Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 171 Katusuunnitelmat Suokatu välillä Sepänpuistikko – Sotkankatu sekä Sotkankatu ja Sepänpuistikon puistosuunnitelma 

TRE:3377/10.03.02/2022

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suokadun katusuunnitelma nro 1/21798 välillä Sepänpuistikko – Sotkankatu, Sotkankadun katusuunnitelma nro 1/21799 sekä Sepänpuistikon puistosuunnitelma nro 18/21800, IV (Amuri A) ja V (Amuri B) kaupunginosissa.

Sepänkadulta poistuu pyörätieyhteys Satakunnankadun ja Pirkankadun väliseltä osuudelta raitiotien toteuttamisen myötä katutilan ahtauden vuoksi. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa korvaava pyöräilyreitti Sepänkadulta Pirkankadulle pyöräkatuna Sepänpuistikon, Suokadun ja Sotkankadun kautta. Väylä on osa seudullista pyöräilyn pääreittiä ja tavoiteverkon mukainen pyörätieyhteys toteutetaan pyöräkadun periaatteita noudattaen. 

Sepänkadulta Sepänpuistikkoon kääntyvä pyörätie on puistikko-osuudella kaksisuuntainen, ja sen leveys on 4,00 metriä. Pyörätien päällysteenä käytetään punaista väriasfalttia ja puistikon eteläreunaan sijoittuva 2,25 metrin levyinen jalkakäytävä päällystetään normaalilla mustalla asfaltilla. Pyörätien ja jalkakäytävän väliin istutetaan koko Sepänpuistikon matkalla uusi katupuurivi, jonka kohdalle asennetaan harmaasävyinen osin vettäläpäisevä betonikiveys. Sepänpuistikon pohjoisreuna jää nykyiselleen.

Sepänpuistikon Sepänkadun puoleisessa päässä on eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä ja Suokadun puoleisessa päässä pyöräliikenteen kulkuväylä on osittain pyöräkatua. Pyöräkadulla polkupyöräliikenteellä on autoliikenteeseen nähden ensisijainen asema. Pyöräkadulla saa ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja vauhti on sovitettava pyöräilijöiden tahtiin. Ajorata on suunniteltu kapeaksi ja se päällystetään värillisellä asfaltilla.

Suokatu on myös pyöräkatu Sepänpuistikosta itään Sotkankadulle saakka. Suokadun ajorata on 4,45 metrin levyinen, ja päällyste on punaista asfalttia. Kadun kummallakin puolella on 2,25 metrin levyiset jalkakäytävät. Koulun edustalla Suokadun eteläreunassa säilyy kadunvarsipysäköintipaikkoja, jotka toteutetaan pysäköintitaskuun. Ajoradan ja pysäköintipaikkojen välille toteutetaan 0,70 m levyinen nupukivetty alue ovenavaustilaksi.

Sotkankatukin on suunnitelman mukaan pyöräkatua lukuun ottamatta Satakunnankadun liittymäaluetta, joka säilyy nykyisen kaltaisena liikennevalo-ohjattuna liittymänä. Sotkankadun ajorata päällystetään punaisella asfaltilla.

Sotkankadun ajoradan leveys on 4,00 metriä välillä Suokatu-Satakunnankatu ja välillä Satakunnankatu-Pirkankatu 5,00 metriä. Punaisella asfaltilla päällystettyä ajorataa reunustavat 1,00 metrin levyiset nupukivetyt alueet, joita voi käyttää kohtaamistilanteissa vastaantulevan ajoneuvon väistämiseksi.

Kadunvarsipysäköintialueet säilyvät kadun molemmilla puolilla, ja ne toteutetaan pysäköintitaskuihin. Katualueen reunoilla viherkaistojen takana on jalkakäytävät. Polkupyöräpysäköinnille on esitetty tilaa kadun länsireunaan yhteensä 16 paikkaa. Pyöräpysäköintialueet toteutetaan autoille varattavan kadunvarsipysäköintialueen yhteyteen ja alueet erotetaan autopaikoista nupukivipäällystettä käyttäen.

Kadunvarsipysäköinnille varatut alueet ja jalkakäytävät päällystetään normaalilla mustalla asfaltilla. Viherkaistoilla säilytetään nykyiset katupuut, ja nurmetus uusitaan. Sotkankadun itäreunalla kulkevan jalkakäytävän varteen sekä Sepänpuistikkoon on suunniteltu asennettavan penkkejä ja roska-astioita.

Sotkankadun Pirkankadun puoleiseen päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin. Hulevesiä hyödynnetään myös katupuiden kastelemisessa ja hulevesiä johdetaan osittain myös viherkaistoille.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2022.

Sepänkadun ja Pirkankadun välisen uuden pyörätieyhteyden katutöiden kustannusarvio on noin 501 000 euroa (94 €/m²), josta Suokadun osuus välillä Sepänpuistikko – Sotkankatu noin 103 000 euroa (73 €/m²), ja Sotkankadun osuus noin 330 000 euroa (93 €/m²) ja Sepänpuistikon osuus noin 68 000 euroa (200 €/m²). Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Tampereen kaupungille 200 000 euroa kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta hankkeen toteuttamiseen.

