Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 228 Sopimus stadionin rakennusluvan edellyttämien velvoiteautopaikkojen hankinnasta Kiinteistö Oy Tammelan Stadionin Parkki Oy:tä 

TRE:4580/10.00.02/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tammelan stadionia ja sitä ympäröivää asuinkorttelia koskevassa asemakaavassa 8570 edellytetään autopaikkoja 80 ap/stadiontoimintaa palvelevaa tilaa. Kaavamääräyksissä todetaan, että maanalaiseen pysäköintitilaan saa sijoittaa asemakaavan vaatimia korttelin 562 kaikkien tonttien autopaikkoja tonttirajoista riippumatta. Kiinteistö Oy Tammelan Stadionin Parkki toteuttaa maanalaisen pysäköintilaitoksen tontille 3001. Kaupunki on myynyt kiinteistön 837-116-562-3001 Kiinteistö Oy Tammelan Stadionin Parkille elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan päätöksellä 30.6.2021 § 122.

Korttelissa sijaitsevien asuntoyhtiöiden, stadionin ja liikekeskuksen tarkoituksena on täyttää asemakaavan ja rakennuslupien mukaiset velvoiteautopaikkamääräykset ostamalla vapaaksi ja osoittamalla Kiinteistö Oy Tammelan Stadionin Parkin omistamalle tontille 3001 rakentuvasta maanalaisesta Tammela Stadionin pysäköintilaitoksesta kullekin kiinteistölle asemakaavassa ja rakennusluvissa edellytetty määrä velvoiteautopaikkoja. Velvoiteautopaikkojen osoittaminen pysäköintilaitoksesta ei oikeuta liitteenä olevan sopimuksen nojalla pysäköintiin, vaan siitä on sovittava tarvittaessa erikseen KOY Tammelan Stadionin Parkki Oy:n kanssa.

Sopimus velvoiteautopaikoista liittyy Tammelan stadionin IPT-sopimukseen, jonka osapuolet Tampereen kaupunki, JKMM Arkkitehdit, Pohjola Rakennus ja YIT Suomi ovat allekirjoittaneet 27.2.2020 ja jonka kaupunki on osaltaan hyväksynyt kaupunginhallituksessa 9.3.2020 § 112. IPT-hankkeen osapuolet ovat päättäneet siirtyä kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen hyväksymällä toteutussuunnitelman 30.4.2021, jonka kaupunki on osaltaan hyväksynyt kaupunginhallituksessa 31.5.2021 § 238 ja asunto- ja kiinteistölautakunta kokouksessaan 16.6.2021 § 107. IPT sopimuksessa ja sen liitteenä olevassa toteutussuunnitelmassa on sovittu pysäköinnin periaatteista ja kustannusten jakautumisesta.

IPT-sopimuksessa Pohjola ja YIT ovat sopineet Tampereen kaupungin kanssa asuntoyhtiöiden, stadionin, liikekeskuksen ja parkkiyhtiön toteuttamisesta. ​Liitteenä olevalla sopimuksella osapuolet sopivat asemakaavan ja rakennuslupien edellyttämien velvoitepaikkojen osoittamisesta pysäköintilaitoksesta sekä sen johdosta maksettavasta korvauksesta parkkiyhtiölle.

Velvoiteautopaikkojen vapaaksi ostamisesta maksettava korvaus muodostuu pysäköintilaitoksen rakentamisen toteutuneista kustannuksista (sisältäen IPT-sopimuksen mukaisen palkkion, joka on 12 % kustannusten päälle) vähennettynä IPT-sopimuksessa määritellyllä palautusrahalla jakaantuen asuntoyhtiölle, stadionille ja liikekeskukselle sopimuksessa niille osoitettujen velvoiteautopaikkojen suhteessa. Velvoiteautopaikkojen vapaaksi ostamisesta maksettava korvaus ei sisällä arvonlisäveroa. Toteutuneiden kustannusten oikeellisuus tarkastetaan ennen niiden laskuttamista neutraalin kolmannen tahon toimesta sopimuksessa esitetyllä tavalla.

Alustavan kustannusarvion mukaan korvaus sopimuksessa määritellyn palautusrahan jälkeen on 28.000 euroa/autopaikka. Stadionin velvoiteautopaikkojen kustannukset sisältyvät stadionin investointikustannuksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liittenä oleva sopimus Tammelan stadionin velvoiteautopaikoista hyväksytään kaupunkia sitovaksi.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia ja allekirjoittamaan se.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Janne Kytö, Virpi Ekholm, sisäinen tarkastus, kitiatalous, Sami Viitanen/YIT, Antti Lakka/Tampereen tilapalvelut Oy, Erkki Ikonen, Lauri Piiroinen/Pohjola Rakennus Oy, Samuli Miettinen/JKMM Arkkitehdit Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.