Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 221 Leinolan päiväkodin perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:7335/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankeinsinööri Tero Keisu, puh. 040 621 3217, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Leinolan päiväkodin perusparannushankkeen yhdistetty tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 20.01.2021 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 21.01.2021. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta. 

Hanke käsittää Leinolan päiväkodin täydellisen perusparannuksen piha-alueineen, kalusteineen ja varusteineen. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien pohjalta rakennuksessa tehdään rakenteellisia korjaustoimenpiteitä ulkovaipassa, sisätiloissa ja piha-alueella. Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä, jotta se pystyy täyttämään paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimukset. 

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Tampereen Tilapalvelut Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-suunnittelusta on vastannut Sol-Air Oy, sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka Oy Kari Siren sekä rakenne-, akustiikka- ja pohjarakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Tero Keisu. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus (liite) osapuolten välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2022 ja ne valmistuvat huhtikuussa 2023. Tilat otetaan päiväkotikäyttöön toukokuussa 2023.

Rakennus- ja LVIS-työt kilpailutettiin kokonaisurakkana avoimena hankintakyselynä loka-marraskuussa 2021. Rakennusautomaatiotyöt kilpailutettiin samaan aikaan puitesopimuskumppanien kesken. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvinten hyväksyttyjen urakkatarjousten perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 3 155 000 euroa. Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 2 407 000 euroa.   

Toteutussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman lähtötiedot ovat tarkentuneet. Seuraavat suunnitteluratkaisut toteutussuunnitteluvaiheessa nostavat hankkeen kustannuksia verrattuna hankesuunnitelmaan:

  • piha-alueen muutokset mm. leikkivälineet ja polkupyörien säilytyskatos
  • kaikki ikkunat uusitaan
  • kaikki ulko-ovet uusitaan kunnostamisen sijaan
  • kaikki väliovet uusitaan kunnostamisen sijaan
  • esteettömyysratkaisut
  • osa ulkoseinästä rakennetaan uutena ja vanha tiiliseinä puretaan rakenneteknisistä syistä
  • tilojen käytettävyyden parantamiseksi päiväkotiin rakennetaan uusia taiteseiniä  

 

Rakennushanke toteutetaan talonrakennusohjelman päiväkotien perusparannuksiin varatusta määrärahoista. Hankkeen rakennusaika asetellaan vuosille 2022–2023, jotta vuosittaista määrärahaa ei ylitetä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Leinolan päiväkodin perusparannushankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään edellytyksellä, että sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy investoinnin hankesuunnitelmavaihetta korkeammat käyttötalousvaikutukset.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Tero Keisu oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Antti Moisander poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ja varajäsen Erkki Seppänen saapui kokoukseen.

Raija Lindell ja Sirpa Pursiainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Tero Keisu, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Jouni Lehtinen, Elina Kalliohaka, Elina Lahti, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.