Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 121 Poikkeamishakemus tilalle Salo 837-722-2-28, Viitapohjantie 157, rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos ja talousrakennuksen rakentaminen 

TRE:1414/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteen mukaan kerrosalaltaan 195 m2 suuruinen osittain kaksikerroksinen talousrakennus ja muuttaa lomarakennuspaikan käyttötarkoitus asuinrakennuspaikaksi 3 400 m2 suuruisella tilalla Salo 837-722-2-28.

POIKKEAMISET

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymä Sisaruspohjan osayleiskaava, jonka mukaan tila on osa loma-asuntoaluetta (RA-9).

Rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos vaatii poikkeamista voimassa olevasta osayleiskaavasta (MRL171§).

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla rakennusjärjestyksen 6 § määräyksen mukaan enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 neliömetriä.

Poiketaan rakennusjärjestyksen 5 § 1 momentin määräyksestä, jonka mukaan rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä, kuitenkin vähintään 5 000 neliömetriä. Muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan määrittelyssä tulee edellyttää erityistä harkintaa. Milloin rakentamisella ei vaikeuteta tulevaa kaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2 000 neliömetriä.

Kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön Salo 837-722-2-28 pinta-ala on 3 400 m2 ja se on rekisteröity 14.7.1925. Hakijat ovat 21.2.2020 päivätyn lainhuudon mukaan kiinteistön omistajia.

Poiketaan rakennusjärjestyksen 6 § 2 momentin määräyksestä, jonka mukaan asuntokäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen, johon saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa asumiseen liittyviä yksikerroksisia talousrakennuksia.

Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa osittain 2-kerroksinen talousrakennus.

KUULEMINEN

Hakijat ovat kuulleet rajanaapureita. Viitapohjantie on yleinen tie; Pirkanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueella (L-vastuualueella) ei ole huomauttamista rakentamiseen eikä käyttötarkoituksen muutokseen. Tampereen kaupunki omistaa maata kiinteistön eteläpuolelta. Kiinteistötoimella ei ole huomauttamista hakemuksesta. Naapurit tai muut osalliset eivät vastusta hanketta.

Hakijan perustelut hakemuksensa tueksi; ns. erityiset syyt poikkeamiseen (MRL 171 § 1 mom.):

”Haemme rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutosta lomarakennuspaikasta vakituiseen asumiseen. Haemme poikkeuslupaa talousrakennuksen rakentamiselle koska harrastustoiminta ja työt tarvitsevat lämmintä toimintatilaa. Tulevaisuuden suunnitelmia tukee rakentaa harraste-/toimintatilat kyseisessä kokoluokassaan. Tulevaisuudessa harrastetoiminta omaa mahdollisuuden muuntua osin korvaamaan perustyöntekoa ja näillä puitteilla se mahdollistuu. Rakennus 5 m korkea pohjoispään rajalla.

Kiinteistö on tarkoitus liittää Sisaruspohjan alueen vesihuoltoverkkoon, jätevedet johdetaan lokasäiliöihin.”

Yleiskaavoitus:                                           

Aiottu rakennushanke sijoittuu Viitapohjantien varteen ranta-alueen ulkopuolelle.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tila sijoittuu maaseutualueelle ja on osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Viitapohjan kulttuurimaisema).

Kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymässä Sisaruspohjan osayleiskaavassa kiinteistö on osa loma-asuntoaluetta. Alue on tarkoitettu yhteisrantaista loma-asutusta varten. Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin kerrosala saa olla enintään 25 m2. Edellisten lisäksi voi rakentaa 40 m2 suuruisen vierasmajan.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, mutta Sisaruspohjan osayleiskaava jää alueella voimaan strategisen kaavan hyväksymisen jälkeenkin.

Lähimmät päivittäispalvelut sijaitsevat noin 4,5 km etäisyydellä Kämmenniemessä (kauppa, koulu, päiväkoti). Paikallisbussi liikennöi Viitapohjantien kautta Tampereelle ja Kämmenniemen suuntaan. Kiinteistölle on osoitettu ajoyhteys Viitapohjantien puolelta.

Tilalle on rakennettuna kerrosalaltaan 77 m2 suuruinen päärakennus talousrakennuksineen, jotka on tarkoitus säilyttää. Kerrosalaltaan 195 m2 suuruinen talousrakennus on tarkoitus rakentaa kiinteistön pohjoisosaan. Tilan kokonaiskerrosalaksi muodostuisi täten 323 m2.

Tampereen kaupunki on suhtautunut myönteisesti käyttötarkoituksen muutoksiin sellaisella lomarakennuspaikalla, joka on alun perin asumiskäyttöön rakennettu. Tämä on voitu todeta vertaamalla tilan rekisteröimisajankohtaa ja asumishistoriaa samaiselta ajalta. Hakijat ovat toimittaneet Kansallisarkiston todistuksen kiinteistöllä aiemmin asuneista henkilöistä. Tilalla on asuttu pysyvästi ainakin vuosina 1924-1973.

Ottaen huomioon tilalle todetun asumishistorian ja olemassa olevalle rakennuspaikalle aiotun hankkeen voidaan todeta, että haettu käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Käyttötarkoituksen muutos lomarakennuspaikasta vakituisen asunnon paikaksi on siten hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Poikkeamishakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen periaatteen mukaan kerrosalaltaan 195 m2 suuruinen osittain kaksikerroksinen talousrakennus ja muuttaa lomarakennuspaikan käyttötarkoitus asuinrakennuspaikaksi 3 400 m2 suuruisella tilalla Salo 837-722-2-28 hyväksytään sillä edellytyksellä, että uudisrakennuksen ja tien väliin jätetään puustoinen vyöhyke (maakunnallisesti arvokas maisema-alue) sekä huomioidaan ympäristönsuojelun ja Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan lausunnoissa esitetyt seikat.

Poikkeamiset Sisaruspohjan osayleiskaavasta ja rakennusjärjestyksen määräyksistä myönnetään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty sekä ympäristönsuojelun sekä Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan lausunnot. Kiinteistötoimea ja Pirkanmaan ely-keskusta on kuultu naapurin ominaisuudessa (Viitapohjantie on yleinen tie).

Ympäristönsuojelun lausunnossa todetaan:

”Kiinteistö sijaitsee arseeniriskialueella ja fluoridiriskialueen rajalla sekä Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan toiminta-alueella, jossa kiinteistöllä on mahdollisuus ja myös velvollisuus liittyä vesiosuuskunnan vesijohtoon.

Jätevesijärjestelmän rakentamisessa tulee huomioida ympäristönsuojelulain (527/2014), valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten (1.4.2019) jätevesien käsittelyä koskevat velvoitteet. Hakemuksessa on esitetty, että kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöihin. Umpisäiliöihin on asennettava täyttymisestä ilmoittavat hälyttimet ja umpisäiliöt on mitoitettava sekä tyhjennettävä niin, että niissä on täyttymisvaraa myös aikana, jolloin tien keliolosuhteet saattavat estää tyhjennyksen. Mikäli talousrakennuksessa tehdään huolto- tai muita toimenpiteitä, joista saattaa syntyä öljyä tai muita kemikaaleja sisältäviä jätevesiä, tulee vedet johtaa hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta jätevesijärjestelmään. Hiekan- ja öljynerottimen valinta- ja mitoitusperusteet on esitettävä jatkosuunnittelussa. Erotinlaitteen on sijaittava niin, että se on helposti ja haittaa aiheuttamatta huollettavissa ja tyhjennettävissä.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 10 §:ssä annetut määräykset vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastoinnista ja käsittelystä tulee ottaa huomioon, mikäli talousrakennuksessa käsitellään tai varastoidaan öljyjä tai muita vaarallisia kemikaaleja tai jätteitä.”

Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan lausunnossa todetaan, että kiinteistö sijaitsee Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan toiminta-alueella ja on liitettävissä vesiosuuskunnan runkovesijohtoon. Vesijohdon päälle ei saa rakentaa sekä runkovesijohto on eristettävä sellaisissa kohteissa, jos paikkaan kohdistuu talvikunnossapitoa. Toiminta-alueella jatkuvasti lisääntyvän uudisrakentamisen johdosta vesiosuuskunta toivoo Tampereen kaupungin/Tampereen Veden toimesta toimenpiteitä alueella vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa.  

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa hakemuksen suhteen.

Pirkanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueella (L-vastuualueella) ei ole huomauttamista rakentamiseen eikä käyttötarkoituksen muutokseen.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.