Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 169 Kaupinkadun katusuunnitelma välillä Sammonkatu – Teiskontie, Kaleva 

TRE:2550/10.03.02/2022

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382 6459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Katusuunnitelma on laadittu pääasiassa uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen ja liikenneturvallisuuden parantamisen vuoksi. Katusuunnitelma pohjautuu vuonna 2020 laadittuun liikenteelliseen selvitykseen. Kadun korkeusasemiin ei ole suunniteltu muutoksia. 

Katutilaa jäsennetään kaventamalla ajorataa ja muuttamalla kadunvarsipysäköinti pysäköintitaskuiksi välillä Liisanpuisto – Liisankatu. Liisanpuiston ja Liisankadun liittymäalueet sekä Liisanpuiston ja Kiovanpuiston välinen suojatieylitys korotetaan. Järjestelyillä hillitään autoliikenteen ajonopeuksia ja lisätään liikkumisen turvallisuutta koulujen läheisyydessä sekä vilkkaalla Liisanpuiston ja Kiovanpuiston välisellä jalankulun ja pyöräliikenteen reitillä.

Kaupinkadun ajoradan leveys on 5,50 – 6,25 metriä. Kadun itäpuolen pysäköintitaskut ovat 2,5 metrin levyisiä ja jalkakäytävän leveys on 2,0 – 3,4 metriä. Kadun länsipuolella on ajoradasta erotettu jalkakäytävä ja pyörätie. Jalkakäytävän leveys on 1,75 – 2,5 metriä ja pyörätien leveys 2,5 metriä. Kulkumuodot erotellaan toisistaan kahden valkoisen betonikiven kiviraidalla. Suojatiet toteutetaan liittymissä esteettömän erikoistason ratkaisuna.

Ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden pintavedet johdetaan pinnankallistusten avulla hulevesiviemäriin. Valaistus Kaupinkadulla säilyy pääosin nykyisellään, mutta muutamaa valaisinpylvästä siirretään.

Kadun rakennustyöt sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 vuosisuunnitelmaan.

Katutöiden rakentamisen kustannusarvio on noin 620 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 19.4. – 3.5.2022. Ehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutuksessa esitetään, että suunnitellut ratkaisut olisivat väliaikaisia pyöräliikenteen osalta ja asioita tarkasteltaisiin laajemmin ja tavoiteltaisiin yksisuuntaisia pyörätieratkaisuja. Muistutuksessa esitetään myös Kaupinkadun poikittaisen pyörätien ja jalkakäytävän osoittamista etuajo-oikeutetuksi Kaupinkadun ajoneuvoliikenteeseen nähden. Tämä ratkaisu myös tukisi Kaupinkadun rauhoittamistavoitteita. Lisäksi muistutuksessa esitetään Kaupinkadulla Sammonkadun liittymässä olevan liikennevalo-opastimen siirtämistä tieliikennelain mukaisesti pyörätien ja jalkakäytävän takareunasta ajoradan reunaan, sillä liikennevalojen tarkoitus on koskea ainoastaan ajoradan liikennettä. 

Kaupinkadun katusuunnitelma on tehty lähtökohtaisesti liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja vastaamaan uuden koulun ja päiväkodin tarpeita. Kaupinkadun muut osuudet eivät ole tällä hetkellä saneerausohjelmissa ja yhtenäisyyden vuoksi tämä kohde toteutetaan kaksisuuntaisella pyörätiejärjestelyllä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään kadulla myös säilyttämään aiemmin tehtyjä rakenteita. Katualueen tila ei myöskään ole riittävä laadukkaiden pyöräkaistojen toteuttamiseksi. Esimerkiksi pysäköintipaikkojen sijoittamista päiväkodin saattoliikennettä varten on pidetty tärkeänä.

Ajonopeuksien hillitsemiseksi ja turvallisemman kadunylityksen saavuttamiseksi ehdotusvaiheen jälkeen katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Kaupinkadun poikittaiselle pyöräliikenteelle on merkitty etuajo-oikeus asettamalla Kaupinkadulle väistämisvelvollisuus poikittaisen väylän kadunylityskohtaan. Lisäksi suunnitelmaa on muutettu siten, että Kaupinkadulla Sammonkadun liittymässä oleva liikennevalo-opastin siirretään ajoradan reunassa olevalle kivettävälle kaistaleelle. Täten kaikki liittymässä kulkevat havaitsevat paremmin liikennevalot nykytilanteeseen nähden.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupinkadun välillä Sammonkatu – Teiskontie katusuunnitelma numero 1/21773 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin ehdotusvaiheeseen nähden.

Kaupinkadulle asetetaan väistämisvelvollisuus kadun poikittaiseen pyörätiehen ja jalkakäytävään nähden.

Kaupinkadulla Sammonkadun liittymässä oleva liikennevalo-opastin siirretään ajoradan reunassa olevalle kivettävälle kaistaleelle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Petri Keivaara, Petri Leppänen, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.