Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.5.2023

Lataa  Kuuntele 

§ 144 Yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelman 2022-2025 päivitys 

TRE:591/00.01.02/2022

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää ja sillä tuetaan toiminnan pitkän aikavälin strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelusuunnitelma tarkentaa ja konkretisoi strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä strategian laadinnan pohjana olevaa pormestariohjelmaa.

Palvelusuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan strateginen perusta sekä lautakunnan painopisteet ja niitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet. Palvelusuunnitelmassa esitetään myös toimenpidekokonaisuuksien toteuttamiseen liittyvät riskit ja hankintalinjaukset.

Palvelusuunnitelman sisältämät painopisteet kokoavat lautakuntaan kohdistuvat strategiset tavoitteet, linjaukset ja mittarit. Lautakunta toimeenpanee ja konkretisoi Tampereen strategian painopisteitä yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyyttä.

Kukin painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpidekokonaisuuden. Toimenpidekokonaisuuksilla kuvataan niitä keskeisiä temaattisia kokonaisuuksia, joissa lautakunnan toimintaa tulee valtuustokauden 2022–2025 aikana uudistaa, muuttaa tai painottaa, jotta strategian painopisteiden tavoitteet ja linjaukset on mahdollista saavuttaa.

Palvelusuunnitelma on laadittu valtuustokaudelle 2022–2025. Yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelma hyväksyttiin 15.2.2022. Palvelusuunnitelmien sisällöt tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua ja tarvittaessa sisältöjä päivitetään. Palvelusuunnitelman edistymisen seurantaa toteutetaan vuosittain päivityksen sekä vuosisuunnitelmaraportoinnin yhteydessä.

Syksyllä 2022 vuoden 2023 vuosisuunnitelman valmistelun yhteydessä yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuuksia tiivistettiin ja ryhmiteltiin uudelleen. Uudistuksella pyrittiin vahvistamaan toimenpidekokonaisuuksien kytköstä strategisiin tavoitteisiin, määrittelemään niiden keskeiset sisällöt aiempaa selkeämmin ja parantamaan näin edellytyksiä lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelulle sekä johtamiselle. Vuosisuunnitelman valmistelun yhteydessä todettiin, että palvelusuunnitelman muiden sisältöjen osalta päivitystarpeet arvioidaan alkuvuonna 2023 ja päivitetty palvelusuunnitelma tuodaan kokonaisuudessaan lautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2023 aikana.

Alkuvuoden 2023 aikana uudistettujen toimenpidekokonaisuuksien sisällöt on tarkistettu huomioiden Tekemisen kaupunki -strategian päivityksessä esiin nousseet muutostarpeet, toimintaympäristön muutokset sekä toiminnan kehittämistarpeet. Hankintalinjauksia on puolestaan tarkistettu huomioiden hankintojen kategoriamallin käyttöönotto sekä kaupunginhallituksen hyväksymät hankintojen strategiset painopisteet. Hankintalinjaukset on päivitetyssä palvelusuunnitelmassa esitetty aiempaa tarkemmalla tasolla palveluryhmittäin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelman 2022-2025 päivitys hyväksytään.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään yhdyskuntalautakunnan palvelusuunnitelmaan 2022-2025 teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuomas Huhtala, Matias Ansaharju, Jukka Lindfors, Milko Tietäväinen, Kari Kankaala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.