Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 113 Halmeenkadun katusuunnitelma, Messukylä 

TRE:6172/10.03.03/2020

Valmistelija

  • Palovuori Elina, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Katusuunnittelija Elina Palovuori puh. 050 382 6457, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Halmeenkadun katusuunnitelma nro 1/21202, Messukylän kaupunginosassa.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 146 metriä ja ajoradan leveys on 5,0 metriä.

Kadun korkeusasema tontteihin nähden ei merkittävästi muutu. Kadun pintavedet johdetaan kadun sivuojaan.

Halmeenkadun saneeraaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Halmeenkadun rakentamistöiden kustannusarvio on noin 135 000 € (130 €/m2).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9. – 23.11.2020. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kuusi muistutusta.

Muistutukset

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että kadun kääntöpaikalla sallittaisiin pysäköinti ja alueelle lisättäisiin pysäköintipaikka -liikennemerkki. Muistuttaja kirjoittaa, että tie on kapea ja kadun varrelle pysäköinti on hankalaa ja parkkitilaa on vähän. Kääntöpaikalla on nykyisenä käytäntönä ollut, että siellä pysäköidään kohtisuoraan kadun reunassa.

Muistutuksessa esitetään myös, että katurumpu pitää poistaa, koska se rasittaa kiinteistön salaoja- ja sadevesikuormaa. Pohjoispuolella Halmeenkatua ei ole ojaa.

Lisäksi muistutuksessa kysytään, jääkö nykyinen valaistus ennalleen, mikä on uusien katuvalojen suuntaus ja häiritseekö uusi valaistus asukkaita

Muistutus 2

Muistutuksessa todetaan, että kadun ja siihen liittyvien liikennemerkkien suunnittelussa tulee jatkossa huomioida, että Halmeenkatu on tärkeä, erityisesti koululaisten käyttämä jalankulun ja pyöräilyn reitti Messukylän koulun ja Rautapellon asuntoalueen välillä.

Muistutuksessa esitetään, että Halmeenkadun ja Rautapellonkadun välinen jalankululle tarkoitettu puistokäytävä muutettaisiin jalankulku- ja pyöräilyväyläksi ja otettaisiin talvikunnossapidettäväksi.

Muistutus 3

Muistutuksessa esitetään, että Halmeenkadun ja Kyläojankadun liittymässä olevaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei muuteta jalkakäytäväksi vaan säilytetään ennallaan, lasten turvallisuuden takaamiseksi.

Muistutus 4

Muistutuksessa todetaan, että suunniteltu koko tien kallistus etelään ei toimi etelän puolella olevien liittymien kohdalla. Kallistus esitetään toteutettavaksi kadun kääntöpaikalta alkaen noin 50 metrin matkalle.

Muistutuksessa esitetään myös läpiajokieltoa Kyläojankadun suunnasta, koska kadulla on paljon traktori/traktoriyhdistelmien läpiajoa. Ehdotetaan myös moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkkiä kevyen liikenteen väylältä saapuville sekä pysäköintikieltoa Halmeenkadun pohjoispuolelle.

Lisäksi muistutuksessa esitetään, että Halmeenkadun ja Kyläojankadun liittymässä olevaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei tule poistaa, vaan sitä on remontissa parannettava.

Muistutus 5

Muistutuksessa esitettävät asiat eivät liity varsinaisesti katusuunnitelmaehdotukseen.

Muistutus 6

Muistutuksessa todetaan, että itse katusuunnitelmasta ei ole huomautettavaa, mutta Halmeenkadun päästä lähtevät jalankulkuväylät Rautapellonkadun suuntaan olisi sallittava myös pyöräilylle.

Vastineet

Vastine 1

Kääntöpaikka on tarkoitettu ajoneuvojen kääntymisiin. Poikittainen pysäköinti häiritsisi myös kääntöpaikan talvikunnossapitoa ja tämä on kääntöpaikoille sallittu vain poikkeustapauksissa. Tieliikennelain mukaan kääntöpaikalla voi pysäköidä ajoradan suuntaisesti.

