Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 44 Asemakaava nro 8688, Hervanta, Kanjoninkatu 4 

TRE:257/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 10.11.2020 § 280 päättänyt asemakaavaehdotuksen Hervanta, Kanjoninkatu 4, 8688 asettamisesta nähtäville.

Päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi menettelyvirheen vuoksi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Lainkohdan mukaan tähän tarvitaan asianosaisen suostumus. Asemakaavamuutoksen hakija on antanut suostumuksensa asiavirheen korjaamiseen.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 25.5.2020 päivätyn ja 12.10.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8688. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8688

Diaarinumero: TRE: 257/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotien varressa olevan liike- ja toimistokorttelin muuttaminen asumiseen. Nykyisten rakennusten tilalle Louhoskujan varteen rakennetaan neljä uutta asuinkerrostaloa. Korttelin itäosaan sijoittuu 12-kerroksinen rakennus ja sen länsipuolelle kolme 8-kerroksista rakennusta. Asukkaiden pihat sijoittuvat korttelin pohjoisosaan ja pysäköinti korttelin itälaidan pysäköintilaitokseen.

Rakennusoikeuden muutos

Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 16 700 k-m2 ja tehokkuus e=1,58. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 8 100 k-m2.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee pohjois-Hervannassa noin 7 km kaupungin keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu Kanjoninkatuun, Louhoskujaan ja Hervannan Kanjoniin. Asemakaavan muutos koskee korttelia nro 7211, Louhoskujan katualuetta ja Kanjonin viheraluetta. Korttelissa on 1980 - 2000 -luvuilla rakennettuja huolto- ja varastorakennuksia, toimistorakennus sekä grillikioski. Uusi raitiotie sijoittuu korttelin itäpuolelle. Pohjoispuolella kanjonissa on 110 kV:n voimalinja.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa hyvällä paikalla sijaitsevan korttelin käyttötarkoitus nykyisestä liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinrakentamiseen, mikä tukee kaupungin kasvua ja täydennysrakentamista raitiotien pysäkkien läheisyydessä. Rakentaminen sovitetaan Hervannan pohjoisosan kaupunkikuvaan ja Kanjonin maisemaan. Tavoitteena on toteuttaa alueelle monimuotoista asumista. Hakijan suunnitelma perustuu nykyisten rakennusten purkamiseen.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Asemakaava laaditaan korttelin vuokraoikeuden haltijan aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.11. - 19.12.2019. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia ja neljä mielipidettä. Viranomaisten kommenteissa tuotiin esiin mm. pohjoispuolisten voimajohtojen rajoitteet, raitiotien mahdollinen tärinä sekä liito-oravakartoitus. Sijaintia Hervannan pääsisääntulonäkymän tuntumassa ja kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointia pidettiin tärkeänä. Mielipiteissä kommentoitiin mm. pysäköintihallin sijaintia, pysäköintipaikkojen riittävyyttä, korttelin kaupunkikuvaa sekä kioskirakennuksen toimintaa.

Asemakaavaa varten laadittiin melu-, liito-orava- ja hulevesiselvitykset sekä maisema- ja pihasuunnitelma. Viitesuunnitelmaa tarkennettiin. Valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 28.5.–18.6.2020 ja siitä saatiin seitsemän viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa. Urbaani kerrostalorakentaminen soveltuu paikkaan eikä rakennusten purkaminen heikennä alueen arvoja. Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää, että melun ohjearvojen saavuttaminen varmistetaan. Ympäristönsuojelu kommentoi pysäköintilaitoksen suunnitelmia, asuinrakennusten kattoratkaisuja sekä meluntorjuntaa. Fingridillä ja Tampereen Sähköverkolla ei ole kommentoitavaa. Voimalinjan varoetäisyydet on huomioitu kaavassa. Hulevesisuunnittelu totesi, että hulevesiselvitys on laadittu. Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. Mielipiteessä kannatettiin asumisen lisäämistä raitiotien varrelle, mutta kritisoitiin parkkihallin sijaintia. Tampereen Painiseura toivoo kioskitoiminnan jatkumista.

