Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 152 Valtuustoaloite Tampereen keskustan alueen pysäköinnin helpottamiseksi – Arto Grönroos 

TRE:6509/08.00.01/2022

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman, puh. 040 163 7226, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Arto Grönroos ja 7 muuta valtuutettua esittävät 19.9.2022 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen keskustassa autoilla liikkuvien asiakkaiden pysäköintiä tulisi helpottaa. Ratkaisuehdotuksiksi valtuustoaloitteessa esitetään ensimmäisen pysäköintitunnin hinnan puolittamista sekä Laukontorin alueen siirtämistä maksuvyöhykkeeseen 2. 

Keskustan asiointipysäköinnin helpottamiseksi on tehty menneinä vuosina useita valtuustoaloitteita. Aloitteissa on esitetty mm. ilmaista 15 tai 30 min pysäköintiä, ilmaista pysäköintiä viikonloppuisin sekä ylipäätään ilmaista lyhytaikaista pysäköintiä asiointia varten. Yhteistä aloitteille on se, että niissä kaikissa on esitetty toimenpiteitä, joilla olisi suora vaikutus pysäköinnistä saataviin tuloihin. Nyt käsillä oleva valtuustoaloite ei ole tästä poikkeus. Mm. kaupungin talouden tasapainottamisohjelman osana pysäköinnistä kerättäviä tuloja on menneinä vuosina tullut lisätä, mikä on ollut yksi peruste sille, ettei ilmaisen pysäköinnin järjestämistä ole Tampereella toteutettu.

Keskustan kadunvarsipysäköinnin käyttöasteet ovat yleisesti ottaen melko korkeat huolimatta siitä, että pysäköinti on maksullista. Ajoittain auto on jätettävä hyvinkin kauas varsinaisesta kohteesta, kun pysäköintipaikkaa ei ole saatavilla kohteen läheltä. Pysäköintimaksujen alentaminen ei tällaisessa tilanteessa tosiasiassa lisäisi paikkojen kiertoa, vaan pahimmillaan pidentäisi pysäköintien kestoa, mikä saattaisi vaikuttaa asiakasmääriin jopa negatiivisesti ja lisäisi vapaan paikan etsimiseksi tehtävää ylimääräistä ajoa. Lisäksi on huomattava, että ensimmäisen tunnin hinnan puolittaminen kohdistuisi kaikkeen pysäköintiin, myös tätä pidempikestoisiin pysäköinteihin. Alle tunnin pysäköintejä on myös merkittävä osa kaikesta kadunvarsipysäköinnistä, esim. vuonna 2017 jopa 65 %.

Ehdotettu ensimmäisen tunnin pysäköinnin hinnan puolittaminen voitaisiin kohdistaa esim. vain maksuvyöhykkeen 1 pysäköintiin, joka kattaa merkittävimmän osan ydinkeskustan asiointikohteista. Tämän maksuvyöhykkeen tulot olivat vuonna 2022 n. 3,5 milj. €, joten esityksen mukainen hinnan puolittaminen vähentäisi pelkästään 1-vyöhykkeen pysäköintituloja arviolta n. 1,138 milj. € vuosittain. Jos ensimmäisen tunnin hinta alennettaisiin tämän lisäksi myös maksuvyöhykkeillä 2 ja 3, olisi vaikutus pysäköintituloihin vielä merkittävästi suurempi, yhteensä n. 2,025 milj. €.

Hallituskadun ja Laukontorin pysäköintipaikkojen käyttöaste on jo nykyisin melko korkea etenkin lauantaisin. Käyttöasteita tutkittiin huhtikuussa 2023 tehdyillä laskennoilla, ja niiden mukaan Hallituskadulla esim. kauppahallin kohdalla arkipäivisin klo 13-14 käyttöaste oli yli 80 %. Myöhäisiltapäivällä arkisin klo 17-18 Hallituskadun pysäköintikapasiteetista puolestaan oli käytetty 21-92 % pysäköintialueesta riippuen, kauppahallin kohdalla yli 50 %. Lauantaisin klo 13-14 käyttöaste oli koko Hallituskadulla lähes 100 %, ja jo lauantaina aamulla klo 10-11 oli osalla pysäköintipaikoista koko kapasiteetti käytössä. 

Laukontorilla tilanne oli kapasiteetin kannalta parempi - arkisin klo 13-14 käyttöaste oli toisella laajalla pysäköintikentällä 46 %, toisella 75 % ja Nalkalankadun reunalla 96 %. Arkisin klo 17-18 käyttöasteet olivat Laukontorin kolmella kentällä 54 %, 66 % ja 88 %. Lauantaisin klo 13-14 Laukontorillakin käyttöasteet olivat jo nykyisin korkeat, ollen 68 %, 93 % ja 100 %. Aamulla klo 10-11 kapasiteetista oli käytetty kuitenkin alueen pohjoisosan isoimmilla pysäköintialueilla vain 21 ja 32 %, mutta Nalkalankadun varressa tuolloinkin jo 100 %. Nalkalankadun suosio selittynee sillä, että se kuuluu maksuvyöhykkeeseen 2, kun alueen pohjoisosan pysäköintialueet kuuluvat vyöhykkeeseen 1. 

On huomattava, että pysäköintikapasiteetti ei saisi alueellisesti tarkasteltuna olla koskaan täysin 100 %, koska tällöin autopaikkaa ei ole käytännössä enää kaikille halukkaille saatavissa. Etenkin lauantaisin käyttöaste vaikuttaa jo nykyisin olevan tarkastelualueella erittäin korkea, mikä ei puolla pysäköinnin hintojen alentamista alueella. On kuitenkin syytä huomioida, että pysäköintikapasiteetissa voi olla merkittäviäkin vaihteluita etenkin eri vuodenaikoina, ja talvisin kapasiteettia saattaisi olla enemmänkin vapaana kuin nyt tehdyissä laskennoissa oli. Erityisesti tapahtumat vaikuttava kysynnän määrään oleellisesti, ja ajoittain alueen pysäköintikapasiteetti onkin täysin käytössä.

Laukontorin alueen pysäköintituloista ei ole aivan täydellistä dataa (aluerajaus ei ole tarkka), mutta saatavilla olevan datan perusteella alueen pysäköintitulot vuonna 2022 olivat n. 265 000 €. Voidaan laskea, että Laukontorin alueen siirtäminen maksuvyöhykkeestä 1 takaisin maksuvyöhykkeeseen 2 (hinnan muutos 3,20 €/h > 2,00 €/h) vähentäisi kaupungin saamia pysäköintituloja n. 100 000 € vuodessa. Lisäksi on syytä huomioida, että maksuvyöhykkeellä 1 sunnuntait ovat maksullisia, mutta vyöhykkeellä 2 eivät.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)