Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 132 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Messukylä, Kyläojankatu 2 – 6, Messukylän uusi päiväkoti ja koulun laajennus, asemakaava nro 8689 

TRE:4978/10.02.01/2017

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Markku Kaila, puh. 040 806 3018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunumi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.11.2020 päivätyn ja 19.4.2021 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8689. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8689  

Diaarinumero: TRE:4978/10.02.01/2017 

Asemakaavan laatija Markku Kaila

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus 

Asemakaavamuutoksen 8689 suunnittelualue, pinta-alaltaan 2,4 hehtaaria, sijaitsee Messukylässä, noin 4 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Päiväkodin ja koulun tontti rajautuu Messukylänkadun ja Kyläojankadun väliin, Messukylän Keskisen hautausmaan länsipuolelle. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrelle sekä osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrelle. Suunnittelualueen nykyiset tontit on yhdistetty, jolloin varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan edellyttämiä liikennejärjestelyitä on voitu järjestellä kokonaisuutena. Uusi tontti on osoitettu Julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi (YL). Asemakaavaratkaisussa on huomioitu alueen sijainti Messukylän maakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja valtakunnallisesti arvokkaassa harjumaisemassa. 

Asemakaavatyön aikana on laadittu tarkkuusarkeologinen selvitys, liito-oravaselvitys, liikenneselvitys, meluselvitys sekä hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma. Pohjavesien huomioimisesta Messukylänkadun asemakaavoissa on pyydetty lausunto (luonnos 13.4.2021). Päiväkodin ja koulun tontista sekä Fanny Nymanin puistosta on laadittu puustokartoitus. Aikaisemmissa vaiheissa on laadittu Messukylän vanhoista koulurakennuksista rakennushistoriallinen selvitys (RHS), entisen jakeluaseman tontista maaperäselvityksiä sekä ilmanlaatuselvitys.

Uudesta päiväkotirakennuksesta sekä päiväkodin ja koulun piha-alueista on laadittu asemakaavatyön tueksi viitesuunnitelmat, joita on kehitetty asemakaavatyön edetessä. Niissä on tarkasteltu mm. 160 lapselle mitoitetun päiväkotirakennuksen ja sen piha-alueiden toimintojen sijoittumista ja laajuutta, tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä nykyisen puuston säilyttämistä ja uusien puiden istuttamista. 

Asemakaavaratkaisussa uudelle päiväkotirakennukselle on osoitettu Messukylänkadun varrelle kaksikerroksinen rakennusala ja rakennusoikeutta yhteensä 2580 k-m²:iä. Päiväkotirakennus sijaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvästi Messukylänkadun varrella ja rakennus rajaa liikennemelulta suojatun leikki- ja oleskelupihan. Päiväkodin ja koulun pihapiirin sekä Messukylänkadun välisen alueen aukio- ja kulkujärjestelyjä koskevia asemakaavamerkintöjä ja –määräyksiä täydennettiin asemakaavatyön ehdotusvaiheessa.

Messukylän koulun pihapiirin kolmelle nykyiselle koulurakennukselle on osoitettu asemakaavassa rakennussuojelumerkinnät. Kyläojankadun varrelle on sijoitettu kaksikerroksisen rakennuksen rakennusala sekä rakennusoikeutta 2850 k-m²:iä koulun laajennukselle, joka tulee toteutumaan pidemmällä aikajänteellä. 

Vanhoja puita säilyttävillä sekä uusien puiden istuttamista edellyttävillä asemakaavamerkinnöillä turvataan päiväkodin ja koulun tontilla mahdollinen liito-oravan kulkuyhteys sekä yleiskaavassa esitetty ekologinen yhteys. Samalla varmistetaan puustoisuuden säilyminen tontilla ja arvokkaassa harjumaisemassa. Fanny Nymanin puistoon on osoitettu puustoa koskeva asemakaavamerkintä sekä uusi jalankulkuyhteysmerkintä. Lisäksi puiston kautta on merkitty huoltoyhteys Kylänojankadulta Messukylän koulun tontille sekä ajoyhteys Keskistä hautausmaata palvelevalle nykyiselle, pienelle pysäköintialueelle.

Asemakaavamuutos 8689 on asemakaavoitusohjelman kohde vuosille 2020 - 2024.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 28.11.2019 sekä lähetettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä viranomaiskommenttia sekä kaksi mielipidettä. OAS-vaiheessa saatu palaute koski pohjavesialueen ja maaperän, arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön ja harjumaiseman sekä liikennemelun ja ilmanlaadun huomioonottamista suunnittelussa. Muu palaute kohdentui alueen jalankulku-, polkupyöräily-, alikulku- sekä huoltoliikennejärjestelyihin. Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin kesällä 2020 yhdyskuntalautakunnassa Messukylänkadun varren asemakaavamuutosten sekä tarkemman katusuunnittelun pohjaksi. 

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 12.11. – 3.12.2020. Valmisteluaineiston pääkohtia esiteltiin yleisölle esittelyvideolla. Nähtävillä oloaikana saatiin viranomaiskommentteja 7 kpl ja mielipiteitä 15 kpl. Viranomaiskommenteissa nousivat esiin pohjavesien suojelun sekä yleiskaavan ekologisen yhteyden huomiointi, meluntorjuntamääräysten täsmentäminen sekä päiväkotirakennuksen luontevampi sovittaminen kulttuuriympäristöön. Mielipiteissä nousivat esille erityisesti päiväkodin ja koulun tontin saattoliikenne ja pysäköintijärjestelyt, mikä johtui pääosin liikenneselvityksen valmisteluaineiston monitulkinnaisuudesta. Lisäksi nousivat esille alueen pyöräilyjärjestelyt sekä uudisrakentamisen ohjaaminen asemakaavassa merkittävään kulttuuriympäristöön.

Asemakaavaa on tarkistettu valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen, täsmennettyjen selvitysten sekä jatkokehitettyjen viitesuunnitelmien pohjalta asemakaavaehdotukseksi. 

Asemakaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8689 (päivätty 9.11.2020, tarkistettu 19.4.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. 

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Heikki Päätalo (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)