Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 153 Oikaisuvaatimus suunnittelupäällikön päätökseen hulevesimaksujen vapautuksesta 

TRE:1164/02.04.03/2022

Valmistelija

  • Viinanen Marika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on haettu oikaisua suunnittelupäällikön (viheralueet ja hulevedet) päätökseen § 14 "Päätös hulevesimaksun vapautuksesta vuosille 2022-2023"  29.12.2022 kirjatulla oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus koskee päätöstä, jossa asianosainen vaati hulevesimaksuista vapauttamista vuosille 2022 ja 2023 sillä perusteella, että asianosainen itse oli käyttänyt omia varojaan kiinteistönsä rajana toimivan ojan kunnostamiseen. Alkuperäinen hakemus liitteineen on asian oheismateriaalina.

OIkaisuvaatimuksessa vedotaan, että Tampereen kaupunki ei ole täyttäny velvollisuuttaan kadun kunnossapitäjänä huolehtimalla kyseessä olevan ojan kunnossapidosta, jolloin ojan toimimattomuus olisi aiheuttanut viereiselle tontille vettymishaittoja.

Vastuut jakautuvat kaupungin sekä kiinteistön omistajan tai sen haltijan välillä niin kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa-​ ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669 on säädetty.

Ojan kaivaminen on kunnossapidollinen työ,​ jonka toteuttaa Tampereen kaupunki. Tampereen kaupunki ei ole löytänyt yhteydenottoja ojan kunnossapitoon liittyen, jolloin se olisi voinut tarkastella tai ruveta toteuttamaan ojalle erityisiä kunnostustöitä. Kiinteistön omistajaa tai sen haltijaa puolestaan koskee puhtaanapitovelvoite,​ joka tarkoittaa lehtien,​ maa-​aineksen sekä roskien poistamista hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä sekä tukkeutumisvaaraa aiheuttavan materiaalin poistamista ojarumpujen aukoilta.

Kaupunki ei voi maksaa asianosaisen esittämiä laskuja,​ sillä niistä ei ole ennalta sovittu kaupungin kanssa,​ jolloin kunnosapitoon liittyen ei ole toteututtu asiaankuuluvaa hankintaa. Ojan kaivaminen olisi tullut toteuttaa kaupungin hankintana tai työnä saapuneen palautteen johdosta Tampereen kaupungin liikelaitosten tai tytäryhtiöiden toimesta. Tässä oikaisuvaatimuksessa asianosainen ei ole myöskään esittänyt uusia sellaisia tekijöitä, joiden valossa asiaa tulisi tarkastella suunnittelupäällikön päätöksesssä esitetyistä näkemyksistä poikkeavasti.

Näiden syiden takia Tampereen kaupunki katsoo, että oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rasmus Riikonen poistui kokouksesta ja Eetu Hukkanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Asianosainen, Pekka Heinonen, Pirkanmaan Monetra

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.