Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 20 Valtuustoaloite Yrjöläntien bussipysäkkien numero 3564 ja 3565 pysäkkilevennysten, suojatien ja piennarkaistan rakentamiseksi – Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen 

TRE:7061/08.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen esittää valtuustoaloitteessaan, että Yrjöläntien bussipysäkeille 3564 ja 3565 tulisi rakentaa pysäkkilevennykset, merkitä suojatie ja parantaa kävely-yhteyttä suojatien ja pysäkin välillä.

Yrjöläntiellä on nykyisin kaksi pysäkkiparia: aloitteen kohteena olevat pysäkit 3564 ja 3565 kadun keskivaiheilla sekä pysäkit 3566 ja 3567 Yrjöläntien länsipäässä. Pysäkit 3564 ja 3565 ovat nykyisin ajoratapysäkkejä, joissa bussit pysähtyvät ajokaistalla ilman levennystä. Pysäkeillä 3566 ja 3567 on pysäkkilevennykset. Kaikki odotusalueet ovat korotettuja. Kummankaan pysäkkiparin yhteydessä ei ole suojateitä. Kulku pohjoispuolen pysäkeille onnistuu Yrjöläntien pohjoisreunan jalkakäytävää pitkin, mutta eteläreunan odotusalueille kulku tapahtuu ajoradan reunassa. Yrjöläntien nopeusrajoitus on 50 km/h ja liikennemäärä noin 5 600 ajoneuvoa/vrk. Nopeusmittauksia on tehty vuosina 2018-2020. Niiden perusteella keskimääräiset ajonopeudet ovat aikaisempina vuosina olleet 48-52 km/h ja 85 % ajoneuvoista on ajanut korkeintaan 54-57 km/h (V85). Vuonna 2020 ajonopeudet ovat selvästi kasvaneet. Keskimääräinen nopeus syyskuussa 2020 oli 56 km/h ja V85-nopeus 62 km/h.

Yrjöläntien bussitarjonta muuttui 7.6.2021. Kadulla on aikaisemmin liikennöity linjoilla 32 Tays–Kaukajärvi–Hervanta–Hatanpää–Ranta-Tampella ja 38 Hervanta–Kaukajärvi–Atala. Linjan 32 vuoroväli oli 30 min ja linjan 38 arjen ruuhka-aikoina 20 min ja muina aikoina 30 min. Läntisempää pysäkkiparia on vuosina 2018–2020 käyttänyt 44–56 matkustajaa ja keskikohdan pysäkkiparia 12–20 matkustajaa vuorokaudessa. 7.6.2021 alkaen Yrjöläntietä liikennöi linja 38 Hervanta–Kaukajärvi–Linnainmaa–Tays–Lentävänniemi. Sen vuoroväli on arjen ruuhka-aikoina 20 min ja muina aikoina 30 min. Pysäkkien käyttäjämäärän arvioidaan muutoksen jälkeenkin jäävän alle 100 käyttäjään vuorokaudessa.

Pysäkeillä 3564 ja 3565 ei ole käyttäjämäärän ja bussitarjonnan kannalta tarvetta pysäkkilevennyksille. Kokoojakaduilla käytetyt ajoratapysäkit toimivat myös liikenteen rauhoittamistoimenpiteenä.

Tampereelle laaditaan parhaillaan ohjeistusta jalankulun kadunylitysjärjestelyistä. Syksyllä 2021 valmistuva "jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyiden suunnitteluohje" tulee sisältämään ohjeet uuden suojatien tai ylityspaikan tarpeen arviointiin sekä suojatien ja ylityspaikan mahdolliset ratkaisut erilaisissa ympäristöissä. Ratkaisut valitaan siten, että suojatietä käyttäen kadun ylittäminen on turvallista. Uuden suojatien perusteena on tähän asti käytetty vähintään 100 käyttäjää vuorokaudessa, ohjeluonnoksen mukaan uusilta suojateiltä edellytetään 200 käyttäjää. Kadun ylittämistä helpottava jalankulkijoiden ylityspaikka on ohjeluonnoksen mukaan tarpeellinen joukkoliikennepysäkkien yhteydessä, kun ylityskohdassa on yli 50 käyttäjää vuorokaudessa. Yrjöläntien kummankaan bussipysäkkiparin kohdalla käyttäjämäärä ei riitä uuden suojatien merkitsemiseen. Ylityspaikan tarve täyttyy läntisemmän pysäkkiparin kohdalla, mutta ei aloitteen tarkoittamassa kohdassa.

Kävely-yhteyden kehittäminen ylityspaikasta eteläreunan bussipysäkille olisi teknisesti mahdollista esim. piennarlevityksellä. Bussipysäkin käyttäjämäärä on kuitenkin erittäin alhainen eikä läheisyydessä ole maankäytön kehittämishankkeita, joiden perusteella käyttäjämäärän voitaisiin ennakoida merkittävästi kasvavan. Kulkuyhteyksien kehittämistä ei siten katsota tarkoituksenmukaiseksi. Bussipysäkkien vähäisen käyttäjämäärän vuoksi tulisikin arvioida pysäkkien 3564 ja 3565 tarpeellisuus ja mahdollisesti poistaa pysäkkipari käytöstä. Vaihtoehtoisille pysäkeille Yrjöläntien länsipäässä on kävelymatkaa noin 350 m.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Jouni Sirén ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Aleksi Jäntti kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Sirénin pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 14.9.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa: 

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Tiina Leppänen-Kaarsalo

Kokouskäsittely

Tiina Leppänen-Kaarsalo ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Yrjölänkadun linja-autopysäkkien ja suojatien rakentamisen valtuustoaloitteen perusteella ryhdytään toimenpiteisiin.

Jouni Sirén kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Asian käsittelyn jatkaminen = JAA, palautusehdotuksen hyväksyminen = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin. 

Äänestyksen tulos: Asian käsittelyn jatkaminen hyväksyttiin äänin 8 – 5.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 62%

    Reeta Ahonen, Riina-Eveliina Eskelinen, Jaakko Vuorio, Leena Heino, Teemu Aaltonen, Tiina Mikkonen, Antti Ivanoff, Jari Saari

  • Ei 5 kpl 38%

    Tiina Leppänen-Kaarsalo, Joakim Vigelius, Terhi Leino, Matti Järvinen, Jouni Sirén

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, Ari Vandell, Katja Seimelä, Heljä Aarnikko, Leena Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)