Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 170 Kolmenkulma II asemakaava-alueen 8189 katusuunnitelmat, Myllypuro 

TRE:6301/10.03.02/2018

Valmistelija

 • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kolmenkulma II asemakaava-alueen 8189 katujen katusuunnitelmat Myllypuron kaupunginosassa:

 • Myllypuronkatu, väli Vt 3 rampista länteen, suunnitelmanumero 1/20196
 • Elinkaarentie, suunnitelmanumero 1/20197
 • Uusiokaari, suunnitelmanumero 1/20198
 • Haukijärventie, suunnitelmanumero 1/20199
 • Uusiokuja, suunnitelmanumero 1/20200
 • Nanopolku, suunnitelmanumero 1/20201
 • Kolmenkulmantie, väli Vt 3 Kolmenkulman risteyssilloista länteen, suunnitelmanumero 1/20202
 • Kidekulma, suunnitelmanumero 1/20203

 

Katusuunnitelmat on laadittu asemakaavan 8189 mukaisten katujen toteutusta varten. Suunnitelmat pohjautuvat asemakaavan laadinnan yhteydessä laadittuihin katujen yleissuunnitelmiin.

Ko. asemakaava-alue rajautuu valtateiden 3 ja 11 nurkkaukseen Tampereen ja Nokian rajalla. Suunniteltu Tampereen läntinen ratayhteys sivuaa kaava-aluetta maankäytön ja valtatien 3 välissä.

Katusuunnitelmissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Kaava-alueen erotelluilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä eri kulkumuodot on eroteltu maalauksella toisistaan. Kaksisuuntaisten pyöräteiden kulkusuunnat on erotettu keskiviivalla ja kulkusuunnat esitetty asiamukaisien tiemerkintöjen avulla. Väylien päällystetty osuus on jalankulun osalta 2,0 metriä ja pyöräilyn 2,5 metriä.

Myllypuronkatu

Suunniteltu osuus on nykyisen Myllypuronkadun jatke Vt3:n eritasoliittymästä länteen. Tulevaisuudessa Myllypuronkatu kytkeytyy Nokian puolella valtatielle 11. Kahden valtatien välille sijoittuva Myllypuronkatu on alueen korkealuokkainen pääkokoojakatu.

Myllypuronkadun mitoitusnopeus on 50 km/h ja sen eteläpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu jalkakäytävä ja pyörätie. Myllypuronkadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,5 metriä ja asfalttibetonipintaisen erotellun jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 4,5 metriä.

Myllypuronkadun ja Elinkaarentien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä, jonka kiertosaareke on 30 metriä ja kiertotila 7,5 metriä. Mitoituksessa on huomioitu erikoiskuljetusten asettamat vaatimukset. Kiertoliittymän keskelle on suunniteltu betonikiveyksiä, kiviheitokkeita, istutuksia ja kivipaasia.

Kolmenkulmantie

Kolmenkulmantie alkaa etelästä Nokian rajalta ja kääntyy läntisen kehätien alittavaan alikulkuun ja päätyy Leppiojankadulle. Kolmenkulmantie on paikallinen kokoojakatu, jonka eteläpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu jalkakäytävä ja pyörätie. Kolmenkulmantien asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys 7,0 metriä ja asfalttibetonipintaisen erotellun jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 4,5 metriä. Liityntä Nokian puolen katuratkaisuihin tapahtuu Nokian puolella.

Elinkaarentie

Elinkaarentie alkaa Kolmenkulmantien liittymästä ja jatkuu pohjoiseen Myllypuronkadun kiertoliittymän kautta kohti Ylöjärven rajaa toimien etelä-pohjoissuuntaisena paikallisena kokoojakatuna. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä ja sen itäpuolella kulkee ajoradasta viherkaistalla erotettu 4,5 metrinen asfalttibetonipintainen eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Uusiokuja ja Kidekulma

Uusiokuja ja Kidekulma toimivat tonttikatuina. Katujen asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 8,0 metriä. Uusiokujalla ei ole erillistä jalankulku- tai pyöräilyväylää. Kidekulman eteläreunalle on suunniteltu ajoradasta reunakivellä erotettu 3,5 metriä leveä yhdistetty asfalttibetonipintainen jalkakäytävä ja pyörätie.

Uusiokaari ja Haukijärventie

Uusiokaari ja Haukijärventie toimivat paikallisina kokoojakatuina Myllypuronkadun pohjoispuolella muodostaen lenkin Elinkaarenkadulta takaisin Myllypuronkadulle. Katujen asfalttibetonipintaisten ajoratojen leveys on 8,0 metriä, eikä niillä ole erillistä jalkakäytävää tai pyörätietä.

Nanokuja

Nanokuja on 4,0 metriä leveä yhdistetty asfalttibetonipintainen jalkakäytävä ja pyörätie Myllypuronkadun jalkakäytävältä ja pyörätieltä Uusiokujalle.

Katusuunnitelmia on muutettu nähtävilläolon jälkeen siten, että koko suunnittelualueella suojatieratkaisut ja liikenteenohjaus ovat nyt nykyisien ohjeistuksien mukaisia. Lisäksi linja-autopysäkkien yhteyteen on lisätty odotustiloja ja linja-autopysäkkien yhteydessä olevien jalkakäytävien leveyksiä on tarkistettu. Lisäksi Elinkaarentien pohjoisosan tasausta on muutettu vähäisessä määrin.

