Alueellinen jätehuoltolautakunta, kokous 10.2.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 9 Vireillepano kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa kiinteistöjen liittämiseksi kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen  

TRE:610/11.02.04/2021

Valmistelija

  • Suoniemi Jani, Jätehuoltosuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, puh. 040 596 4737, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (hyväksytty 14.5.2014) nojalla kaikkien vakinaisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä voida myöntää vapautusta.

Jätehuoltomääräysten 3 §:n mukaan liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen toimialueella kiinteistöittäinen jätteenkuljetus saostus- ja umpisäiliölietteille on 1.1.2017 alkaen järjestetty kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena Nokian kaupunkia lukuun ottamatta. Jätelain 32 §:n mukaan saostus- ja umpisäiliölietteet ovat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä. Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätehuoltomääräysten mukaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kiinteistöt, joissa on tyhjennettävä jätevesijärjestelmä, liittyvät kunnan jätehuoltojärjestelmään tilaamalla saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä. Tämä koskee myös Sastamalan Suodenniemen ja Mouhijärven alueilla sijaitsevia kiinteistöjä. Jätelain 41 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa jätettä, ml. saostus- ja umpisäiliölietteitä, ei saa luovuttaa muille toimijoille.

Liitteessä mainittuja kiinteistöjä on jätehuoltoviranomaisen toimesta kehotettu vuosina 2018 ja 2020 luovuttamaan kiinteistöllä syntyneet saostus- ja umpisäiliölietteet alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöjä on kahteen otteeseen tiedotettu, että saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus järjestetään alueella kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, minkä vuoksi tyhjennykset on tilattava Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.  Viimeisin kehotus kiinteistöille on lähetetty jätehuoltoviranomaisen toimesta 4.3.2020. Sastamalassa sijaitsevien jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen haltijoita on kehotettu liittämään kiinteistönsä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen 31.12.2020 mennessä. Kehotuksista huolimatta liitteessä mainitut 80 kiinteistön haltijat eivät ole luovuttaneet kiinteistöillä syntyviä jätevesilietteitä jätelain 41 §:n mukaisesti kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, eivätkä kiinteistöt siten ole liittyneet jätelain ja jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Päätöksen liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 32 momentin nojalla.

Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain 126 §:n nojalla määräysvalta asiassa on jätelain 24 §:n tarkoittamalla yleisellä valvontaviranomaisella, joita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä laittaa vireille kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa jätelain 134 §:n nojalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Toppila Anu, Jätehuoltoinsinööri

Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa laitetaan vireille jätelain 126 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen valvontamääräyksen antamista koskeva asia.

Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista pyydetään määräyksessään velvoittamaan liitteessä mainittuja kiinteistön haltijoita sakon uhalla liittymään kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistöjen haltijat, kiinteistöjen sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)