Kaupunginvaltuusto, kokous 14.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Teivon maa-alueiden myynti 

TRE:2219/02.06.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Teivo sijaitsee Tampereen kaupungin omistamalla noin 100 hehtaarin maa-alueella Ylöjärven kaupungin eteläosassa. Teivon alueella toimivat Tampereen kaupungin vuokralaisina Tampereen Ravirata Oy ja Tampereen klinikkarakennus Oy (Tampereen Hevosklinikka Oy), joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2035. Maanvuokrasopimusten kattama yhteisala on noin 30 hehtaaria.

Tampereen kaupunki, Tampereen Ravirata Oy ja Ylöjärven kaupunki päättivät syksyllä 2017 käynnistää selvitystyön Teivon ravirata-alueen maankäytöllisestä kehittämisestä ja raviradan uudesta sijoituspaikasta. Tehty selvitys ei johtanut rahoitussyistä toimenpiteisiin. Loppuvuodesta 2018 Teivon alueen kehittämistä koskevat neuvottelut käynnistettiin uudelleen Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välillä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopia Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä. Kaupungit ovat keskustelleet suunnitteilla olevasta kaupunkien välisenä yhteistyönä tehtävästä maankäytön kehittämishankkeesta Teivossa Tampereen Ravirata Oy:n kanssa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.5.2019 § 228 hyväksynyt Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välisen aiesopimuksen Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä. Kaupunkien yhteinen tahtotila on kehittää aluetta asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Teivon maakunnallisesti arvokkaat harjualueet tullaan säilyttämään virkistyskäytössä. Teivon alueen kehittäminen tukee seudullisia tavoitteita ja yhtenäisen kaupunkirakenteen muodostumista Länsi-Tampereen ja Ylöjärven eteläosan välille. Se tukee myös osaltaan mahdollista Tampereen kaupunkiraitiotien laajenemista Lielahdesta Ylöjärvelle. Tampereen kaupungin ja Ylöjärven kaupungin on tarkoitus käynnistää raitiotien Tampereen Lielahden ja Ylöjärven välisen raitiotieosuuden tarkentava yleissuunnittelu vuoden 2021 aikana. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen Ylöjärven kaupunki on käynnistänyt Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyön ja sovitut maaperäselvitykset ja rakennusten inventoinnit on tehty osana tätä työtä ennen maakauppaa koskevaa päätöksentekoa. Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyö on vireillä ja luonnosta tavoitellaan nähtäville vuoden 2021 aikana. Ehdotus- ja hyväksymisvaiheet ajoittuvat vuoteen 2022.

Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tarkoitus huomioida kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma ja toteutusajankohtana voimassaoleva valtion ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus.

Alueen viitesuunnittelun ja osayleiskaavatyön edetessä sekä maankäytön kehittämisen jatkovaiheita suunniteltaessa Ylöjärven kaupunki on ehdottanut Tampereen kaupungille maa-alueiden myymistä. Osapuolet ovat todenneet alueen omistussuhteiden selkeyttämisen kaupunkien ja kaupunkiseudun kehittämisen edun mukaiseksi ja valmistelleet liitteen mukaisen kauppakirjan toimivaltaisten päätöksentekoelinten hyväksyttäväksi.

Myytävä maa-alue koostuu kuudesta tilasta, joilla yhdellä sijaitsee kaupungin omistama hiihtomaja- ja konesuojarakennus. Tilojen yhteispinta-ala on 100,798 ha jakautuen seuraavasti:

 1. Tila Hiihtokeskus 3 (kiinteistötunnus 980-427-1-377), pinta-alaltaan 0,1730 ha,
 2. Tila Hiihtokeskus (kiinteistötunnus 980-427-1-388), pinta-alaltaan 13,418 ha,
 3. Tila Hiihtokeskus 2 (kiinteistötunnus 980-427-1-389), pinta-alaltaan 10,096 ha,
 4. Tila Harjupuisto (kiinteistötunnus 980-427-1-392), pinta-alaltaan 1,54 ha,
 5. Tila Ulkoilualue II (kiinteistötunnus 980-427-1-401), pinta-alaltaan 0,2010 ha ja
 6. Tila Ulkoilualue I (kiinteistötunnus 980-427-1-402) rakennuksineen, pinta-alaltaan 75,37 ha.


