Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

§ 157 Asemakaava nro 8803, XV (Tammela), Salhojankatu 5, täydennysrakentaminen 

TRE:6735/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 13.9.2021 päivätyn ja 24.1.2022 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8803. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8803

Diaarinumero: TRE:6735/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Eveliina Könttä 

Täydennysrakentamista Tammelaan Salhojankadun varrelle

Asemakaavalla mahdollistetaan Salhojankatu 5:n täydennysrakentaminen. Kaavamerkinnällä kiinteistö osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi erityisryhmien asuntoja varten. Merkintä mahdollistaa nuorisoasuntojen rakentamisen tontille.

Suunnittelualue sijoittuu Tammelan kaupunginosaan, Salhojankadun eri aikoina rakentuneeseen ympäristöön. Suunnittelualue sisältyy 1990-luvulla järjestettyjen asuntomessujen alueeseen. Tontilla sijaitsevan luhtitalon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Terävä & Varhi Oy. Tontin pohjoispuolella sijaitsee asuntomessujen maamerkki, Asunto Oy Terästammelan asuinrakennus. Eteläpuolella alkaa Puu-Tammelan pienimittakaavainen puutaloalue.

76 nuorisoasuntoa sekä yhteisiä oleskelutiloja

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nuorisoasuntojen määrän lisääminen tontilla. Viitesuunnitelmassa nuorisoasuntoja on esitetty 76 kpl, mikä tarkoittaa 63 asunnon lisäystä nykytilanteeseen verrattuna. Nykyisessä rakennuksessa on 13 asuntoa, jotka ovat pääosin kaksioita.

Asemakaava-alueella uutta rakennusoikeutta muodostuu 3 050 k-m², mikä tarkoittaa rakennusoikeuden lisääntymistä 2 050 k-m².

Asemakaava tukee Tammelan täydennysrakentamista

Asemakaavamuutos tukee Tampereen täydennysrakentamista tiivistämällä olevaa yhdyskuntarakennetta. Täydennysrakentaminen keskustan palvelujen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä on kestävän kehityksen mukaista.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 10.9.2020 sekä lähetettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä. Palaute koski alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimista ja täydennysrakentamisen sovittamista ympäristöön sekä melun ja ilmanlaadun huomiointia asemakaavamuutoksessa.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen nähtävilläoloaikana 16.9. – 7.10.2021 saatiin mielipiteitä ja lausuntoja yhteensä 9 kappaletta. Valmisteluvaiheen materiaalia esiteltiin esittelyvideolla. 

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että esitetty ratkaisu on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä. Kiinteistötoimi pyysi lisäämään selostukseen maininnan maanvuokrasopimuksen uusimisesta. Viheralueet ja hulevedet sekä ympäristönsuojelu lausuivat, ettei heillä ole huomautettavaa. Tampereen polkupyöräilijät kiinnittivät huomiota laadukkaan pyöräpysäköinnin järjestämiseen.

Saaduissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota asemakaavan vaikutuksista naapuritaloihin, ajoyhteyksien säilyttämiseen ja pysäköintimitoitukseen. Lisäksi palautteessa tuotiin erityisesti esiin alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomiointia suunnitteluratkaisussa.

Valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 26.10.2021. Toimikunnan lausunnossa annettiin kehitysehdotuksia liittyen rakennusoikeuden määrään, massoitteluun ja materiaaleihin, ympäristöön sovittamiseen sekä yhteistiloihin.

Palautteen pohjalta kaavaratkaisua kehitettiin muun muassa massoitteluratkaisun ja piha-alueen osalta. Rakennus vedettiin kiinni Salhojankadun katulinjaan ja toisaalta mahdollistettiin pieni istutusalue korttelin kulmaan. Pyöräpysäköintipaikat esitetään viitesuunnitelmassa sijoitettavan kokonaisuudessaan sisätiloihin.

Asemakaavan toteuttaminen

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. 

Henkilötietoja sisältävän liitteen/oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Lausunnot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8803 (päivätty 13.9.2021, tarkistettu 24.1.2022) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Tiina Leppänen-Kaarsalo ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti perusteltuna: "ympäristöön sovittaminen ja rakennusoikeuden liian suuri määrä, massoittelu ja korkeus, julkisivujen käsittely, materiaalit ja väritys. Ei kuulu Tammelan täydennysrakentamisen yleissuunnitelmatyöhön. Kortteli on syntynyt kilpailun avulla ja edustaa aikansa hyvää arkkitehtuuria."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Jouni Sirén ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jari Saari kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Asian käsittelyn jatkaminen = JAA, Asian jättäminen pöydälle = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Asia jätettiin pöydälle äänin 4 – 8, 1 poissa.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 33%

  Antti Ivanoff, Petri Rajala, Aleksi Jäntti, Vilhartti Hanhilahti

 • Ei 8 kpl 67%

  Jari Saari, Iida Viljanen, Jaakko Vuorio, Tiina Leppänen-Kaarsalo, Jouni Sirén, Tiina Mikkonen, Leena Heino, Reeta Ahonen

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 1.2.2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Asemakaavaehdotus nro 8803 (päivätty 13.9.2021, tarkistettu 24.1.2022) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jouni Sirén kannatti ehdotusta.

Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 15.2.2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Asemakaavaehdotus nro 8803 (päivätty 13.9.2021, tarkistettu 24.1.2022) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi: Yhdyskuntalautakunta esittää, että asemakaavan jatkokäsittelyssä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa puurivistö rakennuksen Salhojankadun puolelle.

Eriävä mielipide

Tiina Leppänen-Kaarsalo

Kokouskäsittely

Eveliina Könttä oli paikalla asiantuntijana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Antti Ivanoff saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiina Leppänen-Kaarsalo ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Joakim Vigelius kannatti ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Asian käsittelyn jatkaminen = JAA, Asian palauttaminen valmisteluun = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Asian käsittelyn jatkaminen hyväksyttiin äänin 10 - 3.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Hely Hollo teki teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Yhdyskuntalautakunta esittää, että asemakaavan jatkokäsittelyssä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa puurivistö rakennuksen Salhojankadun puolelle."

Jaakko Vuorio kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi toivomusponnen yksimielisesti.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Antti Ivanoff, Jaakko Vuorio, Tiina Mikkonen, Riina-Eveliina Eskelinen, Matti Järvinen, Jari Saari, Leena Heino, Reeta Ahonen, Aleksi Jäntti, Iida Viljanen

 • Ei 3 kpl 23%

  Hely Hollo, Joakim Vigelius, Tiina Leppänen-Kaarsalo

Valmistelija

 • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Iina Laakkonen, puh. 040 806 3080, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 13.9.2021 päivätyn ja 24.1.2022 tarkistetun ja 6.6.2022 täydennetyn asemakaavamuutoksen nro 8803. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8803

Diaarinumero: TRE:6735/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehdit Eveliina Könttä ja Iina Laakkonen 

Täydennysrakentamista Tammelaan Salhojankadun varrelle

Asemakaavalla mahdollistetaan Salhojankatu 5:n täydennysrakentaminen. Kaavamerkinnällä kiinteistö osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi erityisryhmien asuntoja varten. Merkintä mahdollistaa nuorisoasuntojen rakentamisen tontille.

Suunnittelualue sijoittuu Tammelan kaupunginosaan, Salhojankadun eri aikoina rakentuneeseen ympäristöön. Suunnittelualue sisältyy 1990-luvulla alueella järjestettyjen asuntomessujen alueeseen. Tontilla sijaitsevan luhtitalon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Terävä & Varhi Oy. Tontin pohjoispuolella sijaitsee asuntomessujen maamerkki, Asunto Oy Terästammelan asuinrakennus. Eteläpuolella alkaa Puu-Tammelan pienimittakaavainen puutaloalue.

76 nuorisoasuntoa sekä yhteisiä oleskelutiloja

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nuorisoasuntojen määrän lisääminen tontilla. Viitesuunnitelmassa nuorisoasuntoja on esitetty 76 kpl, mikä tarkoittaa 63 asunnon lisäystä nykytilanteeseen verrattuna. Nykyisessä rakennuksessa on 13 asuntoa, jotka ovat pääosin kaksioita.

Asemakaava-alueella uutta rakennusoikeutta muodostuu 3 050 k-m², mikä tarkoittaa rakennusoikeuden lisääntymistä 2 050 k-m².

Asemakaava tukee Tammelan täydennysrakentamista

Asemakaavamuutos tukee Tampereen täydennysrakentamista olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Täydennysrakentaminen keskustan palvelujen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä on kestävän kehityksen mukaista.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 10.9.2020 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä. Palaute koski alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomioimista ja täydennysrakentamisen sovittamista ympäristöön sekä melun ja ilmanlaadun huomiointia asemakaavamuutoksessa.

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen nähtävilläoloaikana 16.9. – 7.10.2021 saatiin mielipiteitä ja lausuntoja yhteensä 9 kappaletta. Valmisteluvaiheen materiaalia esiteltiin esittelyvideolla. 

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että esitetty ratkaisu on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä. Kiinteistötoimi pyysi lisäämään selostukseen maininnan maanvuokrasopimuksen uusimisesta. Viheralueet ja hulevedet sekä ympäristönsuojelu lausuivat, ettei heillä ole huomautettavaa. Tampereen polkupyöräilijät ry kiinnitti huomiota laadukkaan pyöräpysäköinnin järjestämiseen.

Saaduissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota asemakaavan vaikutuksista naapuritaloihin, ajoyhteyksien säilyttämiseen ja pysäköintimitoitukseen. Lisäksi palautteessa tuotiin erityisesti esiin alueen kulttuurihistoriallisten arvojen huomiointia suunnitteluratkaisussa.

