuden suunnitelman, jossa huomioidaan teema kattavasti.

Kestävään kuluttamiseen ja kierrättämiseen liittyvät asiat ovat arkipäivää kouluissa. Luokissa on mahdollista kierrättää sekajätteen lisäksi ainakin paperia. Monissa kouluissa on oppilaskunnan tai Vihreä Lippu -raadin toimesta lisätty erilaisia kierrätyspisteitä luokka- ja aulatiloihin. Näiden tyhjennyksestä vastaavat pääosin oppilaat osa opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Lisäksi on voitu järjestää kierrättämiseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia, joissa on voinut myydä tai vaihtaa itselleen tarpeettomia tavaroita. Perusopetuksen koulujen osalta oppilaitoksessa syntyvän vaarallisen jätteen sekä elektroniikkajätteen osalta kierrätys hoidetaan tilauksesta tarpeen mukaan. Yleensä 1-2 kertaa vuodessa, riippuen koulun tarpeesta.

Tampereen kaupungin perusopetuksen ja Voimian yhteisenä kehittämiskohteena on vuosina 2021-22 Sisäisen jätehuollon kehittäminen. Tämän työn yhteydessä on mahdollista päivittää nykyisiä puhtauspalveluun liittyviä sopimuksia ja varmistaa koulujen jätepisteiden ajantasaisuus. Tämän hetkisen sopimuksen mukaan puhtauspalvelutuottajan vastuulla on seka- ja biojäte (biojäte vain keittiö- ja taukotiloista) sekä näiden jätteiden kuljetus toimipaikan jätteiden keräyspisteisiin. Käyttäjäasiakas vastaa muiden jätejakeiden (pahvi, paperi, lasi, metalli, ongelma) lajittelusta sekä näiden jätteiden kuljetuksesta toimipaikan jätteiden keräyspisteisiin. Mikäli nykyisten jätepisteiden määrää halutaan nostaa, hankintakustannus on noin 500e/ astia. Lisäksi esimerkiksi biojätteen päivittäinen tyhjennys maksaa noin 200e/vuodessa/astia. Tarvittavien astioiden määrä riippuu koulun koosta ja tarpeista.

Tampereen kaupungin perusopetus jatkaa yhdessä Voimian kanssa sisäisen jätehuollon kanssa ja kutsuu lukuvuoden 2021-22 aikana kouluilta eri-ikäisiä toimijoita sekä mahdollisuuksien mukaan Nuorisovaltuuston jäseniä mukaan kehittämään toimintamallia, jossa kierrätys voitaisiin jatkossa huomioida vielä entistä paremmin. Tavoitteena on kuluvan valtuustokauden saada uusi toimintamalli ja mahdolliset sopimukset voimaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Nuorisovaltuustolle annetaan tiedoksi perusteluosassa oleva lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus, Outi.Kallioinen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen nuorisovaltuusto esittää aloitteessaan kaikkiin Tampereen kaupungin oppilaitoksiin tarkoituksenmukaisia kierrätysmahdollisuuksia.  

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tredun jätehuollon kokonaisuutta kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Tampereen Tilapalveluiden, Pirkanmaan Jätehuollon ja Tampereen kaupungin kesken. 

Tredun ja Pirkanmaan Voimian palvelusopimuksen perusteella Voimia huolehtii sekajäteastioiden sekä biojäteastioiden tyhjennykset kaikista tiloista (pois lukien opetuskeittiöt) sekä lasi- ja metallijätteestä henkilökunnan ja opiskelijoiden keittiö- ja taukotiloista. Tredu vastaa muiden jätteiden lajittelusta sekä jätteiden kuljetuksesta toimipaikan jätteiden keräyspisteisiin. Tredussa paperinkeräysastiat löytyvät luokista tai niiden läheisyydestä ja niiden tyhjentämisestä on sovittu toimipistekohtaisesti. 

Tredun opetuksessa syntyvä sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) ja vaarallinen jäte kerätään ja kierrätetään Tredun toimipisteissä säännösten mukaisesti. Osaa sähkö- ja elektroniikkaromusta hyödynnetään opetuksessa. Opiskelijat esimerkiksi erottelevat laitteista muun muassa metalliosat, painonappikotelot ja johdot. Niistä voi saada myös metallisia alustoja, joihin komponenteista rakennellaan uusia sähkötekniikan ja koneasennuksen harjoituksia. Tredu huolehtii edellä mainittujen jätteiden kuljetukset asianmukaisiin kierrätyskeskuksiin. Tredun eri toimipisteissä on myös erilaisia kierrätyspöytiä ja kierrätystempauksia. Tredussa opiskelijakunnat vastaavat tölkkien ja pullojen keräysastioista.

