Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 175 Tampereen kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen 

TRE:4505/02.04.03/2022

Valmistelija

  • Heinonen Pekka, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2022 laskutukseen esitetään tehtäväksi vähäisiä täsmennyksiä, jotta taksa olisi paremmin ymmärrettävä. Lisäksi maksuluokkien ajojärjestykseen esitetään muutos, jotta vältytään virheellisiltä laskujen muodostuksilta. Muutoksia esitetään seuraavasti:

  • Laskut muodostettaisiin maksuluokkiin seuraavassa maksuluokkien järjestyksessä 4, 2, 1, 3 ja 5. Tällä maksuluokkien ajojärjestyksellä voitaisiin välttää laskujen muodostuminen väärään maksuluokkaan. Kunkin kaavayksikön lasku voi muodostua laskujen muodostuksen (laskujen ”massa-ajon”) yhteydessä vain kerran. Täten kullekin kaavayksikölle muodostuisi lasku sen maksuluokan mukaisesti, jonka ehdot kaavayksikkö täyttää ensimmäisenä esitetyssä maksuluokkien järjestyksessä.
  • Hulevesimaksun kohtuullistamispykälää (§ 5) muutettaisiin siten, että jatkossa laskujen huojennuspäätökset ovat voimassa niin kauan, kun huojennukseen oikeuttavat kriteerit täyttyvät. Täten huojennusta ei tarvitsisi hakea vuosittain uudestaan.
  • Taksaan esitetään uutta pykälää 3, jossa avataan hulevesilaskutuksessa käytettäviä periaatteita. Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vähentää saapuvia asiakastiedusteluita.

 

Yllä olevat muutokset sisältävä, hyväksyttäväksi esitettävä Tampereen kaupungin hulevesitaksa on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan päätös 15.6.2021 § 184 ja hyväksytty hulevesitaksa kumotaan.

Liitteenä oleva ehdotus Tampereen kaupungin hulevesitaksaksi ja hulevesimaksun määräytymisen perusteiksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heinonen Pekka, Ruonala Heidi, Timo Koski, Lindfors Jukka, Vehmersuo Niina, Sahala Vertti, Hanska Patrik, Korkalainen Juho, Hildén Roosa (Monetra), Voutilainen Tuomas (Monetra), Olli Tuomas (CGI)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.