Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 172 Satakunnankadun katusuunnitelma välillä Pirkankatu – Sepänkatu 

TRE:3378/10.03.02/2022

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Satakunnankadun katusuunnitelma nro 1/21839 välillä Pirkankatu – Sepänkatu, V (Amuri B) kaupunginosassa.

Suunnitellun katuosuuden pituus on noin 120 metriä. Suunnitelma rajoittuu sekä Pirkankadun että Sepänkadun liittymissä aiemmin laadittuihin katusuunnitelmiin. Laaditun katusuunnitelmaehdotuksen mukaan Satakunnankadun eteläpuoli säilyy pääosin nykyisellään, ainoa muutos on, että nykyisten säilyvien katupuiden kohdalla oleva asfaltti korvataan vettäläpäisevällä kiveyksellä puiden luonnonmukaisen vedensaannin lisäämiseksi. Pohjoisreunalla muutostarve on suurempi, nykyistä reunakiveä siirretään ajoradan suuntaan, näin saadaan katualueen pohjoisreunaan tilaa 4,00 metrin levyiselle yhdistetylle jalkakäytävälle ja pyörätielle. Yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leventäminen edellyttää reunakivilinjan siirtämistä ajoradalle päin sekä muutaman puun poistamista väylän takareunan läheisyydestä. Ajoradan kaistaleveydet vaihtelevat suunnitteluosuudella 3,00…5,50 metriin. Eteläreunan jalkakäytävän säilyy nykyisellään noin 3,15…3,25 metrin levyisenä.

Sepänkadun puoleisessa päässä sijaitseva linja-autopysäkki muutetaan ajoratapysäkiksi ja pysäkki varustetaan katoksella. Myös Pirkankadun eteläreunassa sijaitseva nykyinen pysäkkisyvennys varustetaan katoksella. Pysäkkikatos sijoitetaan jalkakäytävän taakse puistoalueelle.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin. Hulevesiä hyödynnetään myös katupuiden kastelemisessa ja hulevesiä johdetaan osittain vettäläpäisevälle alueelle katupuiden kohdalla.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2023 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2023.

Satakunnankadun katutöiden kustannusarvio välillä Pirkankatu – Sepänkatu on noin 196 000 euroa (70 €/m²).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.5. – 23.5.2022. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan esittänyt, että Satakunnankadun eteläreunan jalkakäytävän alkukohtaa tulisi korostaa materiaalierolla tai kivilinjalla Pirkankadun suuntaisen pyörätiereitin ohjattavuuden tehostamiseksi.

Vastine

Tampereen polkupyöräilijät ry on esittänyt Satakunnankadun eteläreunassa sijaitsevan jalkakäytävän alkukohdan korostamista päällystemateriaalivalinnoilla. Pirkankadun pohjoisreunan pyörätieyhteys on tavoiteverkon mukaisesti aluereitti ja kadun eteläreunassa on vastaavasti seudullinen pääreitti. Tampereella punaista väriasfalttia käytetään pyöräilyn pääreiteillä vain kriittisissä kohteissa, kuten liittymäalueilla, vilkasliikenteisien linja-autopysäkkien kohdalla tai kohteissa, joissa väylän jatkuvuutta on tarpeen erikseen korostaa. Väriasfaltoinnin toteuttamis- ja ylläpitokustannukset ovat moninkertaiset normaaliin asfaltointiin verrattuna, minkä vuoksi ei ole perusteltua poiketa väriasfaltoinnin käytössä noudatetuista yleisperiaatteista ja käyttää väriasfalttia yleisesti myös pyöräilyn pääreittejä alemmalla pyörätieverkolla.

Väylän päällystemateriaali ja ajoratamerkinnät eivät näy talvikaudella, minkä vuoksi Satakunnankadun etelän puoleisen jalkakäytävän Pirkankadun puoleisessa päässä on jalkakäytävä -liikennemerkki. Kesäkautta ajatellen liikennemerkin yhteydessä on myös vastaava jalankulkijasymboli -ajoratamerkintä osoittamassa, että väylä on tarkoitettu vain jalankul­kijoille. Satakunnankadun jalkakäytävä on selkeästi osoitettu ainoastaan jalankul­kijoille tieliikennelain mukaisella liikennemerkillä ja ajoratamerkinnällä, minkä vuoksi muusta ympäristöstään poikkeavalla päällystemateriaalivalinnalla ei saavuteta suurta lisäetua kohteessa.

Kohteen rakennussuunnittelun yhteydessä suunnitelmat ovat tarkentuneet ja katusuunnitelmaehdotuksessa esitetty tukimuuri levennettävän jalkakäytävän ja pyörätien ulkoreunasta on voitu jättää kokonaan pois.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Satakunnankadun katusuunnitelma nro 1/21839 välillä Pirkankatu – Sepänkatu hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Kielo, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Pasi Ruohomäki

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.