Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 146 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Vehmainen, Saunaranta 2, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8936 

TRE:5055/10.02.01/2022

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 30.3.2023 päivätyn ja 8.5.2023 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8936. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8936

Dno: TRE: 5055/10.02.01/2022

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tontille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 210 k-m2. Kerrosala lisääntyy 30 k-m2. 

Tontti osoitetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Vehmaisten kaupunginosassa noin 10 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Saunaranta 2. Alue on Kangasalantien, Saunarannan ja Ryötinkadun risteyksessä. Lähialue koostuu lähinnä pientaloista. Tontin pinta-ala on 726 m2, ja sillä sijaitsee kaksikerroksinen asuinrakennus vuodelta 1939 sekä talousrakennus. Rakennusoikeutta tontilla on 180 k-m2, ja se on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tontin rakennusoikeuden lisääminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen asuinpientalojen korttelialueeksi. Tontilla sijaitseva rakennus on tarkoitus purkaa ja korvata kahdella kytketyllä pientalolla. Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset ympäristöönsä sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet ja kommentit

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 30.3. - 27.4.2023.

Aineistosta saatiin kolme kommenttia (ympäristönsuojelu, viheralueet ja hulevedet-yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo). Ympäristönsuojelu kommentoi, että asemakaavaan tulee lisätä meluselvityksessä esitetty määräys: ulko-oleskelualueet tulee sijoittaa melulta suojassa oleville alueille, joita ovat kiinteistön etelä-, länsi- ja luoteisosat.

Kaavoitus: Asemakaavaan lisätään yleismääräys: ” Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot alittuvat. Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseksi tarvittaessa tilapäisiä meluntorjuntarakenteita hyödyntäen.”

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Asemakaavaehdotus nro 8936 (päivätty 30.3.2023, tarkistettu 8.5.2023) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)