Kauppahinta on 7 milj. euroa.

Myyjä on vuokrannut tilasta Ulkoilualue I (980-427-1-402) noin 29,39 ha:n suuruisen alueen (laitostunnus 980-427-1-402-L2) sekä noin 5 420 m2:n suuruisen alueen Tampereen Ravirata Oy:lle. Vuokrasopimukset ovat voimassa 31.12.2035 saakka. Lisäksi myyjä on vuokrannut tilasta Ulkoilualue I (980-427-1-402) noin 1 500 m2:n suuruisen alueen Tampereen klinikkarakennus Oy (laitostunnus 980-427-1-402-L3). Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2035 saakka. Ostaja on tutustunut vuokrasopimuksiin ja niiden ehtoihin. Vuokrasopimukset siirtyvät oikeuksineen ja velvollisuuksineen sellaisenaan ostajalle omistus- ja hallintaoikeuden siirtyessä. Ostajalle kuuluu vuokratulot omistus- ja hallintaoikeuden siirtymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Muilta osin kaupan kohteena olevat tilat myydään vapaina kiinnityksistä tai muista sen kaltaisista rasituksista.

Maa-alueiden kauppaa käsitellään Tampereen kaupunginhallituksessa 31.5.2021 ja kaupunginvaltuustossa 14.6.2021. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee kauppaa 31.5.2021. Kauppa tulee molempia osapuolia sitovaksi vasta, kun kumpikin kaupunki on sen lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ylöjärven Teivon alueelta myydään Ylöjärven kaupungille yhteensä 7 milj. eurolla seuraavat maa-alueet:

 1. Tila Hiihtokeskus 3 (kiinteistötunnus 980-427-1-377), pinta-alaltaan 0,1730 ha,
 2. Tila Hiihtokeskus (kiinteistötunnus 980-427-1-388), pinta-alaltaan 13,418 ha,
 3. Tila Hiihtokeskus 2 (kiinteistötunnus 980-427-1-389), pinta-alaltaan 10,096 ha,
 4. Tila Harjupuisto (kiinteistötunnus 980-427-1-392), pinta-alaltaan 1,54 ha,
 5. Tila Ulkoilualue II (kiinteistötunnus 980-427-1-401), pinta-alaltaan 0,2010 ha ja
 6. Tila Ulkoilualue I (kiinteistötunnus 980-427-1-402) rakennuksineen, pinta-alaltaan 75,37 ha.


Liitteenä oleva ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja johtaja Mikko Nurminen,​ puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ylöjärven Teivon alueelta myydään Ylöjärven kaupungille yhteensä 7 milj. eurolla seuraavat maa-alueet:

 1. Tila Hiihtokeskus 3 (kiinteistötunnus 980-427-1-377), pinta-alaltaan 0,1730 ha,
 2. Tila Hiihtokeskus (kiinteistötunnus 980-427-1-388), pinta-alaltaan 13,418 ha,
 3. Tila Hiihtokeskus 2 (kiinteistötunnus 980-427-1-389), pinta-alaltaan 10,096 ha,
 4. Tila Harjupuisto (kiinteistötunnus 980-427-1-392), pinta-alaltaan 1,54 ha,
 5. Tila Ulkoilualue II (kiinteistötunnus 980-427-1-401), pinta-alaltaan 0,2010 ha ja
 6. Tila Ulkoilualue I (kiinteistötunnus 980-427-1-402) rakennuksineen, pinta-alaltaan 75,37 ha.


Liitteenä oleva ehdollinen kauppakirja hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Tampereen valtuusto ilmaisee halunsa olla mukana turvaamassa raviurheilun tulevaisuus seutukunnalla ja säilyttää hevosklinikan toiminta.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Tampereen valtuusto ilmaisee halunsa olla mukana turvaamassa raviurheilun tulevaisuus seutukunnalla ja säilyttää hevosklinikan toiminta.

Kannatus: Yrjö Schafeitel, Jouni Ovaska, Aarne Raevaara ja Sofia Vikman

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus. Kalevan toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pauli Piiparinen ja  Mari Ruissalo / Ylöjärvi, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Pekka P. Paavola, Mikko Nurminen, Jukka Lindfors, kitiatalous, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.