Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 135 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Viiala, Kirvestie 13, tontin jakaminen, asemakaava nro 8838 

TRE:5270/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.3.2021 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8838. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8838

Dno: TRE: 5270/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 390 k-m2. 

Kerrosala lisääntyy 209 k-m2. 

Muodostuvat tontit: 

Tontti 5211–46, tonttitehokkuus e= 0,24

Tontti 5211–47, tonttitehokkuus e= 0,23

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Viialan kaupunginosassa noin 7 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kirvestie 13. Tontti sijaitsee Kirvestien ja Vasaratien risteyksessä rajautuen idässä Kalle Päätalon puistoon. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,11–0,29. 

Tontin 5211–13 pinta-ala on 1676 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 181 k-m2. Tehokkuusluku e=0,11. 

Tontilla sijaitsee vuonna 1954 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 135 m2. Rakennusta on laajennettu yksikerroksisella uudisosalla vuonna 1969. Lisäksi tontilla sijaitsee autotalli, joka puretaan.

Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 11.3. - 1.4.2021. Aineistosta saatiin viisi kommenttia (ympäristönterveydenhuolto, Pirkanmaan ELY-keskus, viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo ja kiinteistötoimi). 

Ympäristöterveys kiinnittää huomiota pientaloalueiden rakentamisen tiivistämiseen ja sen myötä lisääntyviin pienhiukkaspäästöihin ja savuhaittavaikutuksiin. Terveydensuojeluviranomainen suosittelee asianmukaisen puuvaraston rakentamista kiinteistöille, joissa on puulämmitteinen tulisija tai kattila. 

Merkittiin tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntamuseo: 

Viialan pientaloalueen kulttuurihistoriallista ja maisemallista luonnetta käsitellään selvityksessä Kantakaupungin yleiskaava 2040. Yhtenäisten pientaloalueiden arvoselvitys, jälleenrakennuskausi (Tampereen kaupunki 2016). Selvityksen mukaan Viialan alueen alkuperäiset arvot on pitkälti menetetty, niitä on heikentänyt tonttien jakaminen ja sitä seurannut täydennysrakentaminen. Maakuntamuseo toteaa, että jälleenrakennuskauden ilme on säilynyt vain viitteellisesti. Alueen kokonaisilme ja muutokset huomioiden tontin jakamista esitetyllä tavalla voidaan pitää mahdollisena. Havainnekuvassa esitetty uusi tontti ja uudisrakennus kattomuotoineen sijoittuvat samaan koordinaatistoon kuin Vasaratien muu rakentaminen, mitä voidaan pitää hyvänä ratkaisuna.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8838 (päivätty 11.3.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)