Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 160 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Pappila, Katajamäenkatu 1 ja 5, tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8882 

TRE:4704/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 041 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.3.2022 päivätyn ja 6.6.2022 tarkistetun asemakaavan nro 8882. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8882

Diaarinumero TRE:4704/10.02.01/2021

Asemakaavan laatija 

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Merja Kinos

Asemakaavan kuvaus

Kaava-alue koostuu kahdesta pientalotontista, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 266 m2. Tontin 5557-8 pinta-ala on 1 546 m2 ja tontin 5557-10 pinta-ala on 1720 m2

Tontilla 5557-8 sijaitsee vuonna 1949 valmistunut puuverhoiltu, puolitoistakerroksinen asuinrakennus (124 k-m2) sekä pieni talousrakennus. Tontilla 5557-10 sijaitsee vuonna 1948 valmistunut puuverhoiltu, puolitoistakerroksinen asuinrakennus (120 k-m2).

Molemmat tontit on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on asuinrakennukselle 180 k-m2 ja talousrakennuksille 40 k-m2, tehokkuusluvuiksi muodostuu e=0,14 ja e=0,14. Ehdotettu asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien jaon kahdeksi erillispientalotontiksi (AO). Tilanne kaavamuutoksen jälkeen:

  • Tontti 5557-33, 821 m2, rakennusoikeus asuinrakennukselle 180 k-m2 ja talousrakennukselle 40 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,30
  • Tontti 5557-34, 725 m2, rakennusoikeus asuinrakennukselle 120 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,16
  • Tontti 5557-35, 984 m2, rakennusoikeus asuinrakennukselle 180 k-m2 ja talousrakennukselle 40 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,22
  • Tontti 5557-36, 736 m2, rakennusoikeus asuinrakennukselle 180 k-m2 ja talousrakennukselle 35 k-m2, tonttitehokkuus e= 0,29

 

Tonttien rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksen johdosta yhteensä 335 k-m2

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, vanhat asuinrakennukset on tarkoitus säilyttää.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineiston nähtävilläolo ja palautteen huomioiminen

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 24.3.-14.4.2022. Asemakaavan valmisteluaineistosta ei tullut yhtään mielipidettä. Ympäristönsuojelu, viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Pirkanmaan ELY-keskus sekä Pirkanmaan maakuntamuseo antoivat kommentit. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa.

Ympäristönsuojelun, viheralueet ja hulevedet -yksikön sekä ELY-keskuksen kommenteissa oli kaavallisia huomautuksia, jotka liittyivät ohjeellisen ekologisen yhteyden turvaamiseen sekä hulevesien ja jätehuollon hoitamiseen.

Saatujen kommenttien pohjalta kaavakarttaan on tehty muutoksia kaavan ehdotusvaiheeseen ja lausuntoihin on annettu vastineet. Kommentit ja kaupungin vastine kaavallisiin huomautuksiin sisältyvät liitteenä olevaan asemakaavan selostukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8882 (päivätty 24.3.2022, tark. 6.6.2022) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Asemakaavaehdotus nro 8882 (päivätty 24.3.2022, tark. 6.6.2022) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikaa pidennetään 11.8.2022 saakka.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikaan: "Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikaa pidennetään 11.8.2022 saakka." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Aleksi Jäntti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakijat, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)