Halmeenkadun pohjoispuolelle ei tehdä varsinaista avo-ojaa, mutta tontit ovat katua alempana, jolloin kadun reunaan jää matala painanne. Katurummun tarkoituksena on ohjata painanteeseen mahdollisesti kertyvä vesi kadun eteläpuolella olevaan avo-ojaan. Esitetty katurumpu on kadun päässä, eikä pintavesille ole muuta poistumisreittiä, siksi rumpu tulee asentaa suunnitelman mukaisesti.

Uusien valaisimien optiikka suuntaa ja rajaa valon katualueelle. Optiikassa on huomioitu taakse tulevan valon minimointi. Nykyiset valaisimet puretaan.

Vastine 2

Muistutus ei koske Halmeenkadun katusuunnitelmaa. Muistutus on toimitettu viheralueet- ja hulevedet –yksikköön, josta toimitetaan vastaus muistuttajalle.

Vastine 3

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitettiin pyöräily-yhteyttä Kyläojankadulta Halmeenkadulle liittymän keskeltä, madalletun reunakiven kohdalta ja Halmeenkadun nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän muuttamista jalkakäytäväksi. 

Kyläojankadulle on suunnitteilla Messukylän uuden päiväkodin saattoliikenteelle tarkoitettu pysäköintialue. Kulku saattoliikenteen pysäköintialueelle tulee samaan kohtaan, mihin katusuunnitelmaehdotuksessa oli esitetty pyöräily-yhteys Halmeenkadulle. Halmeenkatu on myös tärkeä koululaisten käyttämä reitti Rautapellon asuinalueelta Messukylän kouluun.

Liittymän turvallisuuden parantamiseksi katusuunnitelmaehdotusta päätettiin muuttaa siten, että nykyistä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei muuteta jalkakäytäväksi eikä pyöräilyä ohjata Kyläojankadulta Halmeenkadulle liittymän keskeltä.

Vastine 4

Halmeenkadun etelä- ja pohjoispuolen tonttien suuren korkeuseron vuoksi avo-ojalle ei ole tilaa kadun molemmilla reunoilla. Avo-ojan saa rakennettua paremmin kadun eteläreunaan, jossa tontit ovat katua ylempänä. Lisäksi nykyinen avo-oja on kadun eteläreunalla ja ojaan on nykyisellään johdettu kiinteistöjen hulevesiä. Koska ojan saa rakennettua vain toiselle puolelle, tällöin kadun sivukaltevuus on tehtävä yksipuoleisena, laskien etelään, avo-ojan puolelle.

Kun katu kunnostetaan, kadun kaltevuudet ohjaavat huleveden ojaan eikä vesi jää seisomaan tonttiliittymien kohdalla.

Kadut ovat yleisiä alueita ja siten kaikkien käytössä, joten läpiajokieltoja ei laiteta kuin poikkeustapauksissa. Halmeenkadulle ei ole erityisperusteita asettaa läpiajokieltoa. Halmeenkadulta lähtevät puistoväylät ovat jalkakäytävä -liikennemerkillä tai pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkeillä merkitty, joten siellä moottoriajoneuvoilla ajo ei ole sallittu.

Halmeenkadulla ei ole havaittu sellaisia liikenteellisiä ongelmia, joiden vuoksi pysäköintikielto olisi tarpeellinen. Pientaloalueille ei juurikaan aseteta pysäköintikieltoa johtuen muun muassa pienistä liikennemääristä. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä kiinteistölle johtavan tien kohdalla tai muutenkaan siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu.

Halmeenkadun ja Kyläojankadun liittymässä olevaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei muuteta jalkakäytäväksi. Asian perustelut on esitetty vastineessa 3.

Vastine 6

Muistutus ei koske Halmeenkadun katusuunnitelmaa. Muistutus on toimitettu viheralueet- ja hulevedet –yksikköön, josta toimitetaan vastaus muistuttajalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Halmeenkadun katusuunnitelma numero 1/21202 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta siten muutettuna, että Halmeenkadun ja Kyläojankadun liittymässä olevaa yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä ei muuteta jalkakäytäväksi.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttajat, Elina Palovuori, Petri Keivaara, Olli Halme

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.