Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 231 Tontin 837-30-4700-7 vuokrasopimuksen jatkaminen 

TRE:7998/10.00.03/2021

Valmistelija

  • Kamppari Pasi, Tonttipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tenniskeskus Oy:lle (y-tunnus 0289205-7) on vuokrattu kiinteistö- ja asuntolautakunnan 11.8.2005 § 92 päätöksen mukaisesti tontti 837-30-4700-7 osoitteesta Toimelankatu 8. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu merkinnällä YU (urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontin pinta-ala on on 74 030 m2 ja rakennusoikeus 25 200 k-m2.

Vuokrasopimus tontista on voimassa 31.8.2035 saakka. Tontista perittävä elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra vuodelta 2021 on ollut 56 671,37 euroa.

Vuokralainen on suunnitellut toteuttavansa rakennukseen laajennuksen, johon tulisi 6 kpl padelkenttiä. Laajennushankkeeseen on tarkoitus hakea valtion liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustusta. Investointiavustuksen saamisen edellytys on, että maanvuokrasopimuksen täytyy olla voimassa vähintään 15 vuotta.

Vuokralainen on pyytänyt vuokrasopimuksen voimassaoloajan jatkamista siten, että vaadittu vähintään 15 vuoden määräaikaisuus täyttyy ja sopimus olisi voimassa 31.12.2037 saakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen kaupungin ja Tampereen Tenniskeskus Oy:n välinen maanvuokrasopimus tontista 837-30-4700-7 muutetaan siten, että sopimus on voimassa 31.12.2037 saakka. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan entisiä vuokraehtoja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuokralainen, Heli Toukoniemi, maanvuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.