Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 14.9.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 74 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2023 talousarvio ja sen yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite 

TRE:5673/02.02.01/2022

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarviokehyksen 22.8.2022. Päätös liitteineen on luettavissa Selmassa (http://intra.tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus).

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2023 kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta. Joukkoliikenteen matkustajamäärässä tavoitellaan 5 prosentin kasvua vuoteen 2022 verrattuna. Lisäksi työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Kesäkuun tilanteen perusteella laadittu kaupungin koko vuoden vuosikate-ennuste on 126,2 milj. euroa ylijäämäinen ja tulosennuste 9,7 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 39,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Suurimmat menojen ylitykset ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella. Verorahoituksen ennuste on 50,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi, mikä aiheutuu erityisesti yhteisö- ja kunnallisverojen hyvistä kertymistä.

Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden arvioidaan toteutuvan 6,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääosin sekä joukkoliikenteen lipputuloja pienentävistä koronan vaikutuksista että kasvaneista polttoainekustannuksista. Yhdyskuntalautakunnan talouden ennustetta heikentää Tampereen Infra Oy:n kunnossapidon sopimuksen laatutason ylläpidon varmistamisen lisäkustannus sekä vaikeahoitoisen talven lisäkustannus.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2023 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Epävarma ja nopeasti muuttuva taloustilanne haastaa talouden suunnittelua, ja näkymät tuleville vuosille ovat heikot. Sosiaali- ja terveydenhuolto- ja pelastuslaitosuudistus, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset maailman talouteen, energian ja sähkön hintojen raju nousu sekä voimakkaasti kiihtynyt inflaatio lisäävät taloussuunnittelun epävarmuutta. Jo ensi vuonna sekä erityisesti vuosina 2024-2026 on talouden tasapainottamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2023 on -27,801 milj. euroa. Toimintakate poikkeaa -0,193 milj. euroa kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesta toimintakatteesta (-27,6 milj. euroa). Tämä johtuu tietohallintokustannusten uudelleenkohdennuksesta yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan välillä arvioitua tarvetta vastaavasti. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2023 on -0,5 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden budjettiesityksessä on kehysvaiheessa lisätty tuloja yhteensä 2,8 milj. euroa lipun hintojen korotuksen (+5 %), maksuttoman toisen asteen koulutuksen Kela-tuen ja joukkoliikenteen valtiontuen vaikutuksesta. Budjettiesityksen toimintamenoihin on tehty 3,5 milj. euron lisäys liikennöintisopimuksiin sisältyvän indeksiehdon mukaiseen kustannustason nousuun (arvio +6 %). Toimintamenoihin on tehty 1,3 milj. euron lisäys raitiotien liikennöinnin kustannustasoon ja liikennöinnin laajenemiseen. Toimintamenoihin on tehty 0,2 milj. euron lisäys M-junavuorojen lisätarjontaan. Toimintamenoihin on tehty joukkoliikenteen kustannuskasvuun 3,2 milj. euron lisäys (siirtyy vuoden 2022 kehyspohjista) sekä teknisenä talousarviopohjan korjauksena 0,3 milj. euron vähennys raitiotien hallintovastikkeen uudelleen kohdentamiseksi yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan välillä. Lisäksi toiminnan laajentumiseen ja verkostoitumiseen on varauduttu mahdollistamalla yksikön resurssin lisääminen yhdellä henkilötyövuodella.

Joukkoliikennelautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,042 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin. Talousarviopohjan korjauksena on huomioitu lisäksi 1,56 milj. euron menojen vähennys joukkoliikenteen palvelutilaukseen Tampereen kaupunkiliikenteeltä, mikä johtuu kaupunkiliikenteen eläkemenoperusteisten maksujen (elme) pienentymisestä elme-uudistuksen vuoksi pienentäen samalla palvelutilauksen kustannuksia.   

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvan joukkoliikennelautakunnan vuoden 2023 talousarvioesitys hyväksytään lautakunnan osalta sekä oikeutetaan joukkoliikennejohtaja tekemään talousarvioesitykseen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Rasmus Riikonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mika Periviita, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)