Suunnitelmia esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 2.6.2020. Toimikunta totesi, että suunnitelma on peruskonseptiltaan positiivinen ja jatkaa Hervannan tyyliä. Jatkosuunnittelussa tulee kehittää mm. rakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen ilmettä.

Palautteen perusteella viitesuunnitelmassa tarkennettiin asuinrakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen jäsentelyä. Korttelin muoto ja voimajohtojen aiheuttamat rakentamisrajoitukset ovat johtaneet pysäköintihallin sijoittamiseen korttelin itäosaan. Asemakaava on valmisteltu yhdyskuntalautakunnan 27.8.2019 hyväksymien Tampereen kaupungin melulinjausten mukaisesti ja asemakaava edellyttää, että melun ohjearvot alitetaan. Asemakaava mahdollistaa kortteliin liiketiloja, mutta kaavassa ei voida ottaa kantaa, mikä toimija uusiin liiketiloihin sijoittuu.

Valmisteluvaiheen jälkeen suunnitelmaa tarkistettiin siten, että kaikki kolme läntisintä rakennusta ovat 8-kerroksisia. Tämä mahdollistaa joustavamman toteutusjärjestyksen rakentamisvaiheessa sekä muodostaa kortteliin tasapainoisemman kaupunkikuvallisen kokonaisuuden kaukomaisemassa. Pysäköintilaitosta koskevia määräyksiä tarkennettiin, mutta laitoksen laajuus on pysynyt ennallaan. Pihasuunnitelma päivitettiin viitesuunnitelman pohjalta.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Yhdyskuntalautakunnan päätös 10.11.2020 § 280 poistetaan.

Asemakaavaehdotus 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:
Julkisivuja kehitetään kaupunkikuvallisesti ensisijaisesti taiteen keinoin. Yksityiskohtaisesta sisällöstä päätetään rakennuslupavaiheessa ja kaupunkikuvatoimikunta pidetään mukana suunnittelussa.

Eriävä mielipide

Jouni Sirén, Ossi Aho

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: ”Julkisivuja kehitetään kaupunkikuvallisesti ensisijaisesti taiteen keinoin. Yksityiskohtaisesta sisällöstä päätetään rakennuslupavaiheessa ja kaupunkikuvatoimikunta pidetään mukana suunnittelussa.”
Ehdotusta kannatti Matti Höyssä.

Jouni Sirén teki seuraavan muutosehdotuksen: Asemakaavaan lisätään seuraava asemakaavamääräys: "Rakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattuja." Samansuuntainen asemakaavamääräys hyväksyttiin Ylan kokouksessa 23.6.2020 läheisen Hervannan pohjoisakselin asemakaavaan 8603: "Insinöörinkadun ja aukioiden puolella asuinrakennuksien julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä. Muualla julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattua."
 
 Nyt Kanjoninkatu 4:ään on viitesuunnitelman mukaan tulossa ankeaa betonielementtiarkkitehtuuria, joka ei kohenna alueen kaupunkikuvallista ilmettä. On Hervannan ja ylipäänsä lähiöiden kehittämisen ja asuinalueiden tasa-arvoisuuden kannalta epäjohdonmukaista, että eri kortteleissa hyväksytään täysin erilainen laatutaso. Kaupunkikuvallinen epätasa-arvo on haitaksi myös segraation ehkäisemisen näkökulmasta.
 
 Asemakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on myös vuonna 2014 hyväksytyn Tampereen arkkitehtuuriohjelman vastainen. Arkkitehtuuriohjelmassan asetetaan tavoitteeksi mm. keskustaa ympäröivän niin sanotun lähiökehän renessanssi. Siihen kuuluu mm. seuraavaa:
 - "Keskustan ympärille on rakentunut laaja asumalähiöiden ja työpaikka-alueiden vyöhyke. Tällä lähiökehällä asuu ja työskentelee valtaosa kaupunkilaisista. Heidän arkiympäristönsä laadullisten ominaisuuksien kehittäminen on kärkihanke.”
 - ”Lähiöitä ja niiden välialueita täydennysrakennettaan tavoitteena asuinalueiden eheytys ja laatutason nosto.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Ossi Aho teki seuraavan hylkäysehdotuksen: "Koska kysymyksessä ei ole hallintopäätöksen korjaus, esitän, että tämä pykälä poistetaan lainvastaisena ja että, päätös 10.11.2020 § 280 jää voimaan."
Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Koska oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan nimenhuudolla suoritettavan äänestysesityksen:

Esittelijän päätösehdotus = JAA, Jäntin toivomusponsiehdotus = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos:

JAA = 0 ääntä

EI = 12 ääntä (Jäntti, Sirniö, Ahonen, Tynkkynen, Höyssä, Järvinen, Kinnunen, Karintaus, Lydén, Nisumaa-Saarela, Vatanen, Sirén)

TYHJÄ = 1 ÄÄNI (Aho)

Puheenjohtaja totesi toivomusponnnen tulleen hyväksytyksi äänin 0 - 12, 1 tyhjä.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 25.5.2020 päivätyn sekä 12.10.2020 ja 25.1.2021 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8688. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8688

Diaarinumero: TRE: 257/10.02.01/2017

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Anna Hyyppä

Yhdyskuntalautakunta päätti 8.12.2020 asettaa ehdotuksen nähtäville 10.12.2020–11.1.2021. Samalla lautakunta hyväksyi toivomusponnen julkisivujen kehittämisestä taiteen keinoin rakennuslupavaiheessa. Ehdotuksesta pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot. Muistutuksia ei saatu.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että suunnitelma on yleiskaavan ja maakuntakaavan mukainen ja tiivistää yhdyskuntarakennetta raitiotielinjan läheisyydessä. Uusien asuinalueiden suunnittelussa lähtökohtana tulee aina olla valtioneuvoston melua koskeviin suunnittelun ohjearvoihin pääseminen tai niiden alittaminen. Meluun liittyviä asemakaavamääräyksiä tulee tarkistaa. Melualueelle kaavoitettaessa tulisi aiheutuvia hyötyjä ja haittoja arvioida riittävän laajasti. Melulle altistuminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa hankkeesta ja Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa.

Lausunnon perusteella tarkistettiin meluaitaa koskevaa määräystä. Asemakaava on valmisteltu Tampereen kaupungin melulinjausten mukaisesti ja asemakaava edellyttää melun ohjearvojen alittamista. Lisäksi asemakaavaan lisättiin määräys taiteesta rakennussuunnittelussa, osoitettiin tontille nro 10 ajoyhteys sekä tarkennettiin tontinkäyttösuunnitelmaa koskevaa määräystä.

Oheismateriaalina olevan henkilötietoja sisältävän asiakirjan verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020 ja 25.1.2021) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Jouni Sirén

Kokouskäsittely

Jouni Sirén teki seuraavan muutosehdotuksen: Asemakaavaan lisätään seuraava asemakaavamääräys: "Rakennuksen julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattuja."

Perustelu: Asemakaavaan lisätty maininta taiteen käytöstä ei muuta sitä tosiasiaa, että rakennusten ulkonäkö silmiinpistävine elementtisaumoineen ei edistä Hervannan kaupunkikuvan kohentumista. Määräys muuratuista tai rapatuista julkisivuista hyväksyttiin Ylan kokouksessa 23.6.2020 läheisen Hervannan pohjoisakselin asemakaavaan 8603: "Insinöörinkadun ja aukioiden puolella asuinrakennuksien julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä. Muualla julkisivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä tai rapattua."

Nyt Kanjoninkatu 4:ään on viitesuunnitelman mukaan tulossa ankeaa betonielementtiarkkitehtuuria, joka ei kohenna alueen kaupunkikuvallista ilmettä. On Hervannan ja ylipäänsä lähiöiden kehittämisen ja asuinalueiden tasa-arvoisuuden kannalta epäjohdonmukaista, että eri kortteleissa hyväksytään täysin erilainen laatutaso. Kaupunkikuvallinen epätasa-arvo on haitaksi myös segraation ehkäisemisen näkökulmasta.

Asemakaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu on myös vuonna 2014 hyväksytyn Tampereen arkkitehtuuriohjelman vastainen. Arkkitehtuuriohjelmassan asetetaan tavoitteeksi mm. keskustaa ympäröivän niin sanotun lähiökehän renessanssi. Siihen kuuluu mm. seuraavaa:

- "Keskustan ympärille on rakentunut laaja asumalähiöiden ja työpaikka-alueiden vyöhyke. Tällä lähiökehällä asuu ja työskentelee valtaosa kaupunkilaisista. Heidän arkiympäristönsä laadullisten ominaisuuksien kehittäminen on kärkihanke.”

- ”Lähiöitä ja niiden välialueita täydennysrakennettaan tavoitteena asuinalueiden eheytys ja laatutason nosto.”

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavalla mahdollistetaan raitiotien varressa olevan liike- ja toimistokorttelin muuttaminen asumiseen. Nykyisten rakennusten tilalle Louhoskujan varteen rakennetaan neljä uutta asuinkerrostaloa, joista itäisin on 12-kerroksinen ja muut 8-kerroksisia. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 16 700 k-m2 ja rakennusoikeus kasvaa 8 100 k-m2.

Asemakaavamuutokseen nro 8688 liittyvä yhteistyösopimus on laadittu Kiinteistö Oy Tampereen Hansan ja kaupungin välillä ennen asemakaavoituksen käynnistymistä. Yhteistyösopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2017 § 649.

Asemakaavamuutoksen nro 8688 toteuttamiseen liittyvä toteutussopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa 17.2.2021 § 28.

Toteutussopimuksella Kiinteistö Oy Tampereen Hansa ja kaupunki sopivat muun muassa alueen kehittämisestä yli olemassa olevien kiinteistö- ja vuokra-alueiden rajojen, velvoitteistaan asemakaavoitukseen ja toteuttamiseen liittyvästä kustannuksista, investointikustannusten jakamisesta, asemakaavamuutoksella muodostuvan rakennusoikeuden jakamisesta sekä voimassa olevien vuokrasopimusten purkamisesta ja uusien vuokrasopimusten laatimisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020 ja 25.1.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Asemakaavaehdotus nro 8688 (päivätty 25.5.2020, tarkistettu 12.10.2020 ja 25.1.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

 • Jouni Sirén ilmoitti asiaan eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Jouni Sirén ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Sinikka Torkkola ja Lasse Oksanen.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Sirénin palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Sirénin palautusehdotus hylättiin äänin 8-49, tyhjää 10.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 12%

  Noora Tapio, Minna Minkkinen, Sinikka Torkkola, Ulla Kampman, Lasse Oksanen, Ulla-Leena Alppi, Jouni Sirén, Mikko Aaltonen

 • Ei 49 kpl 73%

  Maija Kajan, Petri Rajala, Ilkka Sasi, Aleksi Jäntti, Henri Backman, Olga Haapa-aho, Olli-Poika Parviainen, Miisa Karjalainen, Oras Tynkkynen, Mikko Kriikku, Riitta Ollila, Pekka Salmi, Aila Dundar-Järvinen, Jaakko Stenhäll, Matti Helimo, Ilkka Porttikivi, Lauri Lyly, Kalervo Kummola, Jouni Markkanen, Matti Höyssä, Kirsi Kaivonen, Antti Ivanoff, Salazar Natalia Rincón, Leena Kostiainen, Irja Tulonen, Eija Kamppuri, Väinö Friman, Petri Siuro, Reeta Ahonen, Inna Rokosa, Anneli Kivistö, Vilhartti Hanhilahti, Juhana Suoniemi, Anne Liimola, Jaakko Mustakallio, Anna-Kaisa Ikonen, Johanna Loukaskorpi, Kalle Kiili, Merve Caglayan, Ilpo Sirniö, Antti Hiitti, Jouni Ovaska, Anneli Taina, Atanas Aleksovski, Anne-Mari Jussila, Sofia Vikman, Ari Wigelius, Peter Löfberg, Esa Kanerva

 • Tyhjä 10 kpl 15%

  Sakari Puisto, Veikko Vallin, Lassi Kaleva, Aarne Raevaara, Heikki Luoto, Tiina Elovaara, Sari Tanus, Yrjö Schafeitel, Leena Rauhala, Erkki Axen

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.