Kaupunginvaltuusto, kokous 21.2.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 27 Valtuustoaloite pikaisesti tehtävän puolueettoman turvallisuusarvioinnin tekemiseksi raitiotien reitille – Matti Höyssä 

TRE:1497/09.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Matti Höyssä esittää 22.2.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa, että raitiotien reitille tehdään pikaisesti puolueeton turvallisuusarviointi. Aloitteessa esitetään arvioinnin toteuttamista kaupunginhallituksen ohjauksessa, koska raitiotien turvallisuus koskee useiden lautakuntien toimivaltaisia asioita. Puolueettoman turvallisuusarvioinnin perusteella pitäisi käynnistää välittömästi turvallisuutta parantavat toimet.

Liikenneturvallisuus on ollut yksi raitiotien suunnittelun keskeisimmistä tavoitteista. Raitiotien suunnitelmille on useammassa eri suunnitteluvaiheessa toteutettu suunnitelmien liikenneturvallisuusauditointi ulkopuolisen konsultin toteuttamana.

Lisäksi ennen raitiotieradan vastaanottotarkastuksia toteutettiin maastossa liikenneturvallisuuskatselmuksia, joiden perusteella tehtiin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Raitiotien koeliikenteen ja opetusajojen käynnistyttyä ulkopuolinen konsultti teki turvallisuusarvioinnin liikenneturvallisuuden, liikenteenohjauksen tai liikenteen toimivuuden kannalta haasteellisiksi havaituista kohteista. Ajallisesti turvallisuusarviointi toteutettiin tammi-kesäkuun aikana 2021. Raportti ”Tampereen raitiotien osan 1 liikenteelliset tarkastelut” on julkaistu Tampereen kaupungin internet-sivuilla osana raitiotietä koskevia suunnitelmia ja selvityksiä. Suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi on konsultoitu myös tanskalaisia ja saksalaisia (kansainvälisiä) asiantuntijoita havaittujen ongelmakohtien analysoinnissa ja ratkaisuehdotusten laatimisessa. Mm. Turtolan rampin turvallisuutta parantavia ratkaisuja on selvitelty kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Rampin turvallisuuden parantamiseksi on tehty selvityksiä ja nykyisten järjestelyiden toimivuutta tarkkaillaan koko ajan.

”Tampereen raitiotien osan 1 liikenteelliset tarkastelut”- turvallisuusarvioinnissa kohteita tarkasteltiin pääosin maastokäynteinä sekä jalankulkijana että autoilijana olosuhteiden vaihdellessa runsaslumisesta talvikelistä sulan maan aikaan. Työssä hyödynnettiin raitiovaununkuljettajien ilmoittamia turvallisuushavaintoja sekä haastateltiin kuljettajia. Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun kohteita käsiteltiin Helsingin kaupungin raitiotiesuunnittelun asiantuntijan Lauri Kankaan kanssa. Turvallisuusarvioinnissa havaittuja ongelmia ja kehittämisehdotuksia vietiin toteutukseen jo turvallisuusarvioinnin aikana. Osa toimenpiteistä vaatii vielä jatkosuunnittelua.

Hämeenkadulla on vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa ratkaisuja arvioitu niin suunnitteluvaiheessa kuin niiden toteuduttua. Keskustelujen perusteella on mm. toteutettu liikennevalo-ohjattu suojatie Aleksis Kiven kadun kohdalle. Ylityspaikkojen käytöstä ja pelisäännöistä on viestitty laajasti yhteistyössä Tampereen Raitiotien ja Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa. Hämeenkadun nopeusrajoitus on 20 km/h, jonka tavoitteena on tukea kävelypainotteisuutta. Alempi nopeustaso tukee eri kulkutapojen joustavaa yhteispeliä liikkumisessa.

Katuympäristöön toteutettavien fyysisten toimenpiteiden lisäksi Tampereen Raitiotie on yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa toteuttanut laajasti liikenneturvallisuusviestintää ”Turvallisesti Tampereen ratikka-ajassa”- teeman alla. Liikenneturvallisuusviestinnässä on monipuolisesti eri kohderyhmille havainnollistettu raitiotieliikenteen liikennesääntöjä ja liikenneympäristössä tarkkaavaisuutta vaativia kohteita. Turvallinen liikkuminen syntyy paitsi turvallisesti toteutetusta liikenneympäristöstä myös liikkujien yhteispelistä liikenteessä ja liikennesääntöjen noudattamisesta. 

Raitiotien turvallisuuden edistämiseksi tehdään jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä eri toimijoiden kesken. Esimerkkinä voi mainita Tampereen raitiotien kuljettajien ajon aikana tehdyt turvallisuushavainnot ”läheltä piti”- tilanteista ja häiriötilanteista. Turvallisuushavaintoja ja mahdollisia toimenpidetarpeita käsitellään säännöllisesti yhteisessä liikenneturvallisuusryhmässä. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Matti Höyssän valtuustoaloite, siihen annettu vastaus ja toteutettu turvallisuusarviointi merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Matti Höyssän valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja toteutettu turvallisuusarviointi merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Matti Höyssän valtuustoaloite, yhdyskuntalautakunnan lausunto ja toteutettu turvallisuusarviointi merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Matti Höyssä, Ari Vandell, Heljä Aarnikko, kapa_kaupsu_lisu, Ville-Mikael Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)