Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 230 Peltolammin koulun leasingrahoitussopimuksen sopimusmuutos 

TRE:1868/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff, puh. 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta on kokouksessaan 20.3.2019 hyväksynyt (§ 37) Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehtävän viiden vuoden rahoitusleasingsopimuksen koskien Peltolammin koulun, esikoulun, kirjaston ja neuvolan väistötilarakennusta. Elementit-E Oy:n toimittama rakennus vastaanotettiin 18.12.2019. Toiminta ja sisäisen vuokran veloitus alkoi rakennuksessa tammikuussa vuonna 2020. Leasingrahoitukseen sisältyviä pihan muutostöitä suunniteltiin rakennuksen vastaanottamisen jälkeen, ja urakka saatiin päätökseen lokakuussa 2021. Leasingrahoituksen vuokranmaksu alkoi 1.12.2021. 

Sopimukseen tehdään lisäys lopullisesta rahoitettavasta pääomasta, vuokra-ajasta ja vuokraeristä. Sopimuksen lopullinen rahoitettava hankinta-arvo on 6 590 435,42 euroa alv 0 %. Lopullisesta hankinta-arvosta laskettu jäännösarvo varsinaisen sopimuskauden päättyessä on 2 636 174,20 euroa (40 %) alv 0 %. 

Koska sisäistä vuokraa on maksettu kohteen käyttöönotosta alkaen (tammikuu 2020), Tampereen kaupunki maksaa kertyneellä sisäisellä vuokralla käytössäoloaikaa vastaavan vuokran määrän vuokrantajalle vuokranmaksun alussa. Ensimmäinen vuokraerä jaksolta 1.12.-31.12.2021 on 1 626 874,64 euroa (alv 0 %) ja seuraavat vuokraerät 2-13 kolmen kuukauden jaksoissa välillä 1.1.2022-31.12.2024 ovat 198 748,86 euroa/3 kk alv 0 %. Ensimmäisen vuokraerän kulut kohdentuvat vuodelle 2021. Tällä maksusuunnitelmalla vuokra-aika päättyy suunnitellusti 31.12.2024.

Rahoitusleasingin puitesopimuksen muut ehdot sekä yleiset sopimusehdot pysyvät muuttumattomina.

Vuokran maksuun on varauduttu vuoden 2021 talousarviossa ja kohdistuu tilaomaisuuden kustannuspaikalle 135007.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hyväksytään sopimusmuutos Kuntarahoitus Oyj:n (rahoittaja, y-tunnus 1701683-4) ja Tampereen kaupungin (asiakas, y-tunnus 0211675-2) välisen rahoitusleasingsopimuksen täytäntöönpanosta ja hyväksytään liite osapuolten väliseen rahoitusleasingpuitesopimukseen koskien Peltolammin koulun, kirjaston ja neuvolan siirtokelpoista väistötilarakennusta.

Sopimukseen tehdään lisäys lopullisesta rahoitettavasta pääomasta ja vuokraeristä. Sopimuksen lopullinen rahoitettava hankinta-arvo on 6 590 435,42 euroa alv 0 %. Lopullisesta hankinta-arvosta laskettu jäännösarvo varsinaisen sopimuskauden päättyessä on 2 636 174,20 euroa (40 %) alv 0 %. Ensimmäinen vuokraerä on 1 626 874,64 euroa (alv 0 %) ja seuraavat vuokraerät 2.-13. kolmen kuukauden jaksoissa välillä 1.1.2022-31.12.2024 ovat 198 748,86 euroa/3 kk alv 0 %.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan liite rahoitusleasingin puitesopimukseen.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kuntarahoitus Oyj Daniel Eriksson, Niko Suoniemi, Jyrki Miettinen, Teemu Alavenetmäki, Henri Lievonen, Jori Komulainen, Maria J. Saarinen, Olli Karhumaa, Jarmo Viljakka, Kitia talous, Tilapalvelut kirjaamo, Petri Saarinen Tilapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.