Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 15.3.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 22 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen vyöhykemalli 

TRE:8345/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Salkonen Riikka, Asiakkuuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen, puh. 040 806 2123, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen alueelle on valmisteltu uutta, entistä helppokäyttöisempää vyöhykemallia. Nysse-alueella on nyt käytössä kuuden vyöhykkeen (ABCDEF) malli. Vyöhykemallia halutaan muuttaa, jotta joukkoliikenteen käyttö olisi entistä helpompaa. 

Vyöhykemallimuutosta on valmisteltu arvioimalla erilaisten mallien vaikutuksia eri käyttäjäryhmille sekä kuntien talouteen. Alkuselvityksestä jatkoon pääsivät kolmen ja yhden vyöhykkeen mallit. Kaikista arvioiduista malleista nämä vaihtoehdot osoittautuivat eri käyttäjäryhmille helppokäyttöisimmiksi. Kuntien talouden kannalta kolmen vyöhykkeen malli aiheutti pienimmän muutoksen nykyisiin tukitarpeisiin. Yhden vyöhykkeen mallista laadittiin lisäksi malli, jossa lipputulojen avulla kompensoitiin korkeampaa tukitarpeiden kasvua.

Kahdesta jatkoon valitusta mallista pyydettiin mielipiteitä asukkailta sekä kaikista Nysse-alueen kunnista lausunnot.

Asukaskyselyyn saimme lähes 2500 vastausta ja yhteenvetona todettakoon, että molempia esiteltyjä malleja pidettiin helppokäyttöisinä. Asukaskyselyssä erityistä vastustusta liittyi yhden vyöhykkeen malliin sisältyneisiin suuriin lipunhinnan korotuksiin.

Saaduissa lausunnoissa kolmen vyöhykkeen esitettyä mallia kannattivat Kangasala, Pirkkala, Nokia, Tampere, Valkeakoski, Ylöjärvi, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä Pirkanmaan ELY-keskus. Yhden vyöhykkeen mallia lausunnoissaan kannattivat Vesilahti, Orivesi sekä Lempäälä. Kaikissa lausunnoissa korostettiin, että nykyinen vyöhykejärjestelmä vaatii yksinkertaistamista ja vyöhykkeiden määrää on syytä vähentää 

Kuntien lausunnoissa nostettiin esiin tarpeita vyöhykerajojen muutoksille. Vyöhykerajojen muutokset vaativat lisäselvityksiä eikä niistä päätetä tässä yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueella sekä Valkeakosken kaupungin alueella otetaan  3.1.2024 alkaen käyttöön uusi joukkoliikenteen vyöhykemalli, jossa alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen A, B ja C.

A ja B vyöhykkeiden rajat noudattavat nykyisin käytössä olevia vyöhykerajoja ja vyöhyke C muodostetaan nykyisistä vyöhykkeistä C, D, E ja F. 

Päätös

Tampereen seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueella sekä Valkeakosken kaupungin alueella otetaan tammikuussa 2024 käyttöön uusi joukkoliikenteen vyöhykemalli, jossa alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen A, B ja C.

A ja B vyöhykkeiden rajat noudattavat nykyisin käytössä olevia vyöhykerajoja ja vyöhyke C muodostetaan nykyisistä vyöhykkeistä C, D, E ja F.

Kokouskäsittely

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueella sekä Valkeakosken kaupungin alueella otetaan tammikuussa 2024 käyttöön uusi joukkoliikenteen vyöhykemalli, jossa alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen A, B ja C. A ja B vyöhykkeiden rajat noudattavat nykyisin käytössä olevia vyöhykerajoja ja vyöhyke C muodostetaan nykyisistä vyöhykkeistä C, D, E ja F." Puheenjohtaja Aleksi Jäntti totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Tapani Touru/Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Kirsi Riihioja/Ylöjärven kaupunki, Mari Tomperi/Valkeakosken kaupunki, Marko Lahtinen/Vesilahden kunta, Ville Lipasti/Nokian kaupunki, Mari Kinnunen/Oriveden kaupunki, Tuomas Kähkönen/Kangasalan kaupunki, Rasmus Nousiainen/Lempäälän kunta, Antti Reinikka/Pirkkalan kunta, Harri Vitikka/Pirkanmaan ELY-keskus, Riitta Väisänen/Kuhmoisten kunta

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.