Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 226 Oikaisuvaatimus Hiedanrannan suunnittelukonttorin perusparannuksen toteutussuunnitelmaa ja toteutussopimusta koskevasta päätöksestä 

TRE:4632/10.03.07/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki, puh 041 730 1631, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi Hervannan suunnittelukonttorin perusparannuksen hankesuunnitelman 11.8.2021 § 137. Päätöksestä tehty oikaisuvaatimus hylättiin 27.10.2021 § 176. Hankkeen toteutussuunnitelma ja -sopimus hyväksyttiin 27.10.2021 § 180. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lautakuntaa kumoamaan aiemman päätöksensä sekä hylkäämään tai palauttamaan valmisteluun toteutussuunnitelman. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee vaatimustaan mm. seuraavasti: Kaupungin investointitaso ja siitä johtuva velanotto on kestämättömällä tasolla. Hankkeen valmistelussa on puutteita ja hankkeen kokonaiskustannukset Tampereen kaupungille jäävät avoimeksi. Remontilla luotavien toimistotilojen tarvetta alueella ei ole perusteltu elinkeinojen tai työllistävyyden näkökulmilla. Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös aiempaa vaihetta koskevaan oikaisuvaatimukseen. Aiempi lautakunnan päätös ja sen liitteenä ollut oikaisuvaatimus ovat oheismateriaalina. 

Hiedanrannan rakennusten perusparannusmääräraha on tarkoitettu alueella olevien kaupungin rakennusten perusparantamiseen. Alueen rakennuksista Hiedanrannan kartanoa on esitetty talonrakennusohjelmaan isona investointina vuosille 2025-2026. Kaupungin muihin rakennuksiin alueella ei tarvita investointiluonteisia hankkeita lähivuosina.  

Hanke on minikilpailutettu toteutussuunnitelmien perusteella rakennustöiden puitesopimuskumppanien kesken.

Hankkeen toteutuksesta saatiin 3 tarjousta, jotka kaikki olivat 10 % sisällä toisistaan. Hankkeen toteutuksen hinta määräytyi tarjouksessa saadun hinnan pohjalta. Halvimman tarjouksen perusteella laaditun hankinta-arvoerittelyn mukaiset kustannukset ovat kokonaisuudessaan 1 529 069 €. Kustannuksiin sisältyy 12 % lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennuttajapalkkio. Toteutussuunnitelmavaiheen kustannukset alittivat hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion.

Kohteen käyttöönottaminen vaatii rakennuksen täydellisen perusparantamisen. Jos kohdetta ei olla ottamassa käyttöön, hankesuunnitelmassa on vaihtoehtona 2 esitetty hankkeen toteuttamatta jättäminen ja rakennuksen suojaaminen ilkivallalta ja luvattomalta kulkemiselta.

Henkilötietoja sisältävien liitteiden ja oheismateriaalien verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Lakimies Patricia Nikko:

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä, Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Teemu Alavenetmäki, Jussi Kuoppala, Mikko Leinonen, Patricia Nikko, kitiatalous, kirjaamo/Tilapalvelut

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.