Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 94 Muutos nuorisopalvelujen tilojen vuoden 2024 käyttökorvauksien hinnastoon 

TRE:5563/02.04.03/2023

Valmistelija

  • Etu-Seppälä Jukka, Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Nuorisopalvelujohtaja Tiina-Liisa Vehkalahti, puh. 040 806 3239 ja hallintokoordinaattori Leila Lahti, puh. 050 554 5820, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 29.11.2023 § 62 Nuorisopalvelujen tilojen käyttökorvauksista vuonna 2024. Päätöksenteon jälkeen, joulukuussa 2023 avattiin Koskikeskuksessa Nuorisokeskus Kolo. Nuorisokeskus Koloa aletaan vuokrata 1.8.2024 alkaen.

Esitetään, että nuorisopalvelujen tiloista perittäviin käyttökorvauksiin lisätään Nuorisokeskus Kolon käyttökorvaus seuraavasti:

  • Ryhmä 1, nuoret, nuorten ryhmät, järjestöt ja hallintokunnat: 25,00 euroa / 2 tuntia
  • Ryhmä 2, yksityiset ja yritykset sekä maksulliset tilaisuudet: 66,00 euroa / 2 tuntia

 

Käyttökorvaukset vastaavat muista nuorisokeskuksista perittäviä käyttökorvauksia.

Esitetty muutos on kirjattu korostettuna tämän asian liitteenä olevaan nuorisotilojen käyttökorvauksien hinnastoon.

Hallintosäännön (1.5.2024) 17 § mukaisesti lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt tätä toimivaltaa osittain viranhaltijoille (21.6.2023 § 11), mutta toimivallan siirto ei koske nyt kyseessä olevia hintoja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Hyväksytään nuorisopalvelujen tilojen vuoden 2024 käyttökorvauksien hinnastoon seuraava muutos:

Lisätään Nuorisokeskus Kolon tiloista perittävä käyttökorvaus seuraavasti:

  • Ryhmä 1, nuoret, nuorten ryhmät, järjestöt ja hallintokunnat: 25,00 euroa / 2 tuntia
  • Ryhmä 2, yksityiset ja yritykset sekä maksulliset tilaisuudet: 66,00 euroa / 2 tuntia

 

Muutos tulee voimaan 1.8.2024 alkaen. Muilta osin nuorisopalvelujen käyttökorvaukset vuodelle 2024 säilyvät ennallaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiina-Liisa Vehkalahti, Jukka Etu-Seppälä, Leila Lahti, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Kirsi M. Koivisto, Pirjo-Liisa Länkinen, Riikka Kolkkala, liikunta- ja nuorisopalvelujen viestintä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.