Muovikeräys on haasteellisempi ja siltä osin tehdään valmistelutyötä Tampereen Tilapalvelujen jätehuollon kanssa. Muovin keräyksen kansallinen linjaus kuluttaja- ja yritysmuovin lajittelusta ei ole vielä valmistunut. Yritysmuoville ei ole vielä sovittua jatkokäsittelyä, joten sitä ei vielä voida erilliskerätä yksin tai yhdessä kuluttajamuovin kanssa, mikä tekee lajittelusta ja keräyksen järjestämisestä haastavaa. Linjausta muovien lajittelusta odotetaan, minkä jälkeen Tampereen kaupungilla päästään suunnittelemaan ja toteuttamaan myös muovinkeräystä kohdekohtaisesti. 

Tredun yksi päästrategia on Kestävä elämäntapa Tredusta. Strategian mukaan Tredusta valmistuu vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka ovat tietoisia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden merkityksestä tulevaisuuteen ja hyvään elämään. Strategiansa mukaisesti Tredu on mukana Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa - KEOSKI -hankkeessa. Tampereen kaupunki/ Tredu koordinoi hanketta ja osatoteuttajana on TTS Työtehoseura. Hankeyhteistyössä ovat mukana TAT Talous ja nuoret sekä Pirkanmaan alueen yritykset. Hanketta toteutetaan 1.2.2020 – 31.12.2022 ja rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto sekä Keski-Suomen ELY. Hankkeessa edistetään kiertotalousosaamisen ja -periaatteiden juurtumista osaksi hankkeessa mukana olevien oppilaitosten toimintakulttuuria. Henkilökunta ja opiskelijat saavat tietoa kiertotalousajattelusta ja pystyvät omilla valinnoillaan tekemään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja omissa ammateissaan. Hankkeella esitetään kiertotalouden teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa osaksi ammatillista opetusta. Projektissa luodaan alueellista yhteistyöverkostoa kiertotalouden periaatteita hyödyntävien yritysten ja oppilaitosten välille ja kehitetään yhdessä uudenlaista kiertotalousajattelua, toimintatapoja sekä uusia koulutusmalleja. Verkostosta saatua tietoa hyödynnetään myös oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja -sisältöjen kehittämisessä. Tredu toteuttaa osaltaan myös Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan liittyviä toimenpiteitä.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus on sitoutunut Hiilineutraali Tampere 2030 tiekarttaan, johon sisältyy myös lajittelu ja kierrätys osana kestävän kulutuksen periaatteita. Ilmasto- ja ympäristöosaaminen on vahvasti mukana myös lukion opetussuunnitelmassa ja on siten oleellinen osa lukion eri oppiaineiden sisältöä. Lukioissa järjestetään myös tapahtumia ja teemapäiviä, joiden aiheina on kestävä kehitys ja ekologisuus. Turhan kulutuksen vähentämiseen kannustetaan.

Käytännön tasolla kierrättäminen on jo nyt otettu huomioon oppitunneilla syntyvän jätteen lajittelussa koskien myös sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Luokkahuoneissa ja toimistotiloissa on myös paperin ja pahvin lajittelu mahdollista. Biojätteen lajittelu on toteutettu henkilökunnan tiloissa ja opiskelijaravintolassa, mutta muissa tiloissa biojäteastioita ei vielä ole. Onkin syytä selvittää mahdollisuus biojätteen lajitteluun ja kierrätykseen kaikissa opiskelijoiden käyttämissä koulun tiloissa. Myös muovi-, lasi- ja metallijätteiden lajittelun tehostamista on perusteltua selvittää.

Lukioissa järjestetään myös erilaisia kierrätystapahtumia esim. vaatteiden ja urheiluvälineiden kierrättämiseksi. Lisäksi opiskelijakunnat organisoivat monissa lukioissa mm. palautuspullojen keräystä. 

Yhteenvetona voidaan lukioiden osalta todeta, että opetuksen toteuttamisesta kertyvä jäte kierrätetään jo tehokkaasti, mutta koulupäivän aikana oppituntien ulkopuolella opiskelijoiden käytössä olevia lajittelumahdollisuuksia on tarpeen lisätä kuten aloitteessakin todetaan. Opiskelijoiden omien sähkölaitteiden ja vaarallisten jätteiden kierrätystä koulun tiloissa ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi mm. turvallisuussyistä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Nuorisovaltuustolle annetaan tiedoksi perusteluosassa oleva lausunto. 

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi: 

nuorisovaltuuston aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi
Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

nuorisovaltuuston aloite ja siihen annetut sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunnot merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pekka Salmi poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Vt. opetuspäällikkö Ulla Ojalammi,​ puh. 050 428 3044,​ erikoissuunnittelija Tanja Jurvanen,​ puh 040 806 3513,​ palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh 040 137 4147, etunimi.sukunimi@tampere.fi, suunnittelupäällikkö Päivi H. Rajala, puh. 040 806 3105, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Nuorisovaltuuston aloite ja siihen annetut sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan lausunnot merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)