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 9.5. – 23.5.2022. Katu- sekä puistosuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan esittänyt, että pyöräilyn pääreitin tulisi olla helposti hahmotettavissa ja sujuva ajettava, minkä vuoksi Sepänkadun ja Sepänpuistikon välinen kaarre tulisi tehdä suunnitelmissa esitettyä loivempana ja pääreitin näkyvyyttä pitäisi korostaa ko. liittymäalueella.

Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ry on esittänyt, että Suokadun ja Sotkankadun liittymäalueella väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkkien yhteydessä käytettäisiin etuajo-oikeutetun liikenteen suunta -lisäkilpien osalta nelihaaraisen liittymän merkkiä suunnitelmaehdotuksessa olleiden kolmihaaraisien liittymämerkkien sijasta. Myös liikennemerkein osoitetun liikenteen pääsuunnan reittiä on esitetty loivennettavan Suokadun ja Sotkankadun välisen kaarteen osalta.  

Vastine

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan nostanut esille pyörätien ja jalkakäytävän välisen tiukan 1,0 metrin kaarresäteen Sepänkadun ja Sepänpuistikon kulmauksessa. Tämän reunalinjan mukaan yhdenkään pyöräilijän ei toivota kulkevan, vaan tilannetta tulee tarkastella Sepänkadun sekä Sepänpuistikon välisen pyörätieosuuden minimi kaarresäteen mukaan. Sepänkadun toteutussuunnitelmissa Sepänpuistikkoon kääntyvä pyöräilyn pääreitti on esitetty päällystettävän punaisella väriasfaltilla kaarrealueen osalta ja pyörätien sisäkaarteen säteen arvo on 2,5 metriä ja ulkokaarteen 5,0 metriä. Kohteen yleissuunnitteluvaiheessa ko. kaarteen loiventamista tutkittiin ja silloin todettiin, että suoraa jatkuvan Sepänkadun jalkakäytäväyhteyden sekä Nokialle suuntautuvan pyöräreitin kannalta suppea liittymäalue on turvallisempi Sepänpuistikkoon kääntyvää pyörätietä risteävän liikenteen kannalta. Pyöräilyn pääreitin korostamiseksi Sepänkadun katusuunnitelmaa muutettiin toteutussuunnitteluvaiheessa lisäämällä väriasfalttia Sepänpuistikkoon kääntyvälle pyörätieosuudelle ja samalla merkittiin pyörätielle suojatie jalankulun ylityskohdalle.

Tampereen polkupyöräilijät ry on esittänyt myös Suokadun ja Sotkankadun liittymän loiventamista pyöräilyn pääreitin osalta. Suokadun ja Sotkankadun välisen nelihaaraliittymän yhden reuna-alueen levittäminen ei ole perusteltua, koska sen myötä liittymäalue laajenisi epämääräisemmäksi ja erityisesti sivusuuntien osalta liittymäalueen hahmottaminen vaikeutuisi oleellisesti nykyisestään. Laaja-alaiset liittymäalueet on useasti koettu turvattomiksi ja poikkeavien ajolinjojen vuoksi niissä esiintyy vaaratilanteita useammin selkälinjaisiin liittymiin verrattuna. Tästä johtuen katujen peruskorjauksen yhteydessä on pääsääntöisesti laajoja liittymiä muutettu suppeammaksi, ja uusien vastaavanlaisien ongelmallisiksi koettujen liittymien toteuttamista on syytä välttää.

Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ry on esittänyt etuajo-oikeutetun liikenteen suunta -lisäkilpien osalta käytettävän nelihaaraista liittymää kuvaavaa merkkiä, jotta Sotkanpuistosta Suokadulle tulevan pyörätien asema muihin liikennesuuntiin nähden selkiytyisi Suokadun ja Sotkankadun liittymässä. Muutosehdotus on perusteltu, vaikka Sotkanpuistosta pyörätieyhteys liittyy kadulle madalletun reunakivilinjan kautta tonttiliittymän tavoin ja näin ollen Sotkanpuiston pyörätieltä kadulle saapuvat pyöräilijät ovat väistämisvelvollisia Suokadun ajoneuvoliikenteeseen nähden.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suokadun katusuunnitelma nro 1/21798 välillä Sepänpuistikko – Sotkankatu, Sotkankadun katusuunnitelma nro 1/21799 sekä Sepänpuistikon puistosuunnitelma nro 18/21800 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin:

Suokadun ja Sotkankadun liittymäalueella kolmihaaraista liittymää kuvaavat etuajo-oikeutetun liikenteen suunta -lisäkilvet on korvattu nelihaaraista liittymää kuvaavilla merkeillä.

Suokadun pyöräkadun välillä Sepänpuistikko – Sotkankatu, Sotkankadun pyöräkadun sekä Sepänpuistikon jalkakäytävän ja pyörätien kunnossapitoluokaksi määrätään luokka A+.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Kielo, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Pasi Ruohomäki, Juha Antila

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.