Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 114 Hiojanraitin katusuunnitelma, Atala 

TRE:6173/10.03.03/2020

Valmistelija

  • Palovuori Elina, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Katusuunnittelija Elina Palovuori, puh. 050 382 6457, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hiojanraitin katusuunnitelma nro 1/21203, Atalan kaupunginosassa.

Asfalttipäällysteiseksi suunnitellun kadun pituus on noin 45 metriä ja ajoradan leveys on 3,0 metriä.

Kadun korkeusasema tontteihin nähden ei merkittävästi muutu. Kadun pintavedet johdetaan kadun eteläreunalle kunnostettavaan sivuojaan.

Hiojanraitin saneeraaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan.

Hiojanraitin rakentamistöiden kustannusarvio on noin 31 000 € (167 €/m2).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9. – 23.11.2020. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Muistutuksessa esitetään, että Hiojanraitin ja Aitolahdentien liittymässä olevan suojatien reunakivet olisivat 0-tasossa koko suojatien osuudella, eikä kuten ehdotuksessa oli, vain pyörätien kohdalla. Lisäksi muistuttaja esittää, että liittymän ylittävä jalkakäytävä ja pyörätie suunniteltaisiin sivusuunnan yli jatkettuna jalkakäytävänä ja pyörätienä.

Vastine

Pääkadun reunassa ei lähtökohtaisesti käytetä sivukadun ajoradan kohdalla reunakiveä, jolloin kadut jäsentyvät hyvin ja ovat mm. talvikunnossapidon kannalta hyvä ratkaisu. Tonttiliittymiin laitetaan poikittaiset reunakivet, jolloin ko. liittymät eroavat myös rakenteellisesti toisistaan. Ylijatketun pyörätien ja jalkakäytävän rakennetta käytetään pyöräilyn pääreiteillä, alemman verkon osilla vain poikkeustapauksissa.

Koska kysymyksessä ei ole pyöräilyn pääreitti ja kyseinen reitti siirtyy Hiojanraitin liittymän jälkeen noin 25 metrin päässä Aitolahdentien itäreunalle, ei tässä kohteessa ole tarpeen toteuttaa ylijatkettua pyörätietä ja jalkakäytävää.

Hiojanraitin suunnitelmaa korjataan kuitenkin siten, että yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei muuteta Aitolahdentien liittymän kohdalla erotelluksi, vaan väylä jatkuu yhdistettynä liittymän yli. Reunakivet madalletaan 0 senttimetriin koko suojatien ja pyörätien jatkeen kohdalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hiojanraitin katusuunnitelma numero 1/21203 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta siten muutettuna, että Hiojanraitin ja Aitolahdentien liittymän suojatien ja pyörätien jatkeen kohdalla reunakivet on madallettu 0 senttimetriin.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Elina Palovuori, Petri Keivaara, Mikko Vainiomäki

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.