Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 19.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 93 Tähtikadun vuoden 2024 tähtien saajat 

TRE:2507/12.03.00/2024

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja kulttuurijohtaja Sampo Terho, puh. 040 750 5254, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereella avattiin lokakuussa 2019 Tähtikatu, Walk of Fame Finland. Katu juhlistaa ja kunnioittaa kotimaisen ja kansainvälisen musiikkialan keskeisiä toimijoita Manserockin synnyinsijoilla Tampereella. Tähtikatu sijaitsee Åkerlundinkadulla Tullin alueella.

Tähtikatu elävöittää Tamperetta tapahtumakaupunkina ja tukee keskeisesti Tampereen keskustan ja Tullin alueen kehittämistä.

Tähtikatu-konseptia ylläpitää yhteistyössä Tampereen kaupunki, Tampere-talo Oy sekä Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy.

Tähtiä julkaistaan vuosittain 3–8 kappaletta. Tähdet valitaan yleisöehdotusten perusteella. Yleisöehdotukset kerätään vuosittain kaikille avoimella kyselylomakkeella. Musiikki & Media-Tapahtumat S.S.M. Oy:n hallitus tekee ehdotusten perusteella esityksen tähtien saajista. Lopullisen päätöksen tekee Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Lisäksi joka toinen vuosi katuun lisätään kahdelle edelliselle Tampere Music Award -voittajalle yksi yhteinen tähti, johon painetaan molempien voittajien nimet. Tampere Music Award -voittajat palkitaan vuosittain Musiikki x Media -tapahtumassa.

Valittujen artistien kanssa tehdään sopimukset. Kulttuurijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan Tampereen kaupungin ja artistien väliset sopimukset. 

Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy:n hallituksen tekemä esitys vuoden 2024 tähtien saajista on tämän asian liitteenä. Liite ei ole vielä julkinen, vaan se tulee julkiseksi syksyllä 2024.

Hallintosäännön (1.5.2024) 20 § mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta järjestää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja vastaa kaupungin kulttuuripolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy:n hallituksen tekemä esitys vuoden 2024 tähtien saajista hyväksytään. Kulttuurijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan Tampereen kaupungin ja artistien väliset sopimukset. 

Tieto uusien tähtien saajista tulee julkiseksi syksyllä 2024 myöhemmin päätettävänä ajankohtana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Sampo Terho, Iina Ojala, Timo Antikainen, Markus Joonas, Aino Penttilä, Pirjo-Liisa Länkinen, Musiikki x Media Oy/Petra Kytölä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.