Yhdyskuntalautakunta, kokous 22.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 353 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Kauppi, Kaupin urheilupuisto 

TRE:873/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Katarina Surakka, puh. 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.11.2020 päivätyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8767. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8767 

Diaarinumero: TRE:873/10.02.01/2019

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus projektiarkkitehti Katarina Surakka ja kaavoitusarkkitehti Sari Pietilä.

Kaupin urheilupuisto sijaitsee noin 3 km etäisyydellä keskustasta koilliseen Kaupin kaupunginosassa, Näsijärven ja TAYS:n sairaala-alueen välissä. Kaupin kansanpuistoksi nimettyä aluetta on kehitetty 1960-70 -luvuilta alkaen urheilupuistoksi, jonka liikuntareitit ulottuvat pitkälle itään Niihaman metsien halki Jyväskyläntiehen saakka. Asemakaava-alueen laajuus on noin 105 hehtaaria.

Kaupissa on rikkaat luontoarvot, siellä esiintyy useita suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja, lisäksi alue on merkittävä osa kaupungin keskuspuistoverkostoa. Urheilupuisto lähiympäristöineen tarjoaa suorituspaikat useille urheilulajeille, ja Kaupilla on laajaa merkitystä urheilutapahtumien järjestämiseen soveltuvana paikkana. Urheilupuiston toiminnan kehittämiseksi laadittiin vuonna 2015 urheilupuiston ideasuunnitelma yhteistyössä kenttiä käyttävien urheiluseurojen kanssa.

Asemakaava mahdollistaa urheilupuiston ideasuunnitelman ja yleissuunnitelman mukaisen rakentamisen: uuden pesäpallostadionin ja jalkapallostadionin sekä huoltorakennuksen. Lisäksi asemakaavalla todetaan jo toteutetut rakennukset sekä varaudutaan vähäiseen laajentamiseen mm. vinttikoiraradan yhteydessä.

Kaikkiaan asemakaava-alueella rakennusoikeutta muodostuu noin 30 200 k-m².

Asemakaavassa osoitetaan suojelumerkinnät niin lähteille, liito-oraville ja lepakoille kuin laajoille lahokaviosammalen esiintymille kaava-alueella.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa urheilupuiston kehittäminen kasvaneiden ja muuttuneiden liikunta- ja virkistystarpeiden mukaan alueen luonto- ja maisema-arvojen ehdoilla. Asemakaavassa ratkaistaan alueen toimintojen suhde toisiinsa ja luontoarvoihin, liikenteelliset haasteet sekä otetaan kantaa siihen mitä toimintoja alue kestää. Kaavaa varten laaditussa toiminnallisessa yleissuunnitelmassa tutkittiin urheilupuiston palveluverkon, liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kehittämistä sekä liittymistä Kauppi-Niihaman viheraluekokonaisuuteen. Asemakaavassa osoitetaan suojelumerkinnät myös kolmelle arkeologiselle kulttuuriperintökohteelle.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2020–2024 (kohde numero 5 vuodelle 2020).

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville syyskuussa 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia sekä 10 asukaskommenttia. Palaute koski suurelta osin luontoarvojen huomiointia, liikenteellisiä kysymyksiä sekä urheilupuiston käyttöä.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistona pidettiin nähtävillä urheilupuiston toiminnallinen yleissuunnitelma, sen seloste sekä selvitysaineistoa. Valmisteluaineistoa esiteltiin osallisille virtuaalisessa etäyleisötilaisuudessa, johon osallistui noin 20 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja 24 asukasmielipidettä. Suurin osa palautteesta kohdistui urheilupuiston yleissuunnitelmassa esitettyihin liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin sekä urheilupuiston toimintaan ja reitistöjen suunnitteluun.

Tulleen palautteen toiveiden mukaisia toimenpiteitä pysäköintipaikkojen lisäämiseksi tai latureittien muuttamiseksi ei kuitenkaan voida toteuttaa, jotta pystytään turvaamaan kaavan tavoite jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden paremmasta turvallisuudesta sekä merkittävien luonnonarvojen turvaamisesta alueella.

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8767 (päivätty 23.11.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Tiedoksi

Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)