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja avo-ojapainanteiden avulla hulevesiviemäriin. Myllypuronkadun ja Vt3:n lounaiskulmauksen läheisyyteen sekä Elinkaarentien pohjoispään tuntumaan on suunniteltu hulevesien suodatus- ja viivytysaltaat, joihin suurin osa kaava-alueen pintavesistä johdetaan.

Kolmenkulma II kaava-alueen katujen toteuttaminen sisältyy Kolmenkulmantien osalta kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan ja muilta osin lähivuosien alustaviin vuosisuunnitelmiin.

Asemakaava-alueen katujen kokonaiskustannusarvio on noin 7 933 000 euroa, joka jakaantuu kohdekohtaisesti seuraavasti:

 • Myllypuronkatu, väli Vt 3 rampista länteen, 1 606 000 euroa
 • Elinkaarentie, 2 298 000 euroa
 • Uusiokaari, 411 000 euroa
 • Haukijärventie, 427 000 euroa
 • Uusiokuja, 544 000 euroa
 • Nanopolku, 44 000 euroa
 • Kolmenkulmantie, väli Vt 3 Kolmenkulman risteyssilloista länteen, 2 355 000 euroa
 • Kidekulma, 248 000 euroa

 

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 08.10. – 22.10.2018. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry esittää muistutuksessaan, että Myllypuronkadun ja Elinkaarentien kiertoliittymässä liikenneturvallisuutta on lisättävä poistumishaarojen geometriamuutosten avulla sekä kiertoliittymän kiertotilan ja kiertotilan jälkeisten suojateiden välisiä etäisyyksiä tarkistamalla

Lisäksi Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan sitä mieltä, että kiertoliittymän pyöräteiden geometriaa tulisi kehittää enemmän ympyrän muotoiseksi. Näin pyöräily olisi muistuttajan mukaan sujuvampaa.

Muistutuksessa on vielä huomautettu, että Haukijärventien ja Myllypuronkadun liittymässä sekä Uusiokaaren ja Elinkaarentien liittymässä pyöräilijän kulkeminen kadulta toiselle olisi sujuvampaa, jos näihin kadunylityskohtiin tehtäisiin pyöräilijöille omat liittymät suoraan pyöräteiltä liittyvän kadun ajoradalle.

Vastine:

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Myllypuronkadun ja Elinkaarentien välistä kiertoliittymää on muokattu monilta osin. Ajoradan poistumishaaroille on lisätty yliajettavia kiveyksiä, pyörätien ja jalkakäytävän geometriaa on muutettu, suojatieratkaisut on muutettu ja liikenteenohjauksen ratkaisuja on päivitetty vastaamaan muita tehtyjä muutoksia.

Lisäksi katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Haukijärventien ja Myllypuronkadun liittymään sekä Uusiokaaren ja Elinkaarentien liittymään on lisätty pyöräilijöille omat kulkuaukot, jotta kulkeminen kadulta toiselle olisi helpompaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Kolmenkulma II asemakaava-alueeseen 8189 kuuluvat seuraavat katusuunnitelmat

 • Myllypuronkatu, väli Vt 3 rampista länteen, suunnitelmanumero 1/20196
 • Elinkaarentie, suunnitelmanumero 1/20197
 • Uusiokaari, suunnitelmanumero 1/20198
 • Haukijärventie, suunnitelmanumero 1/20199
 • Uusiokuja, suunnitelmanumero 1/20200
 • Nanopolku, suunnitelmanumero 1/20201
 • Kolmenkulmantie, väli Vt 3 Kolmenkulman risteyssilloista länteen, suunnitelmanumero 1/20202
 • Kidekulma, suunnitelmanumero 1/20203

hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin: Myllypuronkadun ja Elinkaarentien kiertoliittymän poistumishaaroihin on lisätty yliajettavia kiveyksiä ja kyseisen liittymän alueella jalkakäytävän ja pyörätien geometriaa on muutettu. Suojatieratkaisut ja liikenteenohjaus on päivitetty nykyisiä suunnitteluohjeita vastaaviksi koko suunnittelualueella. Linja-autopysäkkien yhteyteen on lisätty odotustiloja ja jalkakäytävien leveyksiä on tarkistettu. Elinkaarentien pohjoisosan tasausta on muutettu vähäisessä määrin.

Ko. alueen katujen ja pyöräteiden kunnossapitoluokat määrärään seuraavasti:

Myllypuronkatu, väli Vt 3 ramppi – Elinkaarentie ja Elinkaarentie, väli Myllypuronkadusta etelään sekä Kolmenkulmantie, väli Elinkaarentiestä etelään: Kunnossapitoluokka 2

Myllypuronkatu, väli Elinkaarentiestä länteen ja Elinkaarentie, väli Myllypuronkadusta pohjoiseen ja Kolmenkulmantie, väli Elinkaarentiestä itään ja Uusiokaari ja Haukijärventie ja Uusiokuja sekä Kidekulma: Kunnossapitoluokka 3.

Myllypuronkadun ja Elinkaarentien sekä Kolmenkulmantien pyörätiet: Kunnossapitoluokka A.

Kidekulman ja Nanopolun pyörätiet: Kunnossapitoluokka B1

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Pasi Palmu, Mikko Siiro, Timo Seimelä, Reijo Lahtinen, Leena Tala

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.