Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 220 Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin katsomon toteutussuunnitelma ja toteutussopimus 

TRE:2773/10.03.06/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen,​ puh. 050 321 0355,​ etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.4.2021 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 22.4.2021. Hankesuunnitelman mukaan toteutuskustannukset olivat 8 160 000 euroa. Maanrakennus- ja perustustöiden toteutussuunnitelma ja töiden aloitus hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 8.9.2021.

Rakennettavaan uuteen pesäpallo- ja hiihtostadionin uudisrakennukseen tulee katetut katsomotilat noin 2500 hengen yleisölle. Katsomon yhteyteen on suunniteltu oheistiloja, joihin tulee pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, tapahtumien järjestämiseen toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja. Korkeaksi nousseen kustannustason takia oheistilojen rakentamisesta on luovuttu ja niitä toteutetaan mahdollisesti myöhemmin. 

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit Kontukoski Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-suunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka Oy Kari Siren, rakenne- ja pohjarakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy sekä paloteknisestä suunnittelusta L2 Paloturvallisuus Oy. 

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Petri Koivusilta. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta on laadittu Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus osapuolten välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti. Toteutussopimus päivitetään katsomorakennuksen sisältö ja kustannusvaikutukset huomioiden. 

Maanrakennus- ja perustustyöt on aloitettu syyskuussa 2021 ja ne valmistuvat tammikuussa 2022, jonka jälkeen aloitetaan rakennus- ja sähkötekniset työt. Katsomorakennus on tarkoitus ottaa käyttöön heinäkuun alussa 2022, jolloin Kaupissa järjestetään Pesäpalloliiton 100-vuotisjuhlavuoden Itä-Länsi ottelutapahtuma 8.-10.7.2022. Rakentamisaikataulu on hyvin tiukka, joten oli tarpeellista päästä aloittamaan maanrakennus- ja perustustyöt mahdollisimman pian pesäpallokauden päättymisen jälkeen, jotta rakennushanke saadaan valmiiksi juhlatapahtumaa varten. Suunnittelu ja kilpailutus on jaettu tämän takia kahteen vaiheeseen, jotta toteutusta voidaan nopeuttaa.  

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimena hankintakyselynä loka-marraskuussa 2021. Hinnaltaan halvimpien tarjousten mukaan laskettu toteutuskustannusarvio 15,95 M€ ylitti kuitenkin reilusti hankkeeseen varatun määrärahan, joten hankkeen sisältöä jouduttiin muuttamaan ja päätettiin toteuttaa vain pelkkä katsomo ilman oheistiloja ja LVIA-teknisiä töitä. Kaikki saadut tarjoukset hylättiin, rakennus- ja sähköurakoiden osalta siirryttiin neuvottelumenettelyyn sekä IV-, putki- ja rakennusautomaatiotöiden hankinnat keskeytettiin. 

Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvimman maanrakennus- ja perustustyöstä saadun urakkatarjouksen sekä neuvottelumenettelyssä saatujen rakennus- ja sähkötöiden urakkatarjoushintojen perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 9 980 000 euroa.  

Kaupin urheilupuiston hankkeille on vuoden 2022 talousarviossa varattu määrärahaa yhteensä 13 800 000 euroa, joka on mahdollista käyttää seuraavasti: uusi huoltorakennus, valmistunut 7/2021, 3 510 000 euroa, pesäpallo- ja hiihtostadion katsomorakennus 980 000 euroa ja pukuhuone- ja wc-tilat 310 000 euroa.

Kaupin urheilupuiston hankkeiden kustannukset ylittävät sille kokonaisuudessa varatun määrärahan. Kokonaisuuden määräraha ei ylity vuoden 2022 talousarvion osalta. Vuoden 2022 aikana päivitetään Kaupin urheilupuiston tarveselvitys toteutettujen hankkeiden, tarvittavan sisällön ja hankkeen loppuun viemiseksi tarvittavan määrärahan osalta. Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa oli seuraavat kustannusvaraukset, joista jalkapallokatsomoa ei voida ensi vuonna toteuttaa kaavavalituksesta johtuvan rakennuskiellon takia: jalkapallokatsomo ja kylmät tilat 1 535 000 euroa, pysäköintialue 400 000 euroa, vanhan huoltorakennuksen muutostyöt 200 000 euroa ja muut alueen työt 85 000 euroa.                            

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin katsomon toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään katsomon rakennustöiden osalta edellytyksellä, että sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy hankesuunnitelmaan tulleet muutokset ja korkeammat käyttötalousvaikutukset.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Joonas Kiviranta ja Antti Moisander ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen,​ joka liitetään pöytäkirjalle.

Kokouskäsittely

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa.

Hankeinsinööri Petri Koivusilta oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Joonas Kiviranta ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Antti Moisander kannatti Kivirannan ehdotusta. 

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Asian käsittelyn jatkaminen= JAA, Kivirannan uudelleen valmisteluun palautusehdotus= EI 

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksen tulos: Asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 10 - 2

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 83%

    Petri Siuro, Pekka Salmi, Sirpa Pursiainen, Helena Nieminen, Reeta Ahonen, Jussi Lahtinen, Mirja Salmijärvi, Teija Hautanen, Anne Liimola, Petri Rajala

  • Ei 2 kpl 17%

    Joonas Kiviranta, Antti Moisander

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anu Rajala, Teemu Alavenetmäki, Lauri Savisaari, Pekka P. Paavola, Mikko Heinonen, sisäinen tarkastus, kitiatalous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.