Valmisteluvaiheen aineistoa esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 26.10.2021. Toimikunnan lausunnossa annettiin kehitysehdotuksia liittyen rakennusoikeuden määrään, massoitteluun ja materiaaleihin, ympäristöön sovittamiseen sekä yhteistiloihin.

Palautteen pohjalta kaavaratkaisua kehitettiin muun muassa massoitteluratkaisun ja piha-alueen osalta. Rakennus vedettiin kiinni Salhojankadun katulinjaan ja toisaalta mahdollistettiin pieni istutusalue korttelin kulmaan. Pyöräpysäköintipaikat esitetään viitesuunnitelmassa sijoitettavan kokonaisuudessaan sisätiloihin.

Ehdotusvaihe

Yhdyskuntalautakunta päätti 8.3.2022 (§ 55) asemakaavaehdotuksen nähtäville hyväksymisestä. Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi: Yhdyskuntalautakunta esittää, että asemakaavan jatkokäsittelyssä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa puurivistö rakennuksen Salhojankadun puolelle.

Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen oli nähtävillä 10.-24.3.2022. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 muistutusta ja 1 lausunto. 

Muistutuksiin ja lausuntoon on laadittu erilliset vastineet, jotka ovat liitteenä. Muistutuksen jättivät As Oy Terästammela ja As Oy Messutammela. As Oy Terästammela ilmoitti, että he eivät hyväksy 10.3.2022 nähtäville asetettua asemakaavaa, vaan vaativat, että se palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että tontin rakennusoikeus, rakennuksen massoittelu, korkeus, leveys ja pituus sekä rakennuksen paikka säilytetään ennallaan korjaus- tai uudisrakentamisen kautta. As Oy Terästammela perustelee muistutuksessaan, että asemakaavamuutoksen ratkaisuvaihtoehtojen tutkiminen on puutteellista, kaupungin tonttien vuokralaisten sekä maanomistajien kohtelu ei ole tasapuolista ja muutosten vaikutukset asuinalueen asukkaisiin ovat huomattavat. Lisäksi he tuovat perusteluina esiin, että asemakaavamuutos on lainvoimaisten osayleiskaavan ja yleissuunnitelman vastainen ja kaavassa ei oteta huomioon kulttuuriympäristöselvitystä. Pelastustoimen kulku As Oy Terästammelaan estyy ja turvallisuus vaarantuu sekä autopaikkamitoitus on pysäköintinormin vastaista ja liikennemäärien arviointi puutteellista. As Oy Messutammela tuo muistutuksessaan esiin, että täydennysrakentamisen toteutuessa kiinteistön asukasluku moninkertaistuu nykyisestä aiheuttaen ympäristölleen väistämättä haittaa. Autopaikkojen esitetty lukumäärä ei ole viitesuunnitelman huoneistomäärään nähden riittävä eikä realistinen. Lisäksi he toivovat, että tonttien rajat ovat selkeästi asukkaiden hahmotettavissa ja heille ei tule kiusausta alkaa käyttää naapurin tonttia omiin tarkoituksiinsa.

Pirkanmaan maakuntamuseo toi lausunnossaan esiin, että se on tutustunut kaavaehdotukseen ja toteaa, että se on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä.

Kaava-aineistoon tehdyt muutokset ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

Yhdyskuntalautakunnan toivomusponnen osalta arvioitiin, että puurivin sijoittaminen Salhojankadun puolelle kiinteistön alueella siirtäisi rakennusmassan liiaksi naapureiden näkymien eteen sekä tekisi piha-alueesta liian ahtaan. Puurivin sijoittaminen katualueelle voisi olla mahdollista, mutta edellyttäisi katutilan järjestelyn tarkempaa tutkimista. Kaupunkivihreän lisääminen Salhojankadulla voidaan huomioida tulevaisuudessa katua suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Ehdotusvaiheessa annettujen muistutusten johdosta laadittiin pelastusajoneuvon ajouratarkastelu ja täydennettiin kaavaselostusta kuvilla nykytilanteen ja kaavaratkaisun mahdollistaman tilanteen pelastusajoneuvon ajoreitistä ja kääntymissäteistä. Tontilla olevien autopaikkojen suunta käännettiin, jotta piha-alueella saatiin riittävä tila. Muutos päivitettiin kaikkiin asiakirjoihin. 

Asemakaavakartalla tarkastettiin autopaikkojen sijainti rakennuksen päätyyn.

Asemakaavan toteuttaminen

Sitoumus tontin vuokrasopimuksen tarkistuksesta on allekirjoitettu 13.12.2021. Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. 

Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8803 (päivätty 13.9.2021, tarkistettu 24.1.2022 ja 6.6.2022) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

 • Tiina Leppänen-Kaarsalo

Kokouskäsittely

Tiina Leppänen-Kaarsalo ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Lausunnot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.