Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 43 Ranta-asemakaava 8680, Pättiniemi; kiinteistöt 837-501-3-88, 837-501-3-89 ja osa kiinteistöstä 837-501-7-0 

TRE:4894/10.02.01/2015

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.3.2017 päivätyn ja 15.6.2020 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8680 (aiemmin 038). Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8680

Diaarinumero: TRE:4894/10.02.01/2015

Kaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Neva Oy, arkkitehdit Petteri Neva ja Jurkka Pöntys

TIIVISTELMÄ

Kaava-alue

Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Tampereen keskustasta koilliseen Aitolahden pohjoisrannalla Hirviniemen alueella Pättinniemessä. Matkaa Tampereen keskustasta on maanteitse noin 25 km ja linnuntietä noin 7 km. Kaavoitettava alue käsittää kiinteistöt 837-501-3-88, 837-501-3-89 sekä osan tilasta 837-501-7-0. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 13,1 ha ja se on kokonaisuudessaan Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän omistuksessa. Suunnittelualue sijoittuu Aitolahden viljelysmaiden ja Näsijärven rannan väliin, ja se toisaalta jatkaa viljelysmaiden avointa maisematilaa, toisaalta liittyy metsäisiin selänteisiin ja visuaalisesti myös järvimaisemaan. Alueelta löytyy viljeltyä peltoa, metsää, rehevää rantakasvillisuutta sekä entisen pappilan rakennus puutarhoineen.

Kaavan tavoitteet 

Seurakunnan tavoitteena on tehostaa alueen käyttöä voimassa olevan rantayleiskaavan mukaisena leirikeskusalueena. Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristön arvot sekä muinaisjäännösten vaatimat suoja-alueet huomioidaan. Tiivistäminen on taloudellisesti ja kestävän kehityksen kannalta perusteltua.

Suunniteltavan kaava-alueen keskellä oleva metsäinen selänne käsittää liito-oravan lisääntymis-/levähdyspaikkoja sekä arvokkaita kasvillisuusalueita, jotka tulee säästää sellaisenaan. Tämän vuoksi alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Sellaiseksi on merkitty myös rantavyöhyke, jonka puusto on pyrittävä säilyttämään. Luontoarvojen turvaamiseksi on lisäksi annettu muita suojelumerkintöjä mm. säilytettäviin avo-ojiin, liito-oravan ja lepakoiden elinympäristöihin sekä kasvillisuusalueisiin liittyen.

Pääosa pappilan pelloista tulee säilyttää osana avointa maisematilaa. Täydennysrakentaminen tulisi sijoittaa avoimen maisematilan reunoille. Pellot on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi.

Alueen arvokas rakennuskanta sekä vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Tästä johtuen Pappilan rakennukselle ja aitalle sekä Björknäsin huvilalle ja leikkimökille on annettu suojelumääräykset. Huvilan piha-alue ja nimenkärki on lisäksi osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi. Kaavalla on mahdollistettu lounaisosassa olevan vanhan asuinrakennuksen säilyttäminen. Sen luontevan käytön edellytyksiä on parannettu osoittamalla käyttötarkoitus väljästi (asuin-, loma-, matkailu-, majoitus-, huolto- ja/tai varastorakennus).

Kaava-alueelle tai sen rajalle sijoittuu yhteensä neljä muinaisjäännöstä, joiden säilyminen tulee turvata. Kiinteät muinaisjäännökset on osoitettu ja niille on annettu asianmukainen määräys.

Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa vaativat alueella erityistä harkintaa kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Uudisrakentamisen tuleekin sopeutua julkisivu- ja katemateriaaleiltaan lähiympäristössä sijaitseviin rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin.

Varsinaisia kaavan luonnosvaihtoehtoja ei ole laadittu. Ennen ranta-asemakaavatyöhön ryhtymistä seurakuntayhtymä on laadituttanut leirikeskuksen yleis- ja rakennussuunnitelmia.

Kaavaprosessin vaiheet

Aloitteen ranta-asemakaavan laadinnasta on tehnyt alueen maanomistaja.

Ranta-asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 23.3.-24.4.2017. Aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 6.4.2017 Aitolahden vanhassa pappilassa. Aineisto lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta pyydettiin luonnosvaiheessa kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta.

Valmisteluaineistosta saatiin 4 kpl lausuntoja ja 16 kpl mielipidettä. Lausunnon kaavaluonnoksesta jättivät Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä Pirkanmaan liitto. Lausunnoista ja mielipiteistä on tehty yhteenveto sekä vastineet erilliseksi liitteeksi.

Kaavaehdotukseen tehtiin lausunnoissa esitetyt muutokset luontoarvojen osalta yhdessä ympäristönsuojelun kanssa sekä muita tarkennuksia. Naapureita huolestutti erityisesti tieasiat, joten Kiikkisensalmen yksityistien tienparannussuunnitelma laadittiin ja sen perusparantamisen kustannukset jaettiin.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava koostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueista (RM-1 ja RM-2), maisemallisesti arvokkaasta peltoalueesta (MA-1), maa- ja metsätalousalueista, joilla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1 ja MY-2), sekä vähäisissä määrin tiealueesta. RM-1- ja RM-2-alueet sijoittuvat kaava-alueen keskellä oleva metsäisen selänteen pohjois- ja eteläpuolille. MY-alueiksi on osoitettu luontoselvityksessä todetut arvokkaat alueet ja järvimaiseman kannalta tärkeä rantavyöhyke. Kaava-alueen pohjoisosan avoin viljelysmaa on osoitettu pääosin MA-alueeksi.

Rakennusoikeutta tulee olemaan 6190 k-m2, joten aluetehokkuus ea jää alle 0,05. Rakennusoikeus lisääntyy voimassa olevaan rantayleiskaavaan nähden 3190 k-m2:llä. Olemassa olevat rakennukset muodostavat noin 1145 k-m2 ja uudet 5045 k-m2.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävilläolon aikana lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelulta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Ranta-asemakaavaehdotus nro 8680 (päivätty 23.3.2017, tarkistettu 15.6.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.3.2017 päivätyn ja 15.6.2020 ja 1.2.2021 tarkistetun ranta-asemakaavan nro 8680.

Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8680

Diaarinumero: TRE:4894/10.02.01/2015.

Kaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Neva Oy, arkkitehdit Petteri Neva ja Jurkka Pöntys.

Ranta-asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 3.9.-5.10.2020.

Ehdotuksesta saatiin 3 lausuntoa (ely-keskus, Pirkanmaan liitto ja maakuntamuseo) sekä 5 muistutusta.

Palautteen pohjalta päivitettiin maisemallisesti arvokkaan peltoalueen rajausta maakuntamuseon lausunnossa esitetyllä tavalla. Lausunnot ja muistutukset on yhdistetty luonnosvaiheen palautteeseen.

Ranta-asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Tampereen rakennusvalvonta seuraa ranta-asemakaavan toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Pättiniemen ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 23.3.2017, tarkistettu 15.6.2020 ja 1.2.2021) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Pättiniemen ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 23.3.2017, tarkistettu 15.6.2020 ja 1.2.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Irja Tulonen liittyi ja varajäsen Reeta Ahonen poistui kokouksesta.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätösehdotus oli

Pättiniemen ranta-asemakaavaehdotus (päivätty 23.3.2017, tarkistettu 15.6.2020 ja 1.2.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

heikki.paatalo@evl.fi, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, petteri.neva@neva.fi, jurkka.pontys@neva.fi, muistutusten jättäjät 5 kpl, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.