Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 10.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 7 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan päivittäminen 1.4.2021 alkaen 

TRE:5615/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, puh. 040 806 3362, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 9.12.2020 § 48 kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan 1.1.2021 alkaen. TSV-jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluville jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä jäteastioiden tyhjennyksille. Jäteastioiden tyhjennyshinnat on taksassa asetettu kuntakohtaisesti.

Jätetaksan hyväksymisen jälkeen on ilmennyt, että tietojen käsittelyssä on tapahtunut tekninen virhe Sastamalan jäteastian tyhjennyshintojen kohdalla. Tietojen käsittelyn yhteydessä osa Sastamalan TSV-jätetaksan jäteastian tyhjennyshinnoista on korvautunut Ruoveden kunnan hinnoilla usean jäteastian tyhjennyshinnan osalta. Virhe koskee sekajätteen osalta 660 litran astian, pikakonttien, syväsäiliöiden (0,3-1,3 m3 ja 5 m3) ja vaihtolavasäiliöiden tyhjennyshintoja sekä biojätteen osalta käsin siirreltävien jäteastioiden sekä syväsäiliöiden tyhjennyshintoja.

Jätehuollon kustannusvastaavuuden varmistamiseksi virhe on korjattava ja uudet tyhjennyshinnat on päivitettävä TSV-jätetaksaan Sastamalan kaupungin osalta. Myös jätelain mukaan TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Virheen korjauksen vaikutukset arvioidaan jäävän vähäisiksi. Sastamalan TSV-asiakkaiden määrä on hyvin vähäinen, joten virheen korjaus koskee ainoastaan muutamaa kymmentä asiakasta. Pääosalla asiakkaista on käytössään 660 litran sekajäteastia, jonka tyhjennyshinta nousee 10,28 eurosta/ astiatyhjennys (alv 24 %) 10,77 euroon/ astiatyhjennys (alv 24 %). Lisäksi muutamalla asiakkaalla on käytössä 6 m3:n vaihtolavasäiliö sekajätteelle, jonka tyhjennyshinta laskee 134,23 eurosta (alv 24 %) 131,75 euroon/ astiatyhjennys. Muita jäteastiatyyppejä ei ole ollut käytössä Sastamalan TSV-asiakkailla, joten muiden hintojen korjauksella ei ole vaikutusta Sastamalan olemassa oleviin TSV-asiakkaisiin.

Sastamalan päivitetyt jäteastioiden tyhjennyshinnat TSV-asiakkaille on esitetty liitteessä 1. Oheismateriaalina on jätelautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä TSV-jätetaksa.

Päivitettyjen hintojen esitetään astuvan voimaan 1.4.2021 laskutusteknisistä syistä. Päivitettyjen Sastamalan kaupungin TSV-jätetaksan tyhjennyshintojen esitetään astuvan voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Liitteenä 1 olevat kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan jäteastioiden tyhjennyshinnat hyväksytään käyttöönotettavaksi Sastamalan kaupungin entisten Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla.

Päivitetyt tyhjennyshinnat astuvat voimaan 1.4.2021, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä kunnan toissijaisen vastuun jätteen jätetaksa kumotaan 14 §:n Sastamalan tyhjennyshintojen osalta.

Päätös

Liitteenä 1 olevat kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan jäteastioiden tyhjennyshinnat hyväksytään käyttöönotettavaksi Sastamalan kaupungin entisten Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla.

Päivitetyt tyhjennyshinnat astuvat voimaan 1.4.2021, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä kunnan toissijaisen vastuun jätteen jätetaksa kumotaan 1.4.2021 alkaen 14 §:n Sastamalan tyhjennyshintojen osalta.

Kokouskäsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotuksen viimeistä kappaletta seuravaasti: "Alueellisen jätehuoltolautakunnan 9.12.2020 § 48 hyväksymä kunnan toissijaisen vastuun jätteen jätetaksa kumotaan 1.4.2021 alkaen 14 §:n Sastamalan tyhjennyshintojen osalta."

Puheenjohtaja totesi näin lisäyksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, toimialueen kunnat, kuulutus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.