Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 112 Viinikankadun ja Ratapihankadun aluevaraussuunnitelma 

TRE:8348/02.07.01/2018

Valmistelija

 • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohdat

Tässä työssä on laadittu aluevaraussuunnitelma Viinikankadulle välillä Viinikan liittymä – P-Hämpin laajennuksen mahdollinen ajoyhteys (Viinikankadulle) ja Ratapihankadulle välillä Viinikankatu – Kanslerinrinne. Työn tarkoituksena on selvittää Viinikankadulla ja Ratapihankadulla tarvittavat liikennejärjestelyjen muutokset, kun alueen maankäyttö ja liikennejärjestelyt ympärillä muuttuvat keskustan strategisen osayleiskaavan mukaisesti vuoteen 2040 mennessä.

Aluevaraussuunnitelman lähtökohtana on oletettu, että P-Hämpin laajennus toteutetaan Tullin alueelle ja pysäköintilaitokseen toteutetaan ajoyhteys Viinikankadulta. Muita aluevaraussuunnitelman lähtökohtana toimineita suunnitelmia ovat:

 • Viinikan liittymäalueen yleissuunnitelma 2012
 • Tullin alueen yleissuunnitelma 2016
 • Viinikankadun ja Lempääläntien katusuunnitelma 2016
 • Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymäalueen katusuunnitelma 2018

 

Tavoitteet

 • Viinikankadun ja Ratapihankadun liikennejärjestelyjen ja niiden aluevarausten määrittäminen vastaamaan vuoden 2040 maakäyttöä ja liikenne-ennustetta.
 • Pinninkadun alikulkusillan vapaiden aukkojen tarpeen ja tilavarauksen määrittäminen sillan uusimisen lähtökohdaksi.
 • Pinninkadun alikulkusillan alikulkukorkeuden kasvattaminen nykyisestä 4,0 metristä 4,4 metriin.
 • Varautuminen P-Hämpin laajennuksen toteutumiseen ja sen ajoyhteyden rakentamiseen Viinikankadulle. 

 

Aluevaraussuunnitelma

Viinikankatu

 • Etelästä kaksi vasemmalle Ratapihankadulle kääntyvää kaistaa. Lisäkaista sujuvoittaa kääntymistä ja vähentää jonoja Ratapihankadun ja Viinikan liittymän välillä.
 • Etelästä kaksi kaistaa suoraan Viinikankatua pohjoiseen. Lisäkaista mahdollistaa sujuvan liikenteen Hämpin parkin laajennukseen ilman liittymän jälkeistä kaistanvaihtoa.
 • Pohjoisesta kaksi kaistaa Ratapihankadun liittymään (vastaa nykytilannetta). Toinen kaistoista tulee Hämpin parkin laajennuksesta.
 • Pohjoisesta vasemmalle Järvensivuntielle kääntyminen kielletään. Kääntymiskielto parantaa liittymän toimivuutta ja lisää turvallisuutta. Korvaava ajoreitti Ratapihankadun kautta.
 • Pinninkadun alikulkusillan kohdalla kolme ajokaistaa etelään. Lisäkaista lisää odotustilaa Viinikan liittymän suuntaan ja vähentää kaistanvaihtotarvetta.
 • Pyöräilyn kaksisuuntainen pääreitti Viinikankadun länsipuolella. Erottelu autoliikenteestä ja jalankulusta. Ratapihankadun liittymän pohjoispuolella vaihtoehtoinen ratkaisu yksisuuntaiset pyörätiet kadun molemmin puolin.
 • Viinikankadun itäpuolella (Pinninkadun alikulkusillan kohdalla) varaus jalankulun ja pyöräliikenteen erottelulle. 

 

Ratapihankatu

 • Viinikankadulta tulevat ajokaistat tarvitsevat kaksi vastaanottavaa kaistaa. Toinen kaistoista päättyy Kanslerinrinteen liittymään.
 • Ratapihankadulle toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti kaksi ajokaistaa Kanslerinrinteen liittymän läpi pohjoisesta etelään. Molemmat kaistat jatketaan Viinikankadun liittymään saakka.
 • Jatketaan Ratapihankadun itä-/pohjoispuolella jalkakäytävän ja pyörätien erottelua Kanslerinrinteestä Viinikankadulle. Naulakadun alikulkukäytävässä kulkusuunnat erotetaan toisistaan.
 • Ratapihankadun korkeusasema muuttuu, koska Pinninkadun alikulkusillan alikulkukorkeutta kasvatetaan. Viinikankadun ja Ratapihankadun liittymän korkeusasema laskee noin 0,4 metriä. Ratapihankadun tasaus muuttuu yliopiston tonttiliittymän ja Viinikankadun välillä. Tasauksen laskeminen tarkoittaa katurakenteiden uusimista kyseiseltä matkalta.
 • Yliopiston tonttiliittymä on liikennevalo-ohjaamaton. Vasemmalle kääntyminen Ratapihankadulta toteutetaan omalla kääntymiskaistalla. Tonttiliittymässä on 6,0 metrin odotustila pyörätien ja ajoradan välissä.
 • Naulakadun alikulkukäytävästä toteutetaan jalankulkuyhteys (porras) Ratapihankadun linja-autopysäkille ja edelleen Kansi ja areenalle.

 

Vaiheittain toteuttaminen 

Viinikankadun ja Ratapihankadun parantaminen tapahtuu vaiheittain.

 • Ensimmäisessä vaiheessa valmistui Pinninkadun alikulkusilta kesällä 2020. Viinikankadun nykyiset liikennejärjestelyt sovitettiin uuteen siltaan ilman lisäkaistoja. Jalankulkuyhteys Naulakadun alikulkukäytävältä Kansi ja areenan Ratapihankadun sisäänkäynnille toteutetaan ennen areenalla pelattavia jääkiekon MM-kisoja 2022.
 • Kunnallistekniikan muutostarpeisiin vaikuttaa katujen tasauksen lasku. Putkisiirrot tehdään ennen katujärjestelyjen muutoksia. Ratapihankadun varressa kulkeva kaukolämpö on siirrettävä Ratapihankadun tasauksen laskun vuoksi. Viinikankadulla johtosiirtojen tarve selviää tarkemman suunnittelun yhteydessä.
 • Ratapihankadun parantaminen 2+2-kaistaiseksi ja yliopiston tonttiliittymän parantaminen vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen jälkeen. Toteuttaminen tehtävä ajorata kerrallaan, työnaikainen liikenne 1+1-kaistainen. Työnaikana neuvoteltava jalankulun ja pyöräliikenteen järjestämisestä yliopiston pysäköintialueen kautta.
 • Ratapihankadun ja Viinikan liittymän tasauksen muutos ja Viinikankadun kaistajärjestelyt toteutetaan lopputilanteen mukaiseksi Viinikan liittymän ja Ratapihankadun välillä ennen mahdollista Hämpin parkin laajennuksen ajoyhteyden toteutusta Viinikankadulla. Ennen Hämpin parkin laajennusta toinen Viinikankatua pohjoiseen johtavista kaistoista toimii oikealle kääntymiskaistana Järvensivuntielle.
 • Viinikankadun parantaminen Ratapihankadun liittymän pohjoispuolella riippuu Hämpin parkin laajennuksen mahdollisesta ajoyhteydestä. Jos ajoyhteys toteutetaan, tehdään Viinikankadun muutokset samalla. Jos Hämpin parkin laajennuksen ajoyhteyttä ei toteuteta Viinikankadulle, tulee pyöräliikenteen järjestelyjä joka tapauksessa parantaa Kalevantien sillan parantamisen/uusimisen yhteydessä.

 

Kustannusvaikutukset

Ensimmäisessä vaiheessa on jo toteutettu Pinninkadun alikulkusilta. Toisessa vaiheessa toteutettavien Ratapihankadun ja Viinikankadun liikennejärjestelyjen kustannusarvio on 3,25 M€. Kustannukset eivät sisällä Viinikankadun johtosiirtoja, jotka ovat riippuvaisia tasauksen laskun suuruudesta.

Työn aikana on käyty vuoropuhelua Suomen yliopistokiinteistöjen ja Saarioinen Oy:n kanssa Viinikankadun ja Ratapihankadun liikenneratkaisujen vaikutuksesta kyseisten toimijoiden kiinteistöihin.

Aluevaraussuunnitelmaa on esitetty yhdyskuntalautakunnalle 5.3.2019 ja 26.1.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Ratapihankadun ja Viinikankadun aluevaraussuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Ulla Kampman, Katja Karintaus ja Matti Höyssä ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn, koska ovat Finnpark Oy:n hallituksen jäseniä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Karintaus, Kampman ja Höyssä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Timo Seimelä oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan.

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varajäsenet Antti Ivanoff, Hanna Kallio-Kokko ja Katja Kinnunen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Timo Seimelä, Marjut Ahponen, Ari Kilpi, Petri Keivaara, Tero Backman

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)