Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 149 Valtuustoaloite lasten oikeuksien puiston perustamiseksi Tampereelle ja kiusaamisen vastustamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 

TRE:3028/10.00.01/2021

Valmistelija

  • Viinanen Marika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginpuutarhuri Timo Koski, puh. 050 345 7568, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvinen esittää 19.4.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereelle perustetaan keskeiselle paikalle Lasten oikeuksien puisto, jolla vastustetaan kiusaamista aloitteessa mainituin perustein.

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025.

Suunnitelman pyrkimyksenä on YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) mukaisesti turvata lapsen oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan, riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä osallistuminen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa niin omassa arkiympäristössään kuin päätöksenteossakin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma keskittyy pitkälti mm. lastensuojelun, oppilashuollon ja perheille tarjottavan tuen järjestämiseen ja kehittämiseen. Suunnitelma ei aseta yleisten alueiden leikkipaikkojen palveluntarjoajalle suoranaisia velvoitteita tai kehittämiskohteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman todetaan koskevan koko kaupunkia mukaan lukien kaupunkiympäristön suunnittelu ja rakentaminen, jolla vaikutetaan mm. lasten kasvuympäristön turvallisuuteen. Kaupunkisuunnittelussa ja -rakentamisessa huomioidaan lasten ja nuorten näkökulma, liikkumisen turvallisuus ja itsenäiset liikkumisen mahdollisuudet sekä lisätään lasten ja nuorten osallisuutta.

Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 tavoitteet otetaan huomioon myös leikkipaikkaverkostoa kehitettäessä sekä rakennettaessa uusia tai peruskunnostettaessa olemassa olevia leikkipaikkoja.

Lasten oikeuksien 31 artiklan mukaan Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.

Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edistävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.

Tampereen kaupunki vastaa kaupunkiympäristön palvelualueella edellä mainittuun artiklaan tuottamalla lapsille riittäviä ja saavutettavia viheraluepalveluita. Viheralueilla oli vuoden 2021 lopussa ollut 219 leikkipaikkaa, joissa on kaikenikäisille lapsille soveltuvia leikkivälineitä. Lisäksi viheralueilla on 153 pelikenttää, skeittipaikkoja, koripallokenttiä ynnä muita pelaamiseen ja virkistäytymiseen soveltuvia alueita. Myös maisemaniityt ja pellot, metsät ja muut rakentamattomat viheralueet luovat lapsille virikkeellistä kasvuympäristöä.

Lasten oikeuksien kunnioittaminen ja kiusaamisen vastustaminen ovat tavoitteita, jotka ovat osa suunnitteluprosessia. Valtuustoaloitteen tekijä on ehdottanut perustettavaan puistoon mm. kaveruuden puiden istuttamista, taiteen edistämistä, erityyppisiä tapahtumia lasten oikeuksien viikolla tai -päivänä ja ihanne olisi, jos jokaisen päiväkodin ja alakoulun pihassa olisi oma lasten oikeuksien ja kiusaamisen vastainen leikkipiha.

Kaupunkiympäristön palvelualue katsoo, että jokainen leikkipuisto kunnioittaa lasten oikeuksia. Ehdotettuja toimenpiteitä voidaan edistää nykyisillä viheralueilla ja leikkipuistoissa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)