Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 134 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Huikas, Kallioisenkatu 29, tontin jakaminen, asemakaava nro 8849 

TRE:5334/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 18.3.2021 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8849. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8849

Dno: TRE: 5334/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 360 k-m2. 

Kerrosala lisääntyy 148 k-m2. 

Tontti 4910-12 tonttitehokkuus e= 0,27

Tontti 4910-13 tonttitehokkuus e= 0,23

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Huikkaan kaupunginosassa noin 6 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Kallioisenkatu 29. Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa viljelystonttiin, etelässä Kallioisenkatuun ja muutoin pientalotontteihin. Tontin pinta-ala on 1 458 m2. Tontilla sijaitsee vuonna 1981 rakennettu asuinrakennus, jonka kerrosala on 127 m2. Rakennusoikeutta on yhteensä 212 k-m2, ja tehokkuusluku e= 0,15. Rakennus on tarkoitus purkaa. Tontin länsilaidalla kulkee jäte- ja hulevesiviemäri. 

Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 18.3. - 8.4.2021.

Aineistosta saatiin neljä kommenttia (Ympäristönterveydenhuolto, Viheralueet ja hulevedet-yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Kiinteistötoimi). Kommentit eivät aiheuta muutoksia asemakaavaehdotukseen.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus (päivätty 18.3.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat,  Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)