Yhdyskuntalautakunta, kokous 13.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 124 Yhdyskuntalautakunnan toimivallansiirtojen tarkistaminen 

TRE:2176/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on viimeksi 9.6.2020 muuttanut toimivallansiirtoja alaisilleen viranhaltijoille. Toimivallansiirtoja on nyt tarpeen tarkistaa muun ohella muuttuneen tieliikennelain johdosta. Lisäksi suunnittelutarveratkaisuista päättäminen voimassa olevaan osayleiskaavaan merkityllä rakennuspaikalla esitetään siirrettäväksi rakennusvalvontapäällikölle.

Asiakkaan suunnittelutarve- ja rakennuslupaprosessien sujuvoittamisen varmistamiseksi osayleiskaavojen mukaisilla rakennuspaikoilla, suunnittelutarveratkaisuja koskevat päätökset on tarkoituksenmukaista tehdä rakennusvalvonnassa. Osayleiskaavoissa ratkaistuihin rakennuspaikkoihin ei liity enää kaavallista harkintaa, mistä syystä suunnittelutarveratkaisu ja varsinainen rakennuslupa voidaan käsitellä samanaikaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n mukainen päätösvalta yleisellä alueella sijaitsevan johdon, laitteen tai rakennelman siirtämiseen ja sen sijoituspaikan hyväksymiseen sekä vähäisen sijoitusluvan myöntämiseen tieliikenneasetuksen 49 §:n mukaisen työlupa­päätöksen yhteydessä on ollut delegoituna katupäällikölle. Nyt esitetään, että delegoinnit kumotaan. Yleisellä alueella sijaitsevan johdon, laitteen tai rakennelman siirtäminen ja sen sijoituspaikan hyväksyminen kuuluu jatkossa kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön toimivaltaan. 89 §:n mukainen toimivalta esitetään siirrettäväksi kiinteistöjohtajalle. Tältä osin kiinteistöjohtaja toimii yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa. Vähäinen sijoittaminen katuluvan yhteydessä ei vaadi erikseen delegointia.

Tieliikenneasetus on kumottu 1.6.2020 uuden tieliikennelain tultua voimaan. Aiemmin tieliikenneasetuksen 49 §:n mukainen toimivalta kadun, torin tai muun vastaavanlaisen liikennealueen tilapäinen sulkemiseen ja liikenteen ohjaukseen on ollut siirrettynä katupäällikölle ja katuinsinööreille. Delegointi tulee nyt poistaa ja delegoida tieliikennelain 187 §:n mukainen tien tilapäinen sulkeminen katupäällikölle ja katuinsinööreille.

Valvonnan sekä katu- ja yleisellä alueella tehtävien töiden sujuvaksi järjestämiseksi on tarkoituksenmukaista, että tieliikennelain 71 § mukainen toimivalta koskien tilapäistä liikenteen ohjauslaitteen asettamista siirretään katupäällikölle ja katuinsinööreille. Myös lain 73 §:n mukainen toimivalta häiritsevän tai luvattoman laitteen poistamiseen on tarkoituksenmukaista siirtää katupäällikölle ja katuinsinööreille tehtäväksi muiden katujen ja yleisen alueen kunnossapitoon liittyvän valvonnan yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Liitteen mukaiset yhdyskuntalautakunnan toimivallan siirrot hyväksytään tulemaan voimaan välittömästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Vandell, Pasi Halme, Milko Tietäväinen, Pia Hastio, Leena Jaskanen, Heidi Ruonala, kopali, Virpi Ekholm, Minna Kareinen 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.