Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 57 Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 

TRE:4183/02.02.01/2023

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiacontroller Monika Sola, puh. 040 801 6011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksista 17 arvioidaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan kokonaan ja 5 toimenpidekokonaisuuden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edelläkävijyyden ja Asiakaskokemuksen parantamisen osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen ja Työntekijäkokemuksen painopisteiden toimenpidekokonaisuuksista arvioidaan suurimman osan toteutuvan vain osittain. Lautakunnalle on raportoinnin liitteessä arvioitu jokaisen vuosisuunnitelman yksittäisen toimenpiteen loppuvuoden toteuma liikennevalovärein ja varsinaiseen seurantaraporttiin on nostettu niistä tarkemmin keskeiset onnistumiset ja poikkeamat. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 2,2 miljoonaa euroa ajankohdan muutettua talousarviota heikompi. Toimintatuottojen 0,9 miljoonaa euron ylitys aiheutuu pääosin hankkeisiin saaduista tuista ja avustuksista sekä perusopetuksen myyntituotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 3,1 miljoonaa euroa budjetoitua suurempina, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista.

Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 3,9 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Ennuste on heikentynyt 0,8 miljoonaa euroa maaliskuun raportista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmissä on suunniteltu toimenpiteitä ylitysuhkien hillitsemiseksi. Toimenpiteitä toteutetaan pääosin syyslukukaudesta lähtien ja ne on jo huomioitu huhtikuun ennusteessa.

Toimintatuottojen ennuste on 0,3 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, mikä aiheutuu perusopetuksen myyntituotoista.

Toimintakulujen ennuste on 4,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylityksistä. Henkilöstökulujen ylitysennuste aiheutuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvusta ja suurista sijaiskustannuksista. Palvelujen ostojen ylitys johtuu työterveyspalvelujen, palvelusetelipäivähoidon ja ateriapalvelujen kustannuksista. Kiinteähintaisen hinnoittelukokeilun päätyttyä työterveyden laskutus perustuu jatkossa suoriteperustaiseen hintaan, mikä on nostanut työterveyden kuluja. Lisäksi vuokrakulut ylittyvät ict-laitteiden leasingvuokrien kasvusta johtuen. Vastaavasti yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen avustusten ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempinä. Alitus johtuu kotihoidon tuella olevien lasten vähentymisestä. Syntyneet ikäluokat ovat pienempiä ja varhaiskasvatukseen siirrytään entistä aikaisemmin. Myös kaluston ostojen ennustetaan toteutuvan budjetoitua pienempänä.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointeja on toteutunut tammi-huhtikuussa 0,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma-aste on 12 %. Investointien valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Investointiennuste on 3,8 miljoonaa euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.

Vuosisuunnitelmaraportti tammi-huhtikuu 2024 on tämän asian liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Elli Rasimus, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Heini Ruski, Erja Viitala, Monika Sola, Jaakko Laurila, Vesa-Matti Kangas, Jaana